Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Savon Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelma päivitettiin - lähivuosina ei ole suuria hoitotarpeita (Etelä-Savo)

Etelä-Savon Natura 2000 -alueita koskevan yleissuunnitelman päivityksessä tehdyn arvion mukaan 15:lle Natura 2000 -alueelle tarvitaan kiireellisesti toimenpidesuunnitelma, jonka avulla tarkennetaan ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttamista. Lisäksi parille kymmenelle Natura 2000 -alueelle on laadittava tai päivitettävä muu suunnitelma tai kaava, jolla täsmennetään muita alueilla tarvittavia toimenpiteitä.

Arvion mukaan Etelä-Savon ELY-keskuksen toimialueella lähes 60 % Natura 2000 -alueista on sellaisia, joiden suojelutavoitteiden turvaaminen ei edellytä erityistä hoidon tai käytön suunnittelua. Pääosa tarpeellisista hoito- ja käyttösuunnitelmista on jo laadittu, ja ne kattavat noin 85 % Natura -verkoston pinta-alasta.

Yleissuunnitelman päivityksen tekivät yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskus ja Metsähallituksen luontopalvelut.

Yleissuunnitelmassa arvioidaan jatkosuunnittelun tarvetta

Yleissuunnitelmassa esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta ja linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä. Vastaava suunnitelma laadittiin edellisen kerran vuonna 2006.

Yleissuunnitelma on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa. Suunnittelun tarvetta ja kiireellisyyttä on arvioitu niin alueisiin kohdistuvien uhkien, maankäytön paineen, luontotyyppien, lajien hoitotarpeiden kuin matkailu- ja virkistyskäytönkin näkökulmista. Suunnitelmat voivat olla aluekohtaisia hoito- ja käyttösuunnitelmia, joita lakisääteisesti laaditaan kansallispuistoille ja tarvittaessa muillekin luonnonsuojelualueille. Ne voivat olla myös näitä tarkentavia toimenpidesuunnitelmia erilaisten ennallistamis- ja luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi tai laaja-alaisempia kehittämissuunnitelmia.

NATA-arvioinnin tarve 80 alueelle

Keskeinen osa Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelua on jokaiselle Natura 2000-alueelle laadittava tila-arviointi (NATA). Natura-alueiden suunnittelutarpeita ja NATA-tarkastelujen kiireellisyyttä arvioidaan raportissa niin, että ensisijaiset ja kiireellisimmät suunnittelutoimet voidaan huomioida jo lähivuosina.

NATA-arvioinnin tarve on arvioitu kiireelliseksi kaikkiaan noin 80 Etelä-Savossa sijaitsevalle Natura 2000 -alueelle. NATA-tarkastelussa arvioidaan aluekohtaisesti muun muassa Natura-alueen keskeiset arvot ja uhkatekijät sekä lähivuosien hoitotarpeet ja toimenpiteiden kiireellisyys.

NATA-arviontien laatiminen kaikille Natura 2000 -alueille on käynnistynyt sekä Metsähallituksessa että ELY-keskuksessa samaan aikaan yleissuunnitelman laatimisen kanssa. Pääosin NATA-arvioinnit Etelä-Savossa valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

Etelä-Savon Natura 2000-verkosto

Natura 2000 -verkosto kattaa Etelä-Savon ELY-keskuksen toimialueella kaikkiaan 112 Natura 2000 -aluetta, joista 12 sijaitsee osittain toisen ELY-keskuksen toimialueella. Etelä-Savon ELY-keskuksen toimialueella kokonaan tai osittain sijaitsevien Natura 2000 -alueiden kokonaispinta-ala on noin 200 000 ha, josta noin 70 % sisältyy kansalliseen suojelualueverkostoon jo perustettuina luonnonsuojelualueina tai luonnonsuojelualueiksi varattuina kohteina. Osa alueista on EU:n luontodirektiivin mukaisia alueita (SAC) ja osa EU:n lintudirektiivin mukaisia alueita (SPA).

Linkit:

Lisätietoja:

12.4. Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 223, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi
13.4. Luonnonsuojeluasiantuntija Arto Ustinov, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 239, arto.ustinov(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa