Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Ahventen elohopeapitoisuudet vaihtelevat merkittävästi Uudenmaan järvillä (Uusimaa)

Kuva: Mika Kumpulainen

Ahventen elohopeapitoisuuksista Uudenmaan järvillä on saatu uutta tietoa. Elohopeapitoisuuksia on tutkittu vuosien 2016-2018 aikana yhteensä 42 järvellä sekä Gennarbyvikenillä, joka on padottu merenlahti. Erot vesistöjen välillä ovat merkittäviä. Myös yksittäisten kalojen väliset erot ovat joissakin järvissä suuria. Tutkimusjärvet sijaitsevat eri puolilla Uuttamaata.

Mittaustuloksia käytetään vesien tilan luokittelussa vuonna 2019. Luokittelussa ahventen kylkilihaksesta mitattuja pitoisuuksia verrataan elohopean ympäristönlaatunormiin, joka vaihtelee erityyppisissä vesistöissä välillä 0,20 - 0,25 mg/kg kalan tuorepainoa kohti laskettua. Laatunormin raja-arvo koskee 15-20 cm pitkiä ahvenia.

Tutkituilla järvillä elohopeapitoisuuden keskiarvot vaihtelivat välillä 0,07 - 0,72 mg/kg. Kirkasvetisissä eli vähähumuksisissa järvissä keskiarvo oli 0,21 mg/kg, humusjärvissä hieman korkeampi 0,27 mg/kg ja runsasravinteisissa, usein savisameissa järvissä 0,14 mg/kg. Erityisesti kirkasvetisissä järvissä vaihtelu oli suurta: niiden joukosta löytyivät sekä kaikkein korkeimmat että kaikkein matalimmat elohopeapitoisuudet.


Jokainen järvi on yksilö

Uudenmaan ELY-keskus on seurannut kalojen elohopeapitoisuutta vuodesta 2013 lähtien. Jo alussa huomattiin, että pitoisuudet vaihtelevat vesistöjen ja kalayksilöiden välillä. Uusi Helsingin yliopiston kanssa toteutettu laajempi selvitys varmistaa, että elohopeaa koskevia tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia saman tyyppisiä vesistöjä. Järvet ovat yksilöitä, ja elohopeapitoisuus voi vaihdella aivan lähekkäinkin sijaitsevilla järvillä.

ELY-keskus seuraa vesistöjen tilaa pääsääntöisesti vesinäytteiden, kasvillisuuskartoitusten sekä kasviplankton- ja pohjaeläinnäytteiden avulla. "Kalatutkimuksia emme yleensä tee, ja kalojen hankkiminen elohopeapitoisuuden mittaamista varten olisi meille hyvin työlästä. Yhteistyössä kalastusta harrastavien kansalaisten ja tutkijoiden kanssa kaikki onnistuu", sanoo limnologi Jaana Marttila Uudenmaan ELY-keskuksesta. Elohopeatutkimuksia jatketaan myös tulevana talvena.

Uudet tutkimustulokset on koottu julkaisuun "Ahventen elohopeapitoisuus Uudenmaan järvillä 2016-2018" (www.doria.fi)

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Jaana Marttila, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 431, jaana.marttila@ely-keskus.fi
  • Tutkija Tommi Malinen, Helsingin yliopisto, 0400-810 948, tommi.malinen@helsinki.fi

Alueellista tietoa