Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Peltoviljely kuormittaa Joroisselkää (Etelä-Savon ELY-keskus)

Peltoviljelyn osuus Joroisselän kokonaisfosforikuormituksesta on noin 58 % ja typpikuormituksesta 28 %. Muulta maa-alueelta (metsät, suot, avomaat, kalliomaat, rakennetut alueet) tulevan fosforikuormituksen osuus on 25 % ja typpikuormituksen osuus 53 %. Loput kuormituksesta tulee haja-asutuksesta, pistekuormituksesta ja laskeumasta. Joroisselän tilaa pyritään parantamaan muun muassa rakentamalla kosteikkoja, tilakohtaisella peltoviljelyneuvonnalla ja poistokalastuksella. Tiedot selviävät huhtikuussa valmistuneesta Joroisselän kuormitusselvityksestä, jonka on laatinut Etelä-Savon ELY-keskus.

Perusteena selvityksen laatimiselle olivat Joroisselän vedenlaadun heikentyminen ja lähialueen asukkailta tulleet aloitteet vesialueen tilan korjaamiseksi. Kuormitusselvitys on ensimmäinen askel vesien hoidon suunnittelussa. Sillä saadaan tärkeää tietoa kuormituksen alueellisista eroista ja vesiensuojelulliset toimenpiteet voidaan kohdentaa alueille, joissa niillä saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus.

Joroisselän vesienhoidon tavoitteena on rehevöitymisen pysäyttäminen sekä veden tilan parantaminen ja hyvän tilan turvaaminen myös jatkossa. Joroisten taajamassa sijaitsevalla vesialueella on tärkeä merkitys Joroisten alueen virkistyskäytössä. Joroisten alue kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen ja se on lisäksi yksi Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoidollisista painopistealueista

Kuormitusta selvitettiin vesinäytteillä ja vesistömallijärjestelmällä

Selvityksessä tarkasteltiin Joroisselkään tulevaa kuormitusta vesinäytteiden perusteella ja vesistömallijärjestelmän avulla. Vesinäytteitä haettiin Joroisselkään laskevista suurista joista sekä pienemmistä ojista ja puroista kevät- ja syystulvien aikaan. Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosio mallintaa fosforin ja typen kuormitusta valuma-alueiden ominaisuuksien mukaan ja se on käyttökelpoinen, kun tarkastellaan kuormituksen syntyä ja kulkeutumista suuremmilla valuma-alueilla.

Kosteikot vähentävät ulkoista kuormitusta

Joroisselkään laskevan Valvatuksen valuma-alueelle on jo valmistunut kosteikkojen yleissuunnitelma viime talvena. Vuonna 2014 suunnittelua jatketaan Joroisselän valuma-alueella. Yleissuunnitelmien pohjalta on valuma-alueelle tarkoitus suunnitella lisää kosteikkoja, jo alueella olevien lisäksi. Kosteikoilla pyritään vähentämään maa-alueilta tulevaa ravinnekuormitusta veden virtauksen hidastamisesta johtuvan sedimentaation ja runsaan kasvipeitteen ravinteiden sitomisen avulla.

Kosteikkojen lisäksi Joroisselän valuma-alueella suunnitellaan tilakohtaista neuvontaa peltoviljelyn vesiensuojelun parantamiseksi. Valuma-alueelle kohdennetaan myös metsätalouden vesiensuojelun toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä pyritään vähentämään maa-aluilta tulevaa ravinnekuormitusta Joroisselkään.

Järvikunnostus aloitettu

Joroisselän sisäisen kuormituksen ja vääristyneen kalastorakenteen aiheuttamaa rehevöitymistä on alettu vähentämään aloittamalla järvikunnostus. Keväällä heti jäiden lähdön jälkeen aloitettiin kolmivuotinen poistokalastushanke, jossa tavoitteena on poistaa Joroisselästä vuosittain 50 000 kg särkikaloja ja pieniä ahvenia. Kolmessa viikossa tavoitteesta on jo saavutettu puolet eli  hanke on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta alueen asukkaiden talkoopanosta tarvitaan jatkossakin.

Lisätietoa:

Ympäristösuunnittelija Jani Pulkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 142


Alueellista tietoa