› Takaisin graafiseen esitykseen

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyöllä tarkoitetaan pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken tavoitteena liikennejärjestelmän kehittäminen. Liikennejärjestelmätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kaupunkiseudulla, maakunnan alueella tai ylimaakunnallisesti. ELY-keskukset osallistuvat aktiivisesti alueensa liikennejärjestelmän kehittämiseen yhdessä mm. maakuntien liittojen, kuntien, Väyläviraston kanssa. Liikennejärjestelmä muodostuu eri kulkutapojen liikenneväylistä ja niihin liittyvistä rakenteista sekä henkilö- ja tavaraliikenteestä ja näihin liittyvistä palveluista. Jatkuva liikennejärjestelmätyö on kanava totuttaa liikennestrategioita ja liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Liikennejärjestelmätyö kytkeytyy myös tiiviisti maankäytön suunnitteluun.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa priorisoidaan keskeiset liikenteelliset kehittämistarpeet

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen on tärkeä osa liikennejärjestelmätyötä. Maakuntien liitoilla on vastuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisesta ja niiden seurannasta, lukuun ottamatta Helsingin seutua, jossa se on määritelty HSL:n tehtäväksi. ELY-keskukset suunnittelevat ja sopivat yhdessä muiden tahojen kanssa, mihin suuntaan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja miten liikennejärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ongelmat ratkaistaan. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikennejärjestelmä ja sen kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta.

Kasvavilla kaupunkiseuduilla liikenteellisiä haasteita

Kasvavien kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät asettavat haasteita liikennesuunnittelulle. Suuremmilla kaupunkiseuduilla laaditaankin omat kaupunkiseudun kehittämistä tukevat liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa merkittävässä roolissa on kestävät kulkutavat. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta halutaan kasvattaa kaupunkiseudun liikenteellisten ongelmien ratkaisuna. Myös erilaiset liikkumisen palveluratkaisut ovat keskiössä lähitulevaisuuden liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan kansalaisten liikkumistottumuksiin kestäviä kulkumuotoja suosivaksi. Edellytyksinä liikkumistottumusten muuttamiselle ovat kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen. Keskeisin palvelutasotekijä kaupunkiseudun liikenteessä on myös saavutettavuus, mutta kaupunkiseuduilla sillä tarkoitetaan matka-ajan sijasta saavutettavuutta mahdollisimman usealla eri kulkumuodolla.

Liikennejärjestelmään vaikutetaan monelta suunnalta

ELY-keskusten tekemään liikennejärjestelmätyöhön kuuluu varsinaisen liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi mm:

  • osallistuminen maankäytön suunnitteluun
  • liikenneturvallisuusyhteistyö
  • joukkoliikenteen suunnittelu
  • osallistuminen liikenteeseen liittyviin ympäristövaikutusten arviointiprosesseihin
  • kuntien ja muiden tahojen kanssa laadittavat yhteiset selvitykset
  • liikennejärjestelmän suunnittelua palvelevien tietojen kokoaminen

TIETOA ALUEELTA

Liikennejärjestelmätyö - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella liikennejärjestelmäsuunnittelua ja liikennejärjestelmätyötä tehdään kattavasti Itä-Suomen tasolla sekä maakunta- että seututasolla. Ylimaakunnallista tasoa koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus, maakunnallista maakuntien liitot ja seudullista  keskuskaupungit. ELY-keskus on aktiivisesti mukana liikennejärjestelmäsuunnittelussa kaikilla tasoilla. Keskeistä liikennejärjestelmätyötä on myös  ELY-keskuksen asiantuntijoiden ja alueen muiden toimijoiden välinen tiivis yhteistyö liikennejärjestelmän kokonaisuuden kehittämisessä.

Liikennejärjestelmätyöryhmät toimivat aktiivisesti

Liikennejärjestelmätyön toimintamalli perustuu liikennejärjestelmätyöryhmien toimintaan. Ryhmissä ovat edustettuina keskeiset liikennejärjestelmän kehittämiseen osallistuvat tahot. Työryhmien tehtävänä on seurata liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja aiesopimuksissa määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista ja ohjata liikennejärjestelmän kehittämistä asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeiden sekä alueella tehtyjen strategisten linjausten mukaan.

Kaikissa maakunnissa toimii maakuntien liittojen kokoama liikennejärjestelmätyöryhmä. Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa toimivat seudulliset liikennejärjestelmätyöryhmät.

Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän yhtenä tehtävänä on ohjata seudullisen liikennejärjestelmätyön kehittämiseksi ja tukemiseksi palkatun liikennejärjestelmäkoordinaattorin toimintaa. Itä-Suomen liikennestrategiaryhmä ohjaa ja seuraa Itä-Suomen liikennestrategian linjausten ja toimintasuunnitelman toteutumista.

Itä-Suomen liikennestrategia

Itä-Suomen liikennestrategia antaa suunnan liikennejärjestelmän kehittämiselle seuraaville vuosikymmenille Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella.


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).