Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Päijänne-Vesanka -koskireitin kunnostus etenee (Keski-Suomen ELY-keskus)

Luoteis-Päijänteen merkittävimmän vesireitin kunnostus etenee. Vesangan koskireitin kunnostussuunnitelman on valmistunut. Keski-Suomen ELY-keskus on vastannut suunnittelusta ja Pohjois-Savon ELY-keskus kalatalousviranmaisena hankkeen jatkovaiheista.

Suunnitelma esitellään asianosaisille ja asiasta kiinnostuneille Tikkalan koulun ruokailusalissa (Saukkolahdentie 16, 41 860 Tikkala) torstaina 7. päivänä huhtikuuta 2016 klo 18:00 alkaen.

Suuri tuotantopotentiaali ja lähellä Jyväskylää

Kunnostussuunnittelualue on noin 16 km pitkä ja ulottuu Vähä-Vesankajärvestä Muuratjärveen. Koskien suuri lukumäärä, huomattava tuotantopinta-ala ja sijainti Jyväskylän läheisyydessä tekevät kohteesta merkittävän. Kunnostettavia koskia on kaikkiaan 13, niiden yhteispituus 3,8 km ja kokonaistuotantoala 3,5 ha. Pääosa kohdealueesta kuuluu Jyväskylään, osa Muurameen. Kunnostussuunnitelma sisältää kunnostustoimien koskikohtaiset periaateratkaisut. Ne on ryhmitelty perustoimenpiteisiin (suojakiveys, lisääntymisalueet, vesitys) ja erityistoimenpiteisiin (poikasuomat, eroosiosuojaukset, kasvillisuuden käsittely, jäteaineksen poisto jne.). Ratkaisujen lähtökohtana ovat kyseisten virtavesityyppien luontaiset ominaisuudet. Jo nyt käytettyjen arvotustekijöiden perusteella Vesangan koskialueiden kunnostuksella on mahdollista moninkertaistaa hankealueen luonnon- ja kalataloudelliset sekä maisemalliset ja virkistykselliset hyödyt.

Pääasiassa uitto, vesilaitokset, kuivatukset, liikenne ja maatalous ovat muuttaneet hankealueen virtavesiluontoa. Muutostoimien seurauksena uoman vesitilavuus on pienentynyt, umpeenkasvu kiihtynyt, arvokalojen tuotanto romahtanut ja jokisuut liettyneet. Elinympäristöjen yksipuolistuminen on johtanut maisemavaurioihin, eroosio-ongelmiin sekä virtavesilajiston monimuotoisuuden merkittävään vähenemiseen.

Mittava jatkumokokonaisuus

Vesangan koskireitin kunnostushanke on osa laajempaa kunnostuskokonaisuutta. Sen ensimmäinen vaihe toteutettiin jo 1980–90-lukujen vaihteessa, jolloin Muuratjoki kunnostettiin, siinä olleet kaksi vesilaitospatoa purettiin ja Alakoskeen rakennettiin maamme ensimmäinen denil-tyypin kalatie. Tämän jälkeen Päijänteen vaellustaimenella on ollut mahdollisuus vaeltaa Saukkolanjoen (Myllyjoen) pohjapadolle saakka, muttei sen ylemmäksi. Tavoite kuitenkin on, että kyseinen pohjapato korvataan Kuusjärven luusuan rakennettavalla luonnonmukaisella kynnysrakenteella. Toimenpiteen jälkeen vanha pato voitaisiin poistaa ja alkuperäinen jatkumo avata Siekkilänkoskeen saakka.

Hankkeen jatkovaiheet

Kunnostussuunnitelman esittelyn jälkeen siihen tehdään tarvittavat muutokset ja se lähetetään luvanhakua varten aluehallintoviraston lupakäsittelyyn. Viimeistään tässä vaiheessa aloitetaan myös neuvottelut hankkeen rahoituksesta. Uomakunnostustoimenpiteiden toteutuskustannuksiksi on arvioitu noin 135 000 euroa. Lukuun ei sisälly Saukkolan pohjapadon poistamisesta ja uudelleen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Lupa- ja rahoituskysymysten ratkettua rannan- ja vesialueen omistajien kanssa sovitaan toteutuksen yksityiskohdista ennen varsinaista kunnostustyötä.  

Lisätietoja
Anssi Eloranta 040-559 29 58
Pasi Perämäki 040-822 71 40

Valokuvia (kuvaaja Anssi Eloranta) toimitusten käyttöön:


Alueellista tietoa