Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kartoittaa soiden luonnonarvoja valtakunnallista soidensuojelun täydennysohjelmaa varten vielä tänä kesänä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kartoittaa kesän 2014 aikana soiden luonnonarvoja valtakunnallista soidensuojelun täydennysohjelmaa varten koko toimialueellaan. Kartoituksia tehdään 83 kohteella, joista 44 sijaitsee Keski-Pohjanmaan, 28 Etelä-Pohjanmaan ja 11 Pohjanmaan maakunnassa. Viime kesänä kartoitettiin 51 kohdetta, joista 50 sijoittui Pohjanmaalle ja yksi Keski-Pohjanmaalle.

Keski-Pohjanmaan alueelta suojelemattomista soista ei ole olemassa aiempia laajoja aineistoa. Etelä-Pohjanmaan osalta tietoja kerätään erityisesti sellaisista kohteista, joista ei Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeessa vuosina 2011–2012 kerätty aineistoa. Pohjanmaalla täydennetään kesän 2013 kartoituksia erityisesti maankohoamisrannikon soiden osalta. Kohteiden valinnassa pyrittiin huomioimaan kaikki pohjalaisen suoluonnon erityispiirteet siten, että ne ovat edustettuina kartoitettavien kohteiden joukossa.

Kaikkien kesällä 2014 kartoitettavien soiden maanomistajia on tiedotettu tehtävistä maastotöistä ennen maastokäyntiä. Kartoitukset aloitettiin viikolla 21 ja niitä jatketaan elokuun loppupuolelle saakka. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoama alueellinen yhteistyöryhmä, johon kuuluu edustajia mm. maakuntien liitoista, maanomistaja- ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä energiateollisuudesta, on kokoontunut tähän mennessä kahdesti. Ryhmää tiedotetaan ohjelman etenemisestä.

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshankkeessa kerätyt aineistot yhteensä 77 kohteen osalta ovat kokonaisuudessaan mukana yhtenä aineistona soidensuojelun täydennysohjelman valmistelussa. Muutamia hankkeessa kartoitettuja kohteita on yhdistelty. Hankkeessa tehdyistä suokartoituksista tiedotettiin julkaisemalla kuntakohtaiset kohdelistat toukokuussa 2011 ja 2012 seutukunnallisissa lehdissä. Selvityksiä tehtiin tuolloin maakuntakaavoitusta varten, mutta olleessaan osana valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelman valmistelua aineistot palvelevat jatkossa sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen soiden kestävän käytön edistämistä että valtakunnallisen soidensuojeluverkoston kehittämistä. Hankkeen loppuraportti :

Soidensuojelun täydennysohjelma

Valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelman kartoitukset koskevat lähes koko maata pohjoisinta Lappia ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ohjelma perustuu luonnonsuojelulakiin, pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sekä valtioneuvoston 30.8.2012 antamaan periaatepäätökseen soiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä sekä suojelusta. Ohjelmaa valmistelee luonnonsuojelulain mukaisesti ympäristöministeriö ja sen asettama soidensuojelutyöryhmä. Ohjelmaan aikanaan valittavien kohteiden tulee olla luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviä. Ohjelmaan ehdotettavat kohteet ovat selvillä lokakuussa 2014. Suojeluohjelmaa koskeva valtioneuvoston päätös esitellään kahdessa vaiheessa erikseen Etelä- ja Pohjois-Suomen osalta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kuuluu ensimmäiseen vaiheeseen, jolloin suojeluohjelmaan ehdotettavien kohteiden maanomistajille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi loka-marraskuussa 2014. Kartoitettaville kohteille ei ole mahdollista asettaa toimenpidekieltoja tai muita käyttörajoituksia ennen kuin valtioneuvosto on hyväksynyt ohjelman.

Lisätietoja:


Kuva: Olli Autio, 2013


Alueellista tietoa