Navigointivalikko

Yrityksen kehittämisavustus - teksti

Yrityksen kehittämisavustus

Kehittämisavustuksella yritykselle uutta suuntaa ja kasvua

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.  

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään ensisijaisesti pk-yritykselle, joka on

 • alle 250 henkilöä työllistävä ja
 • liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase on enintään 43 milj. euroa,
 • eikä yritystä omista yli 25 % suureksi yritykseksi luokiteltava yritys.

Yrityskoon määrittäminen perustuu Euroopan komission pk-yrityksen määritelmään 2003/361/EY.

Yrityskoon määrittämisen opas (publications.europa.eu)

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan lainsäädännön puitteissa myöntää lähes kaikkien toimialojen yrityksille, poissuljettuja ovat maa-, metsä- ja kalatalouden alkutuotanto sekä maataloustuotteiden jalostus. Avustuksen myöntämisessä huomioidaan kuitenkin Euroopan unionin toimialakohtaiset rajoitukset sekä ELY-keskuksittaiset yritysrahoituslinjaukset, joilla ELY-keskukset ovat täsmentäneet rahoituksen suuntaamista.

Millaiselle yritykselle voidaan myöntää avustusta?

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028 (895/2021). Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta.

Kehittämisavustuksen kohteet

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–40 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Yrityksen kehittämisavustuksen eteneminen

 1. Alustava suunnittelu.
 2. Hakemus ja hankesuunnitelma.
 3. Hakemuksen käsittely ja päätös.
 4. Hankkeen toteuttaminen.
 5. Maksatuksen haku.
 6. Maksatuspäätös.
 7. Palaute.
 8. Jälkikäteis- ja vaikuttavuusarviointi.

Hakeminen

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haku

Yrityksen kehittämisavustukseen on käytettävissä pääosin EU-ohjelmavaroja.

Voit hakea rahoitusta EURA 2021 -järjestelmästä.

EURA 2021 -järjestelmä (eura2021.fi)

EU-ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen haun kriteereistä ja sähköisestä hausta EURA2021-järjestelmässä kerrotaan rakennerahastot.fi-sivustolla.

Kansallisen rahoituksen haku

Kansallisia varoja yritysten kehittämisavustuksiin on tällä hetkellä käytettävissä seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Etelä- ja Länsi-Suomen alueen pienten yritysten (pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa​​​​​​) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin, seuraavissa vaihtoehtoisissa tapauksissa:
  • Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiden kehittämishankkeissa mukana ollut tai oleva pieni yritys. Poikkeustapauksessa avustus voidaan myöntää myös edellä mainitussa kehittämishankkeessa mukana olleelle tai olevalle keskisuurelle yritykselle silloin, kun yritys toimii pääosin vielä kotimarkkinoilla, tai
  • Aloittamisvaiheessa oleva alle viisivuotias yritys. Aloittamisvaiheessa olevalla yrityksellä tarkoitetaan alle viisivuotiasta yritystä. Yrityksen ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin eikä yritys ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Mikäli yritys on osa konsernia, kaikkien konsernin yhtiöiden tulee olla rahoituksen päätöksentekohetkellä alle viisivuotiaita.

 2. Jämsän äkillisiin rakennemuutostilanteisiin liittyviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

 3. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueiden yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

HUOM! Näihin yllä oleviin kansallisista varoista tuettaviin hankkeisiin (kohdat 1-3) sovelletaan myös ELY-keskuskohtaisten rahoitusstrategioiden yleisiä osioita. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa tutustua ELY-keskusten rahoitusstrategioihin.

Kansallista rahoitusta haetaan aluehallinnon asiointipalvelu -järjestelmästä.

Aluehallinnon asiointipalvelu, sahkoinenasiointi.ahtp.fi

 • rahoitushakemus
 • maksatushakemus
 • vain sähköinen haku.

Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ja rahoituslähteen selvittämiseksi​​​​​​ olla yhteydessä ELY-keskusten rahoitusneuvontaan:

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta

Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä tiettyyn ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan:

Tutustu myös ELY-keskuskohtaisiin rahoituslinjauksiin rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi kehittämishankkeesi toteuttamisalueella.

Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Avustuspäätöksen yhteydessä on mahdollista maksaa myös ennakkoa. Maksua haetaan jälkikäteen 1-2 kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden.

Aikaisemmat päätökset

Edellisen EU-ohjelmakauden 2014–2020 varoista tehtyjen päätösten maksatushakemukset

Aluehallinnon asiointipalvelu, sahkoinenasiointi.ahtp.fi

 • maksatushakemukset
 • vain sähköinen haku.

 


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Pk-yrityksen rahoitus − kysy asiantuntijalta: 0295 024 800 

Tarvitsetko apua kansainvälistymisessä, rahoituksessa tai osaamisen kehittämisessä?  
Täytä lomake − otamme sinuun yhteyttä kahden työpäivän sisällä. 

Tutustu hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä:

​​

Opastusta yritystukien sähköisessä asioinnissa saa tarvittaessa Yritys-Suomen puhelinpalvelusta, puh. 0295 020 500.


Yrityksen kehittämisavustuksen rahoitushakemus ja maksatushakemus täytetään EU.n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalisessa hallintajärjestelmässä EURA 2021 ohjelmakaudelle 2021 - 2022.

Yrityksen kehittämisavustusta on haettava aina ennen hankkeen aloittamista. Avustusta haetaan sähköisesti EURA 2021-järjestelmässä (linkki yllä).

Rahoituksen hakeminen EURA2021-järjestelmän kautta edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Yrityksen puolesta voi asioida henkilö, jolla on kaupparekisteriin tai YTJ:n merkitty nimenkirjoitusoikeus. Mikäli hakemuksen täyttää henkilö, jolla ei ole yrityksen nimen-kirjoitusoikeutta, tulee yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen vastuuhenkilön tehdä valtuutus Suomi.fi -palvelussa, jossa valitaan Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi-valtuus, joka mahdollistaa EURA2021-järjestelmään kirjautumisen, hakemuksen täyttämisen, asiakirjojen allekirjoittamisen sekä viranomaiskäsittelyyn jättämisen.

EURA2021-järjestelmän ominaisuuksista ja käytöstä löytyy tarkempia ohjeita EURA 2021-käyttöohjeesta. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo hakemuksen täyttämisessä. 

Avustuksen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun tai yritysryhmille.

oikopolut
Muualla verkossa

Päivitetty: 10.04.2024