Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhäjoen Parhalahden tuulipuistohankkeen YVA-selostuksesta  (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus katsoo, että arviointiselostus on asiantuntevasti laadittu ja sitä varten tehdyt selvitykset on toteutettu pääosin riittävällä tavalla.

Arvioinnin tuloksia on hyödynnetty muuttamalla suunnitelmia YVA-prosessin aikana. Voimalapaikasta 11 luopumisen myötä vaikutukset mm. maisemaan, linnustoon, lepakoihin ja liito-oravaan lieventyvät.

Hankealueelle sijoittuu luonnon ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokas kallioalue Kettukaaret-Mörönkalliot (KAO110018). Kallioalue tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle kuten vaihemaakuntakaavan arvokkaita geologisia muodostumia koskeva suunnittelumääräyskin edellyttää. Vaikutusten arviointia arvokkaan kallioalueen osalta tulee täydentää kaavoitusvaiheessa, kun lopulliset voimalapaikat ja tiestö on selvillä.

Maisemavaikutuksia kohdistuu vaihtoehdolla VE1 valtakunnallisesti arvokkaaseen Pohjanlahden rantatiehen Parhalahdella sekä maakunnallisesti arvokkaaseen Parhalahden kulttuurimaisemaan. Kyseisillä alueilla haitallisia vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön lisäävät yhteisvaikutukset Raahen Sarvankankaan tuulipuistohankkeen kanssa.

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on arviointiselostuksessa tuotu kattavasti esiin. Saaduissa palautteissa ja asukaskyselyssä nousivat esiin mm. melu-, lentoestevalo-, maisema- ja virkistyskäyttövaikutukset, vaikutukset television näkyvyyteen ja useiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset. Lisäksi hankkeen rakentamisen aikaisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen voidaan tässä ympäristössä pitää merkittävinä. Kaavoitusvaiheessa tulee asukkaiden esittämät huolenaiheet ottaa huomioon.

Tuulivoimarakentamisen meluvaikutusten minimoimiseksi on olennaista sijoittaa tuulivoimalat riittävän kauas asutuksesta ja loma-asutuksesta. Hankkeen jatkosuunnittelussa melumallinnuksen päivitys ja mallinnustietojen raportointi tulee tehdä ympäristöministeriön uuden ohjeistuksen mukaisesti.

Pesimä- ja muuttolinnustoon kohdistuvat vaikutukset lievenevät voimalapaikka 11 luopumisen myötä. Kanalintujen soidinalueet ja petolintujen reviirit tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon.

Voimajohtoreitin valinnassa ja pylväiden sijoittelussa tulee huomioida alueellisesti uhanalaisen kasvilajin (vaaleasaran) esiintymät, ojittamattomat suoalueet (Antinneva ja Selkärajanneva) sekä metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Poikajoen ja Liminkajoen ympäristöt).

Yhteisvaikutuksia muiden lähialueen hankkeiden kanssa on selvitetty melko kattavasti. Jatkossa yhteisvaikutusten arviointia on päivitettävä, mikäli uusia hankkeita ilmenee kaavoitusvaiheessa. Johtopäätökset päivitetyn melumallinnuksen tuloksista on otettava suunnittelussa huomioon.

ELY-keskus toteaa, että arviointiselostuksessa esitettyjen tietojen perusteella hankkeen vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, kun tuulivoimapuiston lopullisessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan arviointiselostuksessa esitetyt ja yhteysviranomaisen lausunnossa todetut haitallisten vaikutusten lieventämis- ja ehkäisykeinot.

ELY-keskukselle saapui yhteensä 24 lausuntoa ja mielipidettä arviointiselostuksesta.

Pyhäjoen Parhalahden tuulipuistohankkeen perustiedot:

Puhuri Oy suunnittelee tuulipuistoa Pyhäjoen Parhalahden alueelle, joka sijaitsee valtatien 8 itäpuolella. Tuulipuisto sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Pyhäjoen keskustasta koilliseen. Arviointiselostuksessa tarkasteltavana on kaksi toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän osalta, sekä ns. nollavaihtoehto.

Hankkeen vaihtoehdot ovat:

Vaihtoehto 1 (VE1): Yhteensä 17 yksikköteholtaan korkeintaan 5 MW:n tuulivoimalaa. Hankkeen tuulivoimaloiden napakorkeus olisi maksimissaan 160 metriä ja roottorin läpimitta maksimissaan 150 metriä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi siten maksimissaan noin 235 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2): Yhteensä 9 yksikköteholtaan, napakorkeudeltaan ja roottorin halkaisijalta samanlaista voimalaa kuin vaihtoehdossa VE1. 

Nollavaihtoehto (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Sähkönsiirto kantaverkkoon toteutetaan tuulipuiston omalla 110 kV ilmajohdolla. YVA-selostuksessa tarkasteltuja reitti- ja liittymisvaihtoehtoja on kaksi: vaihtoehto VEA kulkisi kaakkoon Oulu-Kokkola 110 kV linjan varteen ja VEB pohjoiseen osittain Tuuliwatin suunnitteleman tuulipuistohankkeen alueelle ja Elenian suunnittelemalle Soukkahaan sähköasemalle. Tuulipuiston sisällä tuulivoimalat liitetään 20 kV maakaapeleilla puiston omalle sähköasemalle.

ELY-keskuksen lausunto on nähtävillä Pyhäjoen kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raahen keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/parhalahdentuulipuistoYVA.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisen lausunnosta: ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 524, [email protected].

Hankkeesta: hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa, puh. 0400 730 793, [email protected].
 


Alueellista tietoa