Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kevään kelirikkokausi lähestyy (Lapin ELY-keskus)

Kelirikosta on odotettavissa helppo Pohjois-Lappiin ja normaali Etelä-Lappiin. Teiden kelirikkokausi alkaa Lapin alueella yleensä huhtikuun puolivälissä ja kestää sääoloista riippuen aina kesäkuun alkupäiviin saakka. Lauha talvi on vaurioittanut päällysteitä, lähinnä on ilmennyt reikiintymistä.

Kuitenkin kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kelirikon aiheuttaman painorajoitusennusteen toteutumiseen. Lauha talvikausi voi vaikuttaa siihen, että kelirikkokausi alkaa Lapissa normaalia aiemmin. Etelä-Suomeen ennustetaan helppoa, Pohjois-Pohjanmaalle normaalia ja Kainuuseen vaikeaa kelirikkoa. Lapissa kelirikolle alttiita teitä on kuitenkin muuta maata vähemmän. Lauha talvi on vaurioittanut päällysteitä, lähinnä reikiintymistä on ilmennyt.

Yleistä  

Lapin ELY-keskuksen kelirikkoennuste on laadittu syksyn ja alkutalven sääolosuhteiden perusteella. Tiestön kelirikkoalttiuden ja tulevan kevään kelirikon vaikeusennusteen perusteella Lapin ELY-keskuksen tiestöä tullaan todennäköisesti rajoittamaan noin 224 km, joista päällystettyjen teiden osuus on 109 km ja sorateiden 115 km (liitteet 1 ja 2). Kevään painorajoitusennuste perustuu oletukseen, että roudan sulamisaikana kevään sää, kuivumisolosuhteet ja raskaan liikenteen määrä ovat tavanomaiset. Viime vuosina toteutuneet painorajoitukset ovat vaihdelleet välillä 0-250 km. Viime keväänä painorajoituksia asetettiin 141 km matkalle.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla. Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

  • hälytys- ja tienpitoajoneuvot
  • linja-autot reittiliikenteessä ja työmatkaliikenne
  • maidon, energiahuollon (säännölliset ja välttämättömät), teuraseläinten, eläinrehun, siemenviljan, polttoaineiden ja talousjätteiden kuljetukset
  • kevätkylvöihin liittyvät raskaiden maatalouskoneiden siirrot
  • tilakohtaiset lietelannan ajot
  • kauppojen päivittäistavarakuljetukset sekä myymäläautoliikenne.

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin.

Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten Lapin ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien senhetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana ja luvan hinta on 110 €.

Miten painorajoituksista päätetään?

  Lapin ELY-keskus tekee päätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja kunnossapidon alueurakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kevään painorajoitusennusteessa mainituille teille voidaan tarvittaessa asentaa painorajoitus, esim. maa-aines- ja puutavarakuljetusten tai poikkeuksellisen vaikean kevään sään vuoksi. Rajoituksista voidaan myös luopua kokonaan, jos kevään sää on suotuisa ts. vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen.

 Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden.

Mistä saa tietoa kelirikkotilanteesta ja painorajoitetuista teistä?

 Lapin ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy Internet -osoitteesta http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi. Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalta 0200 - 2100.

Malttia tienkäyttäjiltä

Kelirikko ilmenee tien pintaosan pehmenemisenä ja tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikkomerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä välttää. Jos jokin kuljetus on todella välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. Kuljetusajankohdasta tulisi neuvotella paikallisen aluevastaavan kanssa.

On toivottavaa, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat niistä Tienkäyttäjän linjalle 0200 - 2100.

Tulevien vuosien kelirikko-ongelmia vähennetään vuosittain

Lapin ELY-keskus käyttää tänä vuonna kelirikkoisten sorateiden korjauksiin normaalin kunnossapidon lisäksi noin 0,2 M€.

Puutavaran varastointi

Puutavaran varastointi koetaan usein ongelmaksi teiden varsilla. Raakapuueriä on varastoitu linja-autopysäkkien viereen, liittymiin ja muihin luvattomiin ja liikenneturvallisuutta vaarantaviin paikkoihin, kuten sisäkaarteeseen ja tien viereen. Puutavaraa käsitellään ja varastoidaan levähdys- ja pysäköintialueille, mikä haittaa niiden varsinaista käyttöä ja huonontaa alueiden viihtyisyyttä. Kuormausnostureita ja perävaunuja säilytetään linja-autopysäkeillä ja muissa liikennettä vaarantavissa paikoissa.

LISÄTIETOJA                 

Painorajoitusyhdyshenkilönä toimii kunnossapitoasiantuntija Eero Kenttälä puh. 0295 037 231. Sijaisena toimii aluevastaava Pentti Keskikallio puh. 0295 037 232.

LIITTEET   

Lapin ELY-keskuksen kevään 2014 painorajoitusennuste, liite 1 (tiestöluettelo)

Lapin ELY-keskuksen kevään 2014 painorajoitusennuste, liite 2 (kartta)

 


Alueellista tietoa