Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Metsäteollisuuden ympäristöstrategiassa sovitaan keinoista hallinnon ja teollisuuden yhteistyön tehostamiseksi (ELY-keskus)

Ympäristöministeriö käynnisti metsäteollisuuden ympäristöstrategian määrittämisen, erityisesti hallinnon näkökulmasta. Hanke on saatu päätökseen laajan yhteistyön tuloksena. Kaakkois-  Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden lisäksi raportin kirjoittamisesta vastasi pääosin Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teollisuudesta työryhmässä toimi usean metsäteollisuusyrityksen ympäristökysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita.  

Hankkeen ensimetreillä määriteltiin tavoitteet, joita ovat mm. päästöjen maltillinen vähentäminen, häiriöpäästöjen ja muiden ympäristöriskien vähentäminen sekä energia- ja ekotehokkuuden parantaminen. Lähtökohtia olivat lisäksi ympäristönsuojelulain tarkoittamien ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen, parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja teollisuuden päästödirektiivin (IED) mukaan toimiminen sekä vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien huomioiminen.

Liikkeelle lähdettiin visioista

Aluksi mietittiin erilaisia mahdollisia kehitysvaihtoehtoja:

  • toiminnan jatkuminen ennallaan
  • kiristyvien säädösten luomat paineet
  • uusien tuotantotapojen luomat muutokset
  • lisääntyvä puun käyttö bioenergiaksi.

Uusiin tuotantotapoihin sisältyy biojalostamojen rakentamisen lisäksi laajamittainen mikro- ja nanosellujen valmistus. Listan viimeinen skenaario perustuu edellisten lisäksi lisääntyvälle puun energiakäytölle. Sekä ilma- että jätevesipäästöjen arvioitiin jonkin verran vähenevän kaikissa muissa paitsi ensimmäisessä teoreettisessa vaihtoehdossa, eniten päästöt pienenevät uusien tuotantomuotojen skenaariossa.

Keinoja käytännön ongelmiin

Strategiassa mietittiin myös käytännön työssä esille tulevia ongelmia ja niille ratkaisuehdotuksia. Esille nostettujen haasteiden ja ratkaisukeinojen pohjalta syntyvät toimenpide-ehdotukset aihealueittain.

Hallinnon haasteiksi koettiin muuttuva lainsäädäntö ja osin työläiksi koetut hallinnolliset prosessit. Myös vähenevät henkilöstöresurssit sekä hallinnossa että teollisuudessa hankaloittavat asioiden hoitoa. Teollisessa toiminnassa yhdeksi haasteista nousi häiriötilanteiden ehkäiseminen sekä uudenlaisten prosessien mahdollisten riskien tunnistaminen. Hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyen toivottiin etenkin eri viranomaisten roolien selkiyttämistä.

Viranomaisen ja teollisuuden keskinäisen tiedonkulun ja tietämyksen parantamiseksi ehdotettiin esimerkiksi yhteisiä koulutuspäiviä. Lisäksi esitettiin viranomaisista, toiminnanharjoittajista ja tutkijoista koostuvan asiantuntijapaneelin perustamista vaikkapa uusiin tuotantoprosesseihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Hallintoprosesseista tartuttiin ympäristölupien ja niihin sisältyvien määräysten yksiselitteisyyteen, ymmärrettävyyteen ja valvottavuuteen. Myös lupahakemuksen tulee olla kattava ja yksiselitteinen. Lisäksi esitettiin toimintamallin luomista vahinkotilanteita varten sekä viranomaiselle että toiminnanharjoittajalle. Oikein suunnatut rekrytoinnit ja koulutus nähtiin tarpeelliseksi riittävien resurssien ja tietotaitotason turvaamiseksi muuttuvissa tilanteissa.

Uusia menetelmiä ja täsmätoimenpiteitä vesienhoitoon

Uusien tuotantomuotojen asettamiin ympäristöhaasteisiin pyritään luomaan menetelmiä, joilla uuden prosessin käynnistyessä toimintaa valvotaan tehostetusti, kunnes prosessi saadaan toimimaan päästöiltään halutulla tasolla. Samalla edistetään tutkimusta ja kehitystä, joka tähtää uusiutumattomien materiaalien ja kemikaalien korvaamiseen uusiutuvilla puuperäisillä tuotteilla. Lisäksi uudet prosessit on suunniteltava ja nykyisiä kehitettävä niin, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman pieni tai siitä voidaan hyödyntää mahdollisimman suuri osa.

Yksi konkreettinen hallinnollinen toimi on sisällyttää ympäristölupiin asianmukaiset määräykset tehtaiden tai tuotantoyksiköiden sulkemisen tai ympäristön kannalta merkittävän toiminnan muuttamisen varalle. Lisäksi olisi aiheellista selvittää erilaisia rahoitusmalleja, joilla varaudutaan tuleviin tehdaspaikan puhdistamisiin.

Nykyisen toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi annetuissa ehdotuksissa todetaan, että vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tavoitteet on otettava huomioon lupamääräyksissä. Tarvittavat määräykset tulee antaa myös vesistölle vaarallisten ja haitallisten aineiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi. Selkiytetään  lupa- ja valvontaviranomaisten roolit hiilijalanjälkeen ja energiatehokkuuteen liittyvien tavoitteiden osalta suhteessa päästökauppaan.

Linkki julkaisuun

Lisätietoja

Kehitysinsinööri Pekka Ojanen
P. 0295 029 266

Yli-insinööri Juha Pesari
P. 0295 029 268

Sähköposti [email protected]


Alueellista tietoa