Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaaran ylläpitämään vesienkäsittelyä, hankkimaan lisää vedenpuhdistustekniikkaa ja rakentamaan lisää altaita (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus määrää Talvivaara Sotkamo Oy:n toimiin vesienkäsittelyn ylläpitämiseksi ja ympäristön pilaantumisen torjumiseksi. Määräyksiä tehostetaan teettämisuhalla ja uhkasakolla.

Talvivaaran on jatkuvasti ylläpidettävä kaikkia likaantuneiden vesien käsittelytoimintoja, jotta lupaehtojen mukaisiksi puhdistettuja vesiä voidaan juoksuttaa luvan sallima maksimimäärä ympäristöön ilman keskeytyksiä. Määräystä on noudatettava välittömästi.

Talvivaaran on välittömästi huolehdittava olemassa olevan RO-laitoksen eli käänteisosmoosilaitoksen käyttöasteen maksimoimisesta metallitehtaan suljetun vesikierron mahdollistamiseksi. RO-laitoksen käyttöasteen tulee olla vähintään 60 % metallitehtaan käynnissä ollessa. Käänteisosmoosilaitos tuottaa puhdistettua vettä metallitehtaan käyttövedeksi, mikä vähentää raakaveden ottoa.

Talvivaaran on välittömästi hankittava vedenpuhdistustekniikkaa 31.5.2013 ympäristöluvan mukaisesti. Hankittavan tekniikan pitää olla sellaista, joka mahdollistaa vuoden 2014 alusta voimaan tulleiden tiukempien luparaja-arvojen noudattamisen. Talvivaaran on myös välittömästi ryhdyttävä allaskapasiteetin lisäämiseen 31.5.2013 ympäristöluvan mukaisesti.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että jätevesien vaihtoehtoisten purkupaikkojen selvittäminen on tärkeää ja sitä tulee jatkaa ympäristöluvan määräysten mukaisesti. ELY-keskus ei kuitenkaan näe tarpeelliseksi tässä vaiheessa tehostaa vaihtoehtoisten purkupaikkojen selvittämistä hallintopakolla.

ELY-keskus asettaa määräystensä tehostamiseksi teettämisuhan ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla. Jos Talvivaara ei noudata Kainuun ELY-keskuksen määräyksiä, voi ELY-keskus määrätä teettämisuhan täytäntöönpantavaksi. Tällöin ELY-keskus suorittaa tarpeelliset toimet itse tai teettää ne muulla viranomaisella tai yksityisellä. Käänteisosmoosilaitoksen käyttöastetta koskevan määräyksen tehosteeksi ELY-keskus asettaa kiinteän 100 000 euron suuruisen uhkasakon. Päätöstä on noudatettava muutoksen hausta huolimatta.

Kainuun ELY-keskuksen tänään antamaa päätöstä ovat edeltäneet kehotukset Talvivaara Sotkamo Oy:lle 19.11.2013, 3.1.2014 ja 17.1.2014.

 

Linkit:
Kainuun ELY-keskuksen päätös 19.3.2014
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Talvivaaran ympäristöluvan muuttamisesta 31.5.2013

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
ylijohtaja Kari Pääkkönen, p. 029 502 3800


Alueellista tietoa