Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Saramäkeen suunnitellun maa-ainestoiminnan ympäristövaikutukset arvioitu riittävällä tavalla - Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Saramäen maa-ainestoiminnan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Turun kaupunki suunnittelee puhtaan ylijäämämaan kaatopaikkaa, maa-ainesten kierrätysaluetta sekä lumenkaatopaikkaa Turun kaupunkiin Saramäen alueelle. 55 hehtaarin suuruiselle alueelle louhitaan ja pengerretään ylijäämämaiden käsittely- ja loppusijoitusalue. 

Hankkeessa on tarkasteltu 0-vaihtoehdon lisäksi kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1A Turun Saramäkeen sijoitetaan puhtaiden ylijäämämaiden kaatopaikka. Hankkeeseen sisältyy läjitysalueiden louhimisen yhteydessä tapahtuva kiviaineksen ottaminen ja käsittely sekä alueelle tuotavien puhtaiden maiden käsittely, varastointi ja loppusijoittaminen alueelle. Hankealuerajauksen sisään sijoittuu myös suunniteltu lumenkaatopaikka, jonka pinta-ala alustavissa suunnitelmissa on 6 ha. Vaihtoehdossa 1A alueelta louhittavan kiviaineksen määrä on enintään 4,65 milj. m3ktr ja läjitettävän maa-aineksen määrä on korkeintaan 7,15 milj. m3rtr. Läjitysalueen pinta mukailee lopputilanteessa nykyisten mäkien korkeusasemaa. Läjitysalueen pinta-ala on noin 55 ha.

Vaihtoehto 1B poikkeaa vaihtoehdosta 1A läjitettävän maa-aineksen määrän osalta;  määrä on 10,45 milj.m3rtr, jolloin läjitysalueen korkein kohta on lopputilanteessa nykytilannetta korkeammalla.

Tarkastelussa ovat mukana melu ja tärinä, päästöt ilmaan, muu ympäristökuormitus ja riskit, vaikutukset maa- ja kallioperään, pohjaveteen, pintavesiin, luontoon, maisemaan ja kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on eritelty rakentamisaikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset sekä toiminnan lopettaminen. Arvioinnissa on hyvin painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia.

Arviointiselostuksesta on annettu kolme viranomaislausuntoa ja kaksi mielipidettä.

Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on yhteysviranomaisen lausunnossa todettu riittäväksi pienehköllä luontovaikutuksia koskevalla täydennyksellä.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ely-keskuksen verkkosivulla: Saramäen maa-ainestoiminta, Turun kaupunki (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Seija Savo, p. 0295 022 941


Alueellista tietoa