Navigointivalikko
Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke 2021–2023

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke tukee keväällä 2021 valmistuneen Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutus- ja seurantatyötä sekä edistää maakunnan toimijoiden välistä yhteistyötä ilmastoasioissa. Ilmastotyössä keskeisenä painopisteenä hankkeessa on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella ilmastonmuutokseen sopeutumista vaativien toimien edistäminen erityisesti kuntasektorilla. Lisäksi hanke nivoo kiertotalouden entistä vahvemmin mukaan alueen ilmastoratkaisuihin. Yhteistyön lisäksi maakunnallinen ilmasto- ja kiertotaloustyö edellyttää avointa, aktiivista ja koordinoitua viestintää, johon hankkeessa on myös varattu resursseja.

Hankkeella on kuusi keskeistä tavoitetta:

  1. Maakunnallisen hiilineutraaliustavoitteen edistäminen ja Pohjois-Savon ilmastotiekartan toimeenpano.
  2. Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutuksen seuranta sekä ilmasto- ja kiertotaloustyön vaikuttavuuden seuranta.
  3. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen Pohjois-Savossa.
  4. Maakunnallisen kiertotalouspotentiaalin tunnistaminen ja kiertotalouden edistäminen.
  5. Vaikuttavan alueellisen ilmasto- ja kiertotalousviestinnän toteuttaminen.
  6. Maakunnallisten toimijoiden ilmasto- ja kiertotalousverkostojen toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään kolmeen työpakettiin nivottujen toimien avulla: 1) Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteuttaminen ja seuranta, 2) Alueellisten ilmastotyön ja kiertotalouden verkostojen toiminnan vahvistaminen sekä 3) Vaikuttava ilmasto- ja kiertotalousviestintä.

Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteuttaminen ja seuranta

Pohjois-Savon ilmastotiekartalle luodaan visuaalinen seurantajärjestelmä Hiilineutraalipohjoissavo.fi -verkkosivuille. Seurannan avulla saadaan tietoa maakunnan ilmastotyön etenemisestä ja vaikuttavuudesta sekä kehittämiskohteista. Ilmastotiekartan toteuttamisen tueksi tehdään selvitys Pohjois-Savon kiertotalouspotentiaalista keskeisimmillä aloilla ja sektoreilla sekä tunnistetaan maakunnallisesti tärkeimpiä toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi. Lisäksi tunnistetaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen kannalta merkittävimpiä toimenpiteitä.

Alueellisten ilmastotyön ja kiertotalouden verkostojen toiminnan vahvistaminen

Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan Pohjois-Savon ilmasto- ja kiertotalousverkostojen toimintaa. Tarkoituksena on saada mahdollisimman laajasti alueen toimijoita mukaan verkostoihin jakamaan hyviä käytänteitä ja toimimaan aktiivisesti vastuullisuustyön äärellä sekä kehittämään yhdessä ilmastovastuullista Pohjois-Savoa. Lisäksi hankkeessa tullaan toteuttamaan kiertotaloutta tukevia käytännön kokeiluja kunnissa ja yrityksissä.

Vaikuttava ilmasto- ja kiertotalousviestintä

Hankkeessa tuotetaan ajantasaista ja luotettavaa alueellista ilmasto- ja kiertotaloustietoa sekä kehitetään Hiilineutraalipohjoissavo.fi -verkkosivuja vastaamaan maakunnallisia ilmasto- ja kiertotaloustyön tarpeita. Lisäksi hankkeessa tuodaan näkyväksi vaikuttavia maakunnallisia ilmasto- ja kiertotaloustekoja ja -toimijoita esimerkiksi Pohjoissavolaisia ilmastotekoja -videosarjan muodossa. Hanke kannustaa pohjoissavolaisia toimijoita mukaan ilmastotyöhön.

Hankeen toteutusaika: 1.11.2021–31.8.2023
Henkilöstöresurssit: Projektipäällikkö ja ympäristöasiantuntija
Budjetti: 464 650 €
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto 371 720 € (80 %), Pohjois-Savon kehittämisrahasto 30 000 € (6,5 %) ja Pohjois-Savon ELY-keskus 62 930 € (yht. 13,5 %)
 

Linkkejä:

Hanne Siikström                                                    Tapio Kettunen
Projektipäällikkö                                                     Ilmastoasiantuntija
Pohjois-Savon ELY-keskus                                      Pohjois-Savon ELY-keskus
[email protected]                               [email protected]
+358 29 502 6075                                                     +358 295 026 710

Hima-hankkeen logot: ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja EU-tunnukset

 

 

oikopolut

Hiilineutraali Pohjois-Savo logo. Kuva johtaa linkillä https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/

Päivitetty: 12.01.2022