Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatien 9 Onkamo-Niirala -välin ympäristövaikutukset on arvioitu (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatien 9 parantamista välillä Onkamo - Niirala. Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), joka on edennyt loppusuoralle. Arvioinnin tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja siitä voi antaa mielipiteitä. Ratkaisua jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta täytyy odottaa vielä loppuvuodelle 2016.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely kohdistuu Tohmajärvellä sijaitsevaan valtatien 9 osuuteen Onkamo - Niirala, jonka pituus on noin 32 kilometriä. YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa päätöksenteon pohjaksi tietoa hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. YVA-menettelyssä on tutkittu useita vaihtoehtoja sekä nykyisellä valtatielinjauksella että uusilla linjausvaihtoehdoilla.

YVA-selostus ei tarjoa helppoja vastauksia

Elokuussa 2016 julkaistussa arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään tutkittujen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, vaihtoehtojen vertailut ja johtopäätökset. Vaihtoehtojen eroja on pyritty tuomaan esille merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisella ja vuoropuhelussa syntyneellä aineistolla. YVA-selostukseen tutustumista helpottavat sen yhteenvedot sekä useat kartat ja taulukot.

YVA-selostuksen laajuus kertoo osaltaan siitä, että valtatien vaihtoehtojen vaikutukset ovat moniulotteiset. Jokaisesta vaihtoehdosta on haittaa ja etua näkökulmasta riippuen, mikä tekee johtopäätöksien muodostamisesta hankalaa. Merkittäviä vaikutuksia on tunnistettu monissa tutkituissa vaihtoehdoissa. YVA-selostus ei suoraan tarjoa vastausta parhaasta ratkaisusta valtatien parantamiseksi, mutta se muodostaa monipuolisen tietopaketin mielipiteen muodostamista ja päätöksentekoa varten.

Keskeisin vertailu liittyy Kemien kohtaan, jossa valtatieratkaisu kauaskantoisesti vaikuttaa kuntakeskuksen palveluihin, tiiviiseen asutukseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Vaihtoehtoihin kytkeytyvää maankäyttöä on tutkittu myös käynnissä olevassa Kemien osayleiskaavatyössä. Valtatietä on erittäin hankala parantaa nykyisellä paikallaan (VE A) keskellä kuntakeskusta tinkimättä valtatien tasosta ja samanaikaisesti aiheuttamatta asukkaille ja yrityksille kohtuutonta haittaa. Taajaman pohjoispuolelta ohittavat linjausvaihtoehdot (VE B ja C) veisivät taas ohikulkuliikenteen haitat ja hyödyt pois taajamasta. Kaikilla Kemien uusilla linjausvaihtoehdoilla on suoria haitallisia ympäristövaikutuksia, vaihtoehdosta riippuen ne kohdistuvat ihmisten elinoloihin, luontoarvoihin tai muinaismuistoihin. YVA-menettelyn loppuvaiheessa mukaan otettu vaihtoehto Kemie D aiheuttaa merkittävää haittaa asuinalueelle, mutta toisaalta se on kompromissiratkaisu, jossa keskustan palvelut pysyvät nykyisen keskustan tuntumassa.

YVA-selostuksen ja osayleiskaavaluonnosten nähtävilläolon aikana voi vielä ottaa kantaa linjausvaihtoehtoihin

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteysviranomainen on asettanut YVA-selostuksen julkisesti nähtäville 8.8.2016 - 23.9.2016 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon aikana kaikki halukkaat voivat esittää selostuksesta mielipiteitä yhteysviranomaiselle erillisen kuulutuksen ohjeistuksen mukaisesti (http://www.ymparisto.fi/onkamoniiralaYVA). Lisäksi Tohmajärven kunta asettaa nähtäville elokuussa 2016 Onkamon ja Kemien osayleiskaavojen luonnokset, joissa on esitetty valtatien linjausvaihtoehtojen mukainen maankäyttö.

YVA-selostuksen ja osayleiskaavojen nähtävilläolo on erittäin tärkeä vaihe, sillä se on todennäköisesti viimeinen kerta, kun valtatien eri linjausvaihtoehtoihin on mahdollisuus ottaa kantaa.  YVA-selostuksen nähtävilläolon päätyttyä yhteysviranomainen kokoaa saadun palautteen ja antaa oman lausuntonsa marraskuussa 2016.  Sen käsiteltyään hankevastaava tekee päätöksen vaihtoehtoyhdistelmästä, josta ryhdytään laatimaan maantielain mukaista yleissuunnitelmaa.  Yleissuunnitelmaratkaisu tulee kuitenkin sovittaa yhteen osayleiskaavojen kanssa.

YVA- ja yleissuunnitteluprosessilla pyritään tuottamaan Tohmajärvelle huolellisesti tutkittu valtatieratkaisu, jonka pohjalta voidaan katsoa tulevaisuuteen aluetta ja elinkeinoja kehittäen. Yleissuunnitelmavaiheessa tutkitaan YVA-vaihetta konkreettisemmin ihmisten päivittäistä liikkumista koskevia ratkaisuja. Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2017 aikana.

Tervetuloa yleisötilaisuuteen kuulemaan vaikutusten arvioinnin tuloksista

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 24.8.2016 klo 17.00-19.30 Tohmajärven kunnanvirastolla valtuustosalissa (Järnefeltintie 1). Tilaisuudessa esitellään YVA-selostuksen sisältö, keskustellaan arvioinnin tuloksista ja annetaan ohjeita mielipiteiden antamiseen. Tilaisuudessa kerrotaan myös Onkamon ja Kemien osayleiskaavaluonnoksista. Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tohmajärven kunta toivottavat kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi!

Lisätietoja antavat

  • Hankevastaava, Pohjois-Savon ELY-keskus:
    Timo Järvinen puh. 0295 026 722, sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • YVA-konsultti, Sito:
    Matti Romppanen puh. 020 747 6740 ja Taina Klinga puh. 020 747 6188, sähköposti etunimi.sukunimi@sito.fi

Hankkeen omat nettisivut (Pohjois-Savon ELY-keskus):
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-9-onkamo-niirala

YVA-selostus ja kuulutus yhteysviranomaisen nettisivuilla (Pohjois-Karjalan ELY-keskus): http://www.ymparisto.fi/onkamoniiralaYVA

 

 

 


Alueellista tietoa