› Takaisin graafiseen esitykseen

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyöllä tarkoitetaan pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken tavoitteena liikennejärjestelmän kehittäminen. Liikennejärjestelmätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kaupunkiseudulla, maakunnan alueella tai ylimaakunnallisesti. ELY-keskukset osallistuvat aktiivisesti alueensa liikennejärjestelmän kehittämiseen yhdessä mm. maakuntien liittojen, kuntien, Väyläviraston kanssa. Liikennejärjestelmä muodostuu eri kulkutapojen liikenneväylistä ja niihin liittyvistä rakenteista sekä henkilö- ja tavaraliikenteestä ja näihin liittyvistä palveluista. Jatkuva liikennejärjestelmätyö on kanava totuttaa liikennestrategioita ja liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Liikennejärjestelmätyö kytkeytyy myös tiiviisti maankäytön suunnitteluun.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa priorisoidaan keskeiset liikenteelliset kehittämistarpeet

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen on tärkeä osa liikennejärjestelmätyötä. Maakuntien liitoilla on vastuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisesta ja niiden seurannasta, lukuun ottamatta Helsingin seutua, jossa se on määritelty HSL:n tehtäväksi. ELY-keskukset suunnittelevat ja sopivat yhdessä muiden tahojen kanssa, mihin suuntaan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja miten liikennejärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ongelmat ratkaistaan. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikennejärjestelmä ja sen kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta.

Kasvavilla kaupunkiseuduilla liikenteellisiä haasteita

Kasvavien kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät asettavat haasteita liikennesuunnittelulle. Suuremmilla kaupunkiseuduilla laaditaankin omat kaupunkiseudun kehittämistä tukevat liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa merkittävässä roolissa on kestävät kulkutavat. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta halutaan kasvattaa kaupunkiseudun liikenteellisten ongelmien ratkaisuna. Myös erilaiset liikkumisen palveluratkaisut ovat keskiössä lähitulevaisuuden liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan kansalaisten liikkumistottumuksiin kestäviä kulkumuotoja suosivaksi. Edellytyksinä liikkumistottumusten muuttamiselle ovat kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen. Keskeisin palvelutasotekijä kaupunkiseudun liikenteessä on myös saavutettavuus, mutta kaupunkiseuduilla sillä tarkoitetaan matka-ajan sijasta saavutettavuutta mahdollisimman usealla eri kulkumuodolla.

Liikennejärjestelmään vaikutetaan monelta suunnalta

ELY-keskusten tekemään liikennejärjestelmätyöhön kuuluu varsinaisen liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi mm:

  • osallistuminen maankäytön suunnitteluun
  • liikenneturvallisuusyhteistyö
  • joukkoliikenteen suunnittelu
  • osallistuminen liikenteeseen liittyviin ympäristövaikutusten arviointiprosesseihin
  • kuntien ja muiden tahojen kanssa laadittavat yhteiset selvitykset
  • liikennejärjestelmän suunnittelua palvelevien tietojen kokoaminen

TIETOA ALUEELTA

Liikennejärjestelmätyö - Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella.

Liikennejärjestelmän ylläpito ja kehittäminen on aina vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen, työpaikkoihin ja alueen palvelurakenteeseen. Ratkaisut on sovitettava eri liikkujaryhmiä ja kuljetusten tarpeita mahdollisimman hyvin palveleviksi. Samalla pitää huolehtia myös siitä, että liikenteen haitat ympäristölle ovat mahdollisimman vähäiset.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue tekee jatkuvaa yhteistyötä alueensa liikennejärjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä maakuntaliittojen, kuntien, HSL:n ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikennejärjestelmätyö on hallintorajat ylittävää yhteistä suunnittelua, osallistumista ja toimenpiteiden yhteensovittamista.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmia laaditaan kattavasti maakuntaliittojen johdolla sekä maakunta- että seututasolla ja tavoitteena on kytkeä maakuntien ja kuntien maankäytön suunnittelu sekä liikennejärjestelmäsuunnittelu kiinteästi yhdeksi prosessiksi. Kehitämme tätä prosessia jatkuvasti. Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne sekä sen myötä liikkumisen turvaaminen ja samalla liikenteen haittojen vähentäminen huomioidaan kaikessa suunnittelussa.

Uudenmaan ELY-keskus osallistuu esimerkiksi maankäytön ja alueiden kehittämisen suunnitteluun, liikenneturvallisuustyöhön, ympäristöyhteistyöhön sekä kävelyn ja pyöräilyn, joukkoliikenteen, kuljetusten ja liikennepalvelujen suunnitteluun.

Ajankohtaista

Raskaan liikenteen taukopaikat MAL-prosessissa

Uudenmaan ELY-keskus pyytää lausuntoja liittyen raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämiseen pääkaupunkiseudulla. Teemaa on käsitelty osana Helsingin seudun MAL 2019 -prosessia, ja lausuntopyyntö kohdistuu HSL:n ja ELY-keskuksen yhdessä teettämään selvitykseen.

Lausuntopyyntö

Selvitys, lausunnoilla 10.12.2018 - 8.2.2019.

Raskaan liikenteen taukopaikat Helsingin seudun MAL-prosessissa -raportti (3.7.2019)

 

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys

Vuoden 2016 alussa valmistuneen Liikennestrategian 2025 "Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea" pohjalta tehtiin jatkotyö Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys. Selvityksen tavoitteena oli kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama palvelutaso, palvelutason tavoitteet ja palvelutason puutteet.

Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkon seudullinen merkitys

Uudenmaan ELY-keskus on päivittänyt 2000-luvun alussa laaditut maantieverkon laajuustarkastelut. Toimintaympäristö on muuttunut 2000-luvulla merkittävästi, kun taajama-alueet ovat laajentuneet ja monella maanteillä paikallisen liikenteen rooli on kasvanut. Näin osa väylistä ei enää täytä maantien määritelmää, ja ne tulisi asemakaavoituksen edetessä muuttaa kaduiksi. Tarkastelemalla teiden verkollista asemaa ja liikenteellistä merkitystä yhtenäisin arvosteluasteikoin on pyritty löytämään ne tiejaksot, joiden osoittaminen ja säilyttäminen asemakaavoissa maanteinä on perusteltua seudullisen liikenteen näkökulmasta. Näiden tiejaksojen parantamisratkaisuissa korostuu myös seudullinen merkittävyys. Selvityksen tuloksena laadittiin päivitetty ehdotus Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkon seudullisesta merkityksestä.

Tien hallinnollinen luokka ei muutu vielä tarkastelussa maantieverkon seudullisesta merkityksestä tai kaavamerkinnän myötä, vaan asia vaatii kadunpitopäätöksen.

Linkki raporttiin ja karttoihin

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).