Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

ELY-keskuksen kautta Lappiin yli 56 miljoonaa euroa (Lappi)

ELY-keskus myönsi rahoitusta tammi-kesäkuun aikana Lappiin kaikkiaan 24,6 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 13,1 miljoonaa euroa kohdistui yritysten ja elinkeinon harjoittajien hankkeisiin ja noin 11,5 miljoonaa euroa kehittämishankkeisiin.

Hankintapäätöksiä tehtiin 32 miljoonan euron edestä.

Tuotannolliset yritykset aktivoituneet

Yritysrahoituksen kysyntä on pysynyt vilkkaana. Tuotannolliset yritykset ovat aktivoituneet kehittämään toimintaansa, mikä näkyy erityisesti Kemi-Tornion ja Tornionlaakson seutukuntien yritysrahoitushakemusten määrän kasvuna. Osaavan työvoiman saatavuutta teollisuudessa helpottaa hankittu Teollisuusmätsi-palvelu, jossa kartoitetaan yrityksen rekrytointi- ja osaamistarpeet ja vastataan niihin räätälöidyllä koulutuksella. Palvelu on suunnattu teollisuuden sähkö- ja automaatiotehtäviin ja kunnossapitoon sekä kone- ja metalliteollisuuden pienille ja keskisuurille yrityksille.

Vähähiilisyydestä kustannussäästöjä ja kilpailukykyä

Matkailukeskusten ympärille on syntynyt uusia mikroyrityksiä, jotka työllistävät ja monipuolistavat palveluillaan alueen palvelutarjontaa. Yritykset ovat panostaneet myös uusien kansainvälisten markkinoiden avaamiseen sekä vastuullisten ja vähähiilisempien toimintatapojen kehittämiseen.

Vähähiilisyyttä edistetään ELY-keskuksessa monilla eri rahoitusvälineillä. Kehittämishankkeissa teemaa on tuettu esimerkiksi Metsähallituksen toteuttamalla TOBE Low Carbon -hankekokonaisuudella. Hankkeen tavoitteena on pienentää matkailun hiilijalanjälkeä ja lisätä energiatehokkuutta sekä saada samanaikaisesti aikaan kustannussäästöjä. Hankkeessa selvitetään Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ja pilottiyritysten toimintojen hiilijalanjälkeä ja tehdään suunnitelmia niiden pienentämiseksi tulevaisuudessa. Kehittämishankkeeseen on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (ympäristö-EAKR).

Viihtyisä elinympäristö luo hyvinvointia ja lisää alueen vetovoimaa

Elinympäristön viihtyisyydellä on suuri merkitys asukkaille ja matkailijoille sekä myös alueiden vetovoimaan. Maaseuturahaston varoilla on satsattu monin tavoin maaseutualueiden elinvoimaan rahoittamalla esimerkiksi kyläverkkojen rakentamista ja palveluiden kehittämistä. Leader-ryhmät ovat paikallisina toimijoina aktivoineet kyliä kehittämään omaa asuinympäristöään.

Vesistökunnostusavustuksen turvin on voitu toteuttaa vesistöjen tilaa parantavia hankkeita. Puhtaat vesistöt lisäävät elinympäristön viihtyisyyttä ja arvostusta, mutta ovat myös matkailuvaltti. Esimerkiksi Ranuan kunta on käynnistänyt Ranuanjärven ve­sis­tö­alu­een kunnostamisen vir­kis­tys- ja matkailukäyttöön. Vesistökunnostuksella järvialue saadaan monimuotoiseen virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön sekä palvelemaan alueen elinkeinoja.

Tiehankkeilla parannetaan liikenneturvallisuutta ja yritysten saavutettavuutta

Tienpidon hankinnoissa käynnistyi maantien 19571 parantaminen Tervolan keskustaajamassa. Hankkeen tavoitteena on parantaa Tervolan taajaman pk-yritysten saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä sekä aktivoida niitä investoimaan. Hanke parantaa myös liikenteen turvallisuutta sekä liikenneympäristön viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Tervolan keskustan kehittäminen -hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja myös Tervolan kunta ja Lapin ELY-keskus osallistuvat rakentamiskustannuksiin.

Valtatiellä 21 Tornion ja Ylitornion kuntien rajalle rakennetaan uusi Martimojoen silta vielä tänä vuonna. Vanha kantavuudeltaan huono silta puretaan. Se on ollut elinkeinoelämän raskaiden kuljetusten pullonkaula. Uuden sillan ja tielinjauksen myötä paranee myös liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus.

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista.

Tutustu ELY-keskuksen rahoitus- ja hankintatilastoihin:

Lisätietoja:

  • yritysrahoitus ja rakennerahastohankkeet: yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150
  • maaseuturahaston hankkeet: ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118
  • vesistökunnostushankkeet: yksikön päällikkö Arto Seppälä, puh. 0295 037 532
  • tienpidon hankinnat: ylijohtaja Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199
  • työvoimapalveluhankinnat: johtava koulutusasiantuntija Satu Tervasmäki, puh. 0295 037 134
    sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Alueellista tietoa