Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kestävä kiertotalous etenee - Biolan Oy:n Euran biokuitutehdas valmis

Eurassa vietettiin 7. helmikuuta maailman mittakaavassakin ainutlaatuisen biokuitulaitoksen avajaisia. Laitoksen myötä Biolan vauhdittaa turpeen käytön vähentämistä kasvualusta- ja kuiviketuotteissaan. Biokuitulaitos on saanut rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta.

Kuva: Biolan Oy

Biolan Oy:n investointihanke on yksi hyvä esimerkki maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman antamista mahdollisuuksista ravinteiden kierrätyksen ja biomassojen kestävän käytön sektoreille. Valtakunnallinen ohjelmakokonaisuus koostuu TKI-toimintaa tukevasta kokeiluohjelmasta sekä biomassojen jalostukseen, ravinteiden kierrätykseen sekä hiilensidontaan liittyvästä investointituesta. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmakokonaisuuden päämääränä on ravinteiden kierrätykseen liittyvien elinkeinojen kehittäminen sekä huoltovarmuuden ja lannoiteomavaraisuuden turvaaminen. Tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmaa hallinnoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

MMM:n Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalla on jo edistetty laajasti ravinteiden kierrätyksen kiertotaloutta ja biomassoissa olevien ravinteiden ja energian talteenottoa ja uudelleen käyttöä vuodesta 2016 lähtien. Hankkeita on rahoitettu ohjelman toisella jaksolla elokuusta 2020 joulukuuhun 2022 yhteensä 48 kpl. Tutkimus- ja kehittämishankkeita näistä on ollut 43, joihin tukea on sidottu yhteensä n. 5,8 M€ ja viiteen investointihankkeeseen on määrärahoja käytetty n. 6,1 M€. Ohjelmalle on myönnetty vuoden 2023 valtion talousarviossa lisärahoitusta vuosille 2023 – 2025 yhteensä 13,5 M €.

Ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin kannattaa tarttua ja selvittää oman hankeidean rahoitusmahdollisuus. Haku on auki jatkuvasti, mutta päätöksiä tehdään hakujaksoittain. Seuraava valintajakso päättyy 31.3.2023. Syksyllä on kaksi hakujaksoa, jotka päättyvät 31.8. ja 31.10.2023.

Lue lisää