Materiaalivirrat - YLVA-tietokannan jätedatan visualisointi

Visualisointikartasta ote kuvituskuvana.(Tätä sivua ei enää päivitetä, koska hanke on päättynyt)

Varsinais-Suomen ELY-keskus julkaisee vuoden 2020 alusta alkaen YLVA-tietokannan (ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä) jätedataa visualisoituna. Tietokanta sisältää jätetiedot valtion valvomista ympäristöluvanvaraisista laitoksista, jotka tuottavat valtaosan Suomen jätteistä. YLVA-järjestelmä on luotu ennen kaikkea ympäristöhallinnon valvontatyöhön.

Tietokantaa ei ole rakennettu ensisijaisesti tilastointitarkoituksiin, mutta se antaa kattavaa tietoa jätteiden syntypaikoista ja liikkeistä Suomessa sekä suuruusluokan eri jätelajien määristä. Visualisointien tavoitteena on hyödyntää YLVA-dataa muun muassa kiertotalouden edistämisen tarpeisiin sekä luomaan nykyistä kattavampaa kuvaa jätteiden liikkeistä. Visualisoinneista on lisäksi hyötyä kansallisen, maakunnallisen ja kunnallisen tason jätemassojen ja niiden koostumuksien arvioinnissa.

Jätteen määrän ja koostumuksen visualisointi

Ympäristöluvanvaraiset valtion valvomat laitokset raportoivat itse järjestelmään laitokseen tulevan (tuleva/käsitelty) ja sieltä lähtevän (syntyvä/lähtevä) jätteen. Nämä virrat voivat olla osin päällekkäisiä, sillä sama virta voidaan yhdessä laitoksessa kirjata lähteväksi ja toisessa tulevaksi, eikä virtoja pystytä koneellisesti tunnistamaan samoiksi. Tästä syystä jätemääriä ja koostumuksia tarkasteltaessa on normaalisti mukana visualisoinnissa vain lähteväksi (syntyvä/lähtevä) kirjattu jäte. Lähtevät jätevirrat sisältävät tuotannosta peräisin olevat jätteet, joiden hyödyntämispotentiaalin selvittäminen on kiertotalouden kannalta merkittävää. Lähtevät jätevirrat eivät kata niitä jätteitä jotka ovat peräisin muualta kuin valtion valvomista ympäristöluvanvaraisista laitoksista (esim. yhdyskuntajätteet).

Jätevirtojen visualisointi

Kun tarkastellaan jätteen liikettä kartalla, voidaan mukaan ottaa sekä tuleva että lähtevä jäte, sillä huomio keskittyy jätteen liikkumiseen, ei kokonaismäärään. Kartassa sama jäte voi siis liikkua useaan kertaan.

Tulevat jätevirrat kattavat käsiteltäviksi tuotavat jätteet ja suurin osa käsittelijöistä on jätteenkäsittelylaitoksia.

YLVA-tietokannassa ja/tai visualisointityökalussa jätteet luokitellaan seuraavilla tavoilla ja jokainen kohta on suodatettavissa visualisointien tarpeisiin:

  • vuosi (2006-2017, vuoden 2018 tiedot keväällä 2020)
  • syntyvä/lähtevä jäte sekä tuleva/käsitelty jäte
  • vastaanottavan ja lähettävä laitoksen kunta
  • vastaanottavan ja lähettävän laitoksen maakunta
  • yrityksen päätoimiala
  • Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/179
    • EWC-koodi, jätenimike (pdf, finlex.fi)
    • RD-koodi, mitä jätteelle tapahtuu, esim. loppusijoitus, uudelleenkäyttö (pdf, avi.fi)

YLVA-järjestelmän tiedot ovat toiminnanharjoittajien kirjaamia.

Vuoden 2020 visualisoinnit

Vuoden 2017 visualisoinnit

Lisätietoa:

Annukka Koivukari, paikkatietoasiantuntija, annukka.koivukari@ely-keskus.fi