Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Ruoppauksessa huomioitavia asioita (Pohjalaismaakunnat)

Kesä on kohta ovella, ja moni mökkiasukas laittelee jo mökkiä kesäkuntoon. Mökkiläisen työlistalla saattaa monien muiden mökkipuuhien lisäksi olla rannan kunnostus. Rantaa ei kuitenkaan kannata lähteä ruoppaamaan ilman hyvää etukäteissuunnittelua. Hyviä vinkkejä löytyy mm. ymparisto.fi -sivustolta.

Kesäpaikkaa hankkiessa on syytä kiinnittää huomiota paitsi järven tai joen veden laatuun, rannan syvyyssuhteisiin, pohjan laatuun sekä järven vedenkorkeuksien vaihteluun. Näin mahdollinen ruoppaustarve ja siitä aiheutuvat kustannukset eivät tule yllätyksenä.

Vuoden 2012 alussa voimaan tulleessa uudessa vesilaissa tiukennettiin ruoppausta koskevia säännöksiä. Mikäli ruoppausmäärä on yli 500 kuutiometriä, on työn suorittamiseen haettava lupa aluehallintovirastolta (AVI). Lupahakemuksen käsittely ei käy kädenkäänteessä ja päätöksen saaminen voi kestää pitkään. Ruoppaushakemuksen tavoitteellinen käsittelyaika on 4 – 9 kuukautta. Käsittelyaikaan vaikuttavat ruoppauksen laajuus, asianosaisten määrä, hakemuksen täydennystarve ja ruoppaukselle hankitut etukäteissuostumukset sekä kohteesta riippuvat erityisominaisuudet, kuten luontoarvoista johtuvat selvitystarpeet.

Kaikki 500 kuutiometrin tai sitä pienemmät ruoppaukset tulee vesilain edellyttämänä ilmoittaa kuukautta ennen töihin ryhtymistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja lisäksi vesialueen omistajalle. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti. Yhteisen jakamattoman vesialueen omistajan yhteystiedot saa maanmittaustoimistosta, mikäli osakaskunta on järjestäytynyt. Jos osakaskunta ei ole järjestäytynyt, ilmoitus annetaan tiedoksi noudattaen haasteen tiedoksiantomenettelyä tai ilmoittamalla tiedossa oleville osakkaille.  Hyvään tapaan kuuluu, että ruoppausta suunnitteleva ilmoittaa asiasta hyvissä ajoin myös naapureille.

Vinkkejä ruoppaushankkeen onnistumiseksi

  • Selvitä, onko ruoppauskohteessa erityisiä luontoarvoja. Nämä tiedot saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja/tai ELY-keskuksesta.
  • Selvitä vesistön vedenpinnan korkeusvaihtelut. Tietoja vedenkorkeuksista ja vedenlaadusta saa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja ELY-keskuksesta.
  • Selvitä vesistön pohjan maalajit ja niiden paksuus sekä vesistön syvyydet.
  • Tee tai teetä selkeä ja yksityiskohtainen ruoppaussuunnitelma.
  • Ilmoita asia ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle kuukautta ennen aiottua työn suoritusajankohtaa. ELY-keskukseen saapuneista ilmoituksista lähetetään heti paluupostina tieto vastaanotosta ja lisäksi yleisiä ruoppausta koskevia ohjeita. ELY-keskus tarkastaa ilmoitukset ja antaa kuukauden kuluessa ilmoituksesta lausunnon, jos hankkeessa pitää ottaa huomioon jotain erityistä. ELY-keskus ilmoittaa heti, kun se on päättänyt, ettei asiasta anneta lausuntoa. Yli 500 kuutiometrin ruoppausilmoitukset ELY-keskus palauttaa ilmoittaen, että hankkeeseen on haettava aluehallintoviraston lupa.
  • Pyydä paikalle muutama ruoppausurakoitsija, joka on tehnyt onnistuneita ruoppauksia aikaisemmin.
  • Pyydä kirjalliset tarjoukset suunnitelmapiirustusten ja työselvityksen pohjalta.
  • Järjestä työn valvonta asianmukaisesti. Imuruoppaushankkeissa valvonta on erittäin tärkeää ja tarpeellista.

Tietoa mm. ruoppauksesta, lupien hakemisesta ja ruoppausilmoituksista:


Alueellista tietoa