Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis, Etelä-Savossa 13 kohdetta kuultavana (Etelä-Savon ELY-keskus)

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Juuri valmistuneen päivitysinventoinnin myötä maisema-alueiden joukkoon on ehdolla 59 uutta aluetta. Niistä suuri osa sijaitsee Ylä-Lapissa, missä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon maisemakokonaisuudet nostetaan maisemiemme helmien valikoimaan. Etelä-Savossa on yhteensä 13 kohdetta, joista Juvan Vuorenmaa on uusi kohde. Ympäristöministeriö asettaa inventoinnin julkisesti kuultavaksi 18.1.–19.2.2016.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaan Suomessa on nyt 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympäristöministeriön johdolla maisema-alueita on inventoitu vuosina 2010–2015, ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on ollut tarpeen, sillä edellisestä inventoinnista kuluneen 20 vuoden aikana maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet sekä tietoisuus maisemista on kohentunut.

Etelä-Savossa uutena alueena Juvan Vuorenmaa

Etelä-Savossa maisema-alueista 9 on säilymässä ennallaan vain pienin rajausmuutoksin. Kolmen alueen rajaus on muuttumassa enemmän: Ristiina-Hurissalon maisematien rajaus supistuu lännestä Puumalan puolelta ja nimi vaihtuu Ristiinan veskansan kulttuurimaisemaksi, Mikkelin Neitvuoren ja Savonlinnan Kyrönsalmen rajauksia on puolestaan laajennettu pohjoiseen päin. Uutena alueena valtakunnallisesti arvokkaiden joukkoon on nousemassa Juvan Vuorenmaa osana Savonselän mäkiasutusmaisemia, joita ovat myös aiemmin mukana olleet Joroisten Kaitainen sekä Haukivuoren Saksalanharju ja kirkonkylä. Yhtään aluetta ei Etelä-Savossa siis ole putoamassa pois aiemmasta valikoimasta. Maisema-alueita esitellään Etelä-Savossa alueellisissa yleisötilaisuuksissa helmikuussa Mikkelissä, Juvalla ja Savonlinnassa.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustava otos kulttuurimaisemista

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Uudessa inventoinnissa on otettu viljelymaisemien ohella huomioon myös saaristoelinkeinoihin, metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon liittyvät kulttuurimaisemat. Valtakunnallisesti arvokkaissa maisema-alueiden valikoimassa korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen.

Osa maisema-alueista on nimetty maisemanähtävyyksiksi. Ne ovat hyvin tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia kohteita, joissa erityistä huomiota kiinnitetään maisemakuvaan ja luonnonpiirteisiin. Etelä-Savossa näitä ovat Punkaharjun maisemat, Heinäveden reitin vesistömaisema ja Mikkelin Neitvuori. Maisemanähtävyydet ovat usein myös vetovoimaisia matkailukohteita.

Maisemien vaaliminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin ohjeeksi alemmanasteiselle kaavoitukselle. Maisema-alueiden maisemanhoidolle tärkeitä ovat myös maatalouden ympäristökorvauksiin liittyvät säädökset sekä erilaiset hankerahoitukset. Maisema-alueiden määrittely toteuttaa Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.

Tule kuulolle ja kerro mielipiteesi maisema-alueista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros.

Etelä-Savossa järjestetään kuulemisen aikana yleisötilaisuuksia seuraavasti:

  • Mikkeli: 2.2.2016 klo 12, Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14
  • Savonlinna: 10.2.2016 klo 12, Savonlinnan maakuntamuseo, Riihisaari
  • Juva, 11.2.2016 klo 14, Juvan kunnanvirasto, valtuustosali

Ympäristöministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja ehdotettujen maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriössä, ympäristöministeriön internetsivulla. Lisäksi ne ovat nähtävillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa) sekä asianomaisissa kunnissa. Kirjalliset kannanotot Etelä-Savon alueen kohteista lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka välittää ne edelleen ministeriölle.

Linkit:

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 166, tapio.heikkila(at)ymparisto.fi
Ylitarkastaja Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, hanne.lohilahti(at)ymparisto.fi
Suunnittelija Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 120, sonja.forss(at)ymparisto.fi
Suunnittelija Hannu Linkola, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 278, hannu.linkola(at)ymparisto.fi

Etelä-Savo:

Maankäyttöasiantuntija Sirpa Peltonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024219, sirpa.l.peltonen(at)ely-keskus.fi
Kulttuuriympäristöasiantuntija Kirsti Kovanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024193, kirsti.kovanen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa