Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskukset olisivat toivoneet parempaa tietopohjaa ja ekologisten kriteerien huomiointia PEFC-standardin valmistelussa

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävänä on valvoa yleistä etua ja lainsäädäntöä ympäristö- ja vesiasioissa, tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoutta. Metsäsertifioinnilla, joka on markkinaosapuolten instrumentti, on keskeinen rooli siinä, miten vesien- ja merenhoidon sekä luonnonmonimuotoisuuden tavoitteisiin Suomen talousmetsissä päästään. Koska tutkimusten, uhanalaisuusarviointien ja talousmetsien luonnonhoidon laadun arvioinnin perusteella ekologisen kestävyyden taso ei metsätaloudessa ole riittävä luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen tilan osalta, ovat ELY-keskukset katsoneet tarpeelliseksi osallistua PEFC sertifikaatin päivitysprosessiin asiantuntijana.  ELY-keskukset ovat myös mukana ympäristöviranomaisina alueellisissa PEFC-sertifiointitoimikunnissa. 

Samalla kun puuntuotanto on historiallisen korkealla tasolla, osoittavat tutkimukset Suomen metsissä tapahtuvien muutosten aiheuttavan merkittävää lajien ja elinympäristöjen häviämistä ja uhanalaistumista. Vanhat metsät, korvet, lehdot, lähteet ja niiden lajisto ovat nopeasti häviämässä erityisesti eteläisestä Suomesta. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että näiden metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. 

ELY-keskukset korostavat metsätalouden ja metsäteollisuuden merkitystä Suomen taloudelle ja toisaalta vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Kestävän metsätalouden standardin tulisi ottaa paremmin huomioon uusin tutkimustieto sekä kansainväliset sopimukset. Vaikka vesiensuojelun osalta otettiin päivitystyössä selkeitä edistysaskelia ja myös säästöpuiden osalta vaatimuksia tiukennettiin, heikennettiin samalla useampaa ekologista kriteeriä. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet eivät siten voineet allekirjoittaa päivitettyä PEFC-standardia. 

Tarkemmat perustelut on esitetty perustelumuistiossa: 

Lisätietoja antavat yleisesti:

  • Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 027 560    
  • Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Mari Rajala, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 373

Yksityiskohtaisemmat kysymykset voi osoittaa standardityöryhmässä Y-vastuualuetta edustaneille asiantuntijoille:

  • Hydrobiologi Taina Ihaksi, Kaakkois-Suomen ELY- keskus, p. 0295 029 236
  • Ylitarkastaja Toni Etholén, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 027 783

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]