Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Östersundomin maakuntakaava ei turvaa Natura-alueen luonnonarvoja eikä osoita riittäviä virkistysalueita (Uusimaa)

Östersundomin Natura-alueen luonnonarvot olisi mahdollista sovittaa yhteen suunnitellun asuinalueen rakentamisen kanssa.  Uudenmaan maakuntavaltuustossa hyväksytty maakuntakaava on kuitenkin luonnonsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, koska toteutuessaan kaava heikentää merkittävästi Natura-alueen luonnonarvoja.

ELY-keskus on lakia valvovana viranomaisena lähettänyt Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen Östersundomin maakuntakaavasta. ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat. Östersundomiin suunnitteilla oleva jopa 100 000 asukkaan asuinalue on vaikutuksiltaan niin mittava, että koko alueen maankäyttö tulee ratkaista maakuntakaavatasolla.

Väestömäärän kasvun seurauksena asuinalueita ympäröivien alueiden virkistyskäyttö lisääntyy voimakkaasti. Kaava mahdollistaa mittavaa rakentamista myös Natura-alueen läheisyyteen. Virkistyskäytön lisääntymisellä on tehdyissä selvityksissä osoitettu olevan vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentävät Natura-alueen luonnonarvoja. Luonnonsuojelulain mukaan viranomainen ei saa hyväksyä tällaista suunnitelmaa.

Alueen virkistyskäyttöä olisi tullut maakuntakaavassa ohjata ja vaikutuksia minimoida kaavamääräyksillä. Samalla maakuntakaavassa olisi tullut taata asukkaiden virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Nyt kaavassa olevat merkinnät Salmenkallion-Kasabergetin ja Talosaaren aleen osalta jättävät Östersundomin tulevaisuuden avoimeksi.

ELY-keskus on jo aiemmin esittänyt, että suurin osa edellä mainitusta alueesta tulisi merkitä virkistyskäyttöä varten, jolloin voidaan myös hillitä Natura-alueelle kohdistuvia käyttöpaineita. Asuinalueen välittömässä läheisyydessä oleva Salmenkallion alue tulisi merkitä suojelualueeksi, koska vain suojelualueella on mahdollista asettaa liikkumisrajoituksia häiriölle herkän linnuston suojelemiseksi.

Koko Salmenkallion-Kasabergtin ja Talosaaren alue sekä Natura-alue muodostavat yhdessä ekologisen kokonaisuuden. Luonnonarvot turvataan, jos koko alue säilyy pääosin rakentamattomana. Merenlahdet, niiden rantaniityt ja läheiset pellot ovat vesilintu- ja kahlaajalajeille tärkeitä pesimä- ja levähdysalueita.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa