Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskus antoi lausuntonsa Utajärven Maaselkä-Hepoharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta  (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, ettei hanke ole toteuttamiskelpoinen Puolustusvoimien lausunnossa esiin tulleiden haittojen vuoksi. Mikäli hankevastaava pystyy suunnittelemaan hankkeen, joka tyydyttää Puolustusvoimia, tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon ELY-keskuksen lausunnossaan esiin tuomat täydennystarpeet.

Etenkin maisemaan ja luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia tulee täydentää ja vaikutuksia lieventää poistamalla voimaloita kriittisiltä paikoilta. Myös hankkeen Natura-arviointiin ELY-keskus edellyttää täydennyksiä. Hankealue ei sisälly Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaan, joten sen eteneminen edellyttää lisäksi maakuntakaavallista tarkastelua.

Myös sähkönsiirtoreittien, etenkin pohjoisen reitin, vaihtoehdon A luontovaikutusten arviointia tulee täydentää.

Arviointiselostuksesta saatiin yhteensä 31 lausuntoa ja kannanottoa.

Hankkeen osayleiskaavoitus on käynnistynyt ja siihen kuuluva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 12.6.–5.8.2015. Alueen kaavoituksesta vastaa Utajärven kunta.

Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n omistaman Maaselän Tuulipuisto Oy:n tavoitteena on rakentaa alueelle noin 42 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto. Rakennettavien tuulivoimaloiden nimellisteho olisi enintään 4,5 MW, napakorkeus enintään 167 m ja kokonaiskorkeus enintään 235 m. Tuulivoimaloiden lisäksi alueille rakennettaisiin tarvittava tiestö, maakaapelointi voimaloiden välille sekä sähköasema.

Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehtoina on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista reittiä, joissa liittyminen tapahtuisi Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhäselän sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitin pituus tulisi olemaan 25–36 kilometriä valittavasta vaihtoehdosta riippuen.

Hankealue on kaksiosainen. Maaselän alueen pinta-ala on noin 1 809 ja Hepoharjun 1 557 hehtaaria. Maaselän alue rajautuu osin Utajärven ja Oulun väliseen kuntarajaan. Hepoharjun alue sijaitsee Maaselän eteläpuolella, noin 9 kilometriä Utajärven keskustasta koilliseen.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/maaselantuulivoimyva.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340


Alueellista tietoa