Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Meren tila paremmaksi, toimenpideohjelma kuultavana (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Meren hyvään tilaan tähtäävä toimenpideohjelma on valmisteilla. Suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa kaikki voivat esittää mielipiteensä. Aineisto ja palautelomake löytyvät verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Toimenpiteet kohdistuvat mm. kuormitukseen, luonnonvarojen käyttöön, vieraslajeihin, merenkulkuun, elinympäristöihin, roskaantumiseen ja meluun.

Esitetyt toimenpiteet tulevat parantamaan luonnon monimuotoisuutta, haitallisten vieraslajien torjuntaa ja kaupallisten kalalajien tilaa. Merenkulun turvallisuus ja päästöjen hallinta paranevat. Rehevöityminen tulee sen sijaan olemaan ongelma vielä pitkään. Etenkin Itämeren pääallas on ajautunut rehevöitymisen kierteeseen, jota pohjien hapettomuus ja hapettomista sedimenteistä purkautuvat ravinteet ylläpitävät. Lopullinen toipuminen kestää vuosikymmeniä. Rehevöitymisen vähentämisessä otetaan ohjelman myötä kuitenkin merkittäviä edistysaskeleita. Perämerellä tilanne on parempi kuin eteläisillä merialueilla. Eräiden haitallisten aineiden pitoisuudet ovat kuitenkin korkeita ja pienenevät toimenpiteistä huolimatta hitaasti.

Merenhoitosuunnitelma perustuu EU:n meristrategiadirektiiviin ja koostuu useista osista. Aiemmin ovat valmistuneet meren tilan alustava arvio, ympäristötavoitteet sekä seurantaohjelma. Nyt kuultavan toimenpideohjelman suunnittelusta vastaa ympäristöministeriö ja työhön osallistuvat Suomen ympäristökeskus, rannikolla sijaitsevat elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset sekä suuri joukko muita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

Kuulemisessa toivotaan näkemyksiä erityisesti toimenpideohjelman riittävyydestä ja laadusta. Merenhoidon toimenpideohjelmalla on selkeitä liittymäkohtia vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Yksi yhteisistä teemoista on maalta peräisin olevan kuormituksen hallinta. Vesienhoitosuunnitelma sisältää laajalti toimenpiteitä pinta- ja pohjavesien parantamiseksi. Kaikki kuulemisaineistot ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivujen lisäksi ELY-keskuksissa ja kunnissa. Kuulemispalaute tulee antaa verkko-osoitteessa olevalla palautelomakkeella. Verkko-osoitteesta löytyvät myös yhteystiedot ja muuta aineistoa.

Merenhoidon toimenpideohjelmaa koskevan palautteen kokoaa yhteen Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonne palautetta voi antaa myös sähköpostilla: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Samaan aikaan on käynnissä myös kuuleminen vesienhoidosta ja tulvariskien ehkäisystä. Vesienhoitoa ja tulvariskien hallintaa suunnitellaan vuosiksi 2016–2021 ja jokaisella on vielä tilaisuus vaikuttaa suunnitelmiin 1.10.2014–31.3.2015 kuulemisen aikana.


Alueellista tietoa