Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ärjänsaareen suunnitellut hakkuut eivät heikentäne saaren suojeluarvoja (Kainuun ELY-keskus)

UPM Metsä suunnittelee metsähakkuita omistamaansa Oulujärven Ärjänsaareen. Yhtiön tarkoituksena on käsitellä 120 hehtaarin ala saaren keskiosissa talvella 2015.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt hakkuut eivät vaaranna rantojensuojeluohjelman ja Natura 2000 -verkoston tavoitteita. Hakkuutavoiksi on esitetty harvennushakkuita sekä pienaukko- ja poimintahakkuita. Saaren harjuluontoon kohdistuvat vaikutukset eivät ole merkittäviä.

Metsää hakataan vain saaren sisäosien tasarakenteisissa männiköissä, joiden monimuotoisuutta käsittelyllä pyritään lisäämään. ELY-keskus katsoo, että suunnitellut hakkuut eivät todennäköisesti heikennä Oulujärven Natura-alueen harjumetsien luontotyypin edustavuutta tai vähennä luontotyypin pinta-alaa.

Ärjänsaaren hakkuut on tarkoitus toteuttaa yhden talven aikana. Puut on tarkoitus kuljettaa saaresta jäätietä pitkin. Saaressa talvitien reitti on suunniteltava niin, että tie nousee maihin sellaisessa kohdassa, jossa syntyy vähiten kulutusta ja maisemahaittaa. Saareen saa rakentaa talviteitä vain välttämättömän määrän. Henkilöautojen maihinnousu saareen jäätien aikana tulee estää.

Suunniteltu 120 hehtaarin käsittelyala on merkittävä. Metsän sisäiset tuuliolot tulevat muuttumaan, ja jo ennestään merkittävä riski tuulituhoille kasvaa. Pienaukot on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava vaihtelevasti ja maaston pinnanmuodot huomioiden. Käsittelemättä jätettäviä kohtia voisi sijoittaa dyyni- ja rantavallimuodostumien suuntaisesti esimerkiksi siten, että tiheämpi puusto jää kohouman pohjoispuoleiselle sivulle.

Hakkuut ovat osa UPM Metsän laatimaa Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelmaa, josta yhtiö on pyytänyt Kainuun ELY-keskukselta lausuntoa. Oulujärven Ärjänsaari on valtakunnallisesti arvokas harjusaari. Ärjänsaari sisältyy sekä valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan että Natura 2000 -verkostoon osana laajempaa Oulujärven saarista ja ranta-alueista muodostuvaa kokonaisuutta.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että hoito- ja käyttösuunnitelman tärkein tavoite on sovittaa Ärjänsaaren eri käyttömuodot yhteen saaren suojelun kanssa siten, että luonto- ja maisema-arvot sekä virkistyskäyttöarvot säilyvät.

Liite: Kainuun ELY-keskuksen lausunto 19.12.2014

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, biologi Maarit Vainio, p. 029 502 3893


Alueellista tietoa