Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Mikä ihmeen RR-ELY ? (Etelä-Savon ELY-keskus)

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittajatehtävät on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle ELY-keskukselle. Osaa rakennerahastotehtävistä hoitavat koordinaation ja EAKR-rahoituksen osalta maakuntien liitot. Itä-Suomessa rakennerahastojen hallinnoinnista vastaa Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus. Näitä rahoittajatehtäviä hoitavia ELY-keskuksia kutsutaan yleisesti RR-ELYiksi. Kun RR-ELYn on liitetty myös kansalliset yritystukipäätökset, voidaan puhua myös vaihtoehtoisesti rahoitus-ELYstä.

RR-ELYt vastaavat hankehakujen järjestämisestä, rahoituspäätösten valmistelusta ja ratkaisusta, rakennerahasto-ohjelmien hallinnosta, hakijoiden koulutuksen ja neuvonnan toteuttamisesta sekä alueellisen yhteistyön koordinoinnista. Tällä keskittämisellä on tavoiteltu kustannustehokkaampaa hallintoa, prosessin läpimenoaikojen paranemista, tulkintojen yhdenmukaistamista, asiakaspalvelujen laadun kehittymistä ja erilaisten sijaisjärjestelyjen paranemista.

Toiminnan keskittäminen koskee kehittämishankkeiden lisäksi myös yritystukia ja hankkeiden maksatusta. Kiinteä yhteys kunkin maakunnan ja ELY-alueen strategioiden toteuttamiseen säilytetään ja rahoitettavien hankkeiden valinta tapahtuu jatkossakin yhteistyöalueen maakuntien lähtökohdista; näitä sisältöjä linjataan maakuntien yhteistyöryhmissä (MYR). Yritystukihankkeita MYRrit eivät jatkossakaan käsittele.

Asiantuntijat toimivat edelleen kaikissa ELY-keskusten toimipisteissä Itä-Suomessa. Asiantuntijat valmistelevat hankkeita omilla alueillaan tiiviissä yhteistyössä alueen oman ELY-keskuksen kanssa alueellisista lähtökohdista.

Syntyykö uusi himmeli vai tuloksia hakeva toimiva verkosto?  

Olemme nyt keskellä tätä uudistuksen käytännön toteutusta. Rakennerahasto-ohjelma on käynnissä ja hakemuksia on käsittelyssä. Käsittelyprosesseja kehitetään kokemusten pohjalta vastaamaan uutta ELY-keskusten rakennetta ja käytettävissä olevia resursseja.

Uudella rakennerahastokaudella hallintoa ja asioiden käsittelyprosesseja on tarkoitus merkittävästi sähköistää, mikä onkin verkostomaisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Tarvitsemme kevennetyn hallinnon ja kehittyvien sähköisten palvelujen lisäksi vahvat kontaktit maakuntien toimijoihin. Sen varmistaminen pienenevien henkilöstöresurssien aikakautena on haastavaa, mutta tuloksellisen työn kannalta ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyö RR-ELYn ja maakunnallisten ELY-keskusten sekä maakunnan liittojen välillä tulee olla saumatonta. Asiakkaat ovat yhteisiä ja palvelujen järjestämisessä tämä tulee huomioida.

Hankkeiden käsittelyaikojen nopeuttaminen ja samanaikainen hankkeiden yhteisen arviointiprosessien järjestäminen ELY-keskusten ja maakunnan liittojen sekä muiden toimijoiden kanssa on vaativa prosessi. Hakemusten käsittelyaikojen lyhentäminen vaatii suoraviivaisempaa hankkeiden käsittelyä eri vaiheissa. Ohjelmatoiminnassa lisätään merkittävästi jo edellisellä ohjelmakaudella kokeiltujen joustavampien ja byrokratiaa keventävien rahoitusmuotojen käyttöä ja kehittämistä. Se toivottavasti edelleen vahvistaa huomion keskittymistä tuloksiin hallinnon sijaan.

Ohjelmatyön vaikuttavuus etusijalle

RR-ELYt luotiin tukemaan parempaa kehittämistyön vaikuttavuutta.  Kehittämishankkeiden ja yritysten kehittämishankkeiden kautta on Suomeen kyettävä luomaan lisää kasvua ja sitä kautta hyvinvointia. Lähtökohtana täytyy olla tuloksellinen hanketyö ja ohjelman tavoitteiden saavuttaminen. Tähän haasteeseen meidän on RR-ELYnä kyettävä vastaamaan.

EU-varojen niukentuessa erityisen tärkeää on suunnata varat maakuntien kannalta keskeisiin toimiin, jotka edistävät nopeasti uutta yritystoimintaa ja kilpailukykyä, uutta työtä, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaa sekä kestävää kasvua. Strategian on oltava niin yksinkertainen, että viesti rahoitettavasta toiminnasta on kaikilla yhteinen ja selkeä. Hankkeiden aktivointityössä RR-ELY tarvitsee tuekseen ELY-keskusten asiantuntijoiden verkostoja. Muutoin rahoituksen hyödyntäminen ei onnistu riittävän laajasti. Kontaktipintaa kenttään tarvitaan riittävästi.

Valintaprosessista tehdään läpinäkyviä ja parhaat kehittämisideat poimiva. Sillä kannustetaan uusiakin kehittäjiä toimintaan mukaan. Rahoituksen saaneille hankkeille järjestetään hanketoteuttajan kyvyt ja resurssit huomioiva koulutus ja opastus hallinnointiin ja maksatusprosesseihin.  Pyrkimys on kaikilta osin ohjata hallinnollisesti keveimpiin toteutusmalleihin ja ennakoida maksatusprosessin kannalta joustavimmat toimintatavat. On myös pohdittava toimintamalleja, jotka kannustavat maakuntarajat ylittävään kehittämiseen Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman mukaisesti.

Ja sitten vaan kehittämään!

Lisätietoja:

Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 695

 


Alueellista tietoa