Yhteistyössä

Tulevaisuuden työmarkkinat

Valtakunnallinen kohtaanto-teeman ESR+ -koordinaatiohanke

kuvituskuva

Euroopan unionin osarahoittama

Alahankehaut – infoa alahankerahoituksesta

Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohankkeen tehtävä on koordinoida alahankkeissa kehitettävien uusien toimintamallien pilotointeja. Koordinaatiohanke vahvistaa alahankkeiden ja pilotointien tuloksellisuutta mm. hankekentän tuntemuksella, edistämällä parhaita käytäntöjä ja yhdistämällä toimijoita. Alahankkeiden tavoitteena on kehittää erityisesti ylialueellista työnvälitystä, yksityisen ja julkisen yhteistyötä ja muutostilanteisiin reagoimisen toimintamalleja. Alahankkeilla tuetaan alue- ja toimialakohtaista kehittämistä.

Käynnissä olevat alahankehaut

Tällä hetkellä käynnissä on neljä eri alahankehakua, joissa haettavan tuen määrä on yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Alahankkeiden hakuaika päättyy 27.9.2024. Lue lisää haettavien alahankkeiden tavoitteista alla olevasta valikosta ja katso tarkemmat tiedot EURA 2021 -järjestelmästä, jonka kautta myös haku tapahtuu. 

Alahankehakuihin liittyvät tapahtumat:

 • 4.2. hankkeiden hakuinfo maanantaina 12.8.2024 klo 9-11
 • 4.1. hankkeiden hakuinfo tiistaina 13.8.2024 klo 9-11
 • Hakuklinikka torstaina 22.8.2024 klo 9-11
Oikopolut

Käynnissä olevat alahankehaut

 • Haettavissa hankkeissa:

  • toteutettavien toimenpiteiden tulee kohdistua yli 55-vuotiaiden työmarkkinatilanteen parantamiseen osaamisen päivittämisen avulla
  • kehitetään malleja ja toimenpidekokonaisuuksia, jotka purkavat ennakkoluuloja ja mahdollistavat työuran jatkumisen kokeneemmille työntekijöille
  • etsitään ratkaisuja ja yhteistyömalleja yritysten kanssa kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi ja työssä pysymiseksi, esim. työn muotoilun eri toimintaprosessien kehittäminen, digitaaliset ratkaisut, työkykyjohtaminen/ikäjohtaminen.

   

  Erityistä huomiota tulee kiinnittää muutosturvaan ja kehitettyjen toimenpiteiden yhteensovittamiseen.

  Tämän alahankehaun rahoituskehys on 1,5 miljoonaa euroa. Hankehaku päättyy 27.9.2024. 

  Lisätiedot tästä alahankehausta ja haku EURA 2021 -järjestelmässä.

 • Haettavissa hankkeissa:

  • kehitetään uusia ratkaisuja ja malleja, jotka tukevat kansainvälisten opiskelijoiden sujuvaa siirtymistä työmarkkinoille
  • vahvistetaan työnantajien ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä rekrytoinnin edistämiseksi
  • edistetään työnantajien ja henkilöstön osaamisen kehittämistä liittyen työyhteisön vastaanottavuuden parantamiseen huomioiden mm. työnantajien rekrytointiosaaminen, työyhteisön perehdytysosaaminen ja sen käytännöt organisaatiossa
  • kehitetään malleja, jotka hyödyntävät monipuolisesti jo olemassa olevia työmarkkinoille integroitumista tukevia palveluita
  • parannetaan maassa jo olevien kansainvälisten osaajien osaamisen tunnistamista ja yhdistämään heidät avoimiin työpaikkoihin, ml. urapolun rakentamisen tueksi.

   

  Suunnittelussa tulee huomioida aiemmin haetut ja toteutuksessa olevat kehittämishankkeet kv-sektorilla.

  Tämän alahankehaun rahoituskehys on 1 miljoonaa euroa. Hankehaku päättyy 27.9.2024. 

  Lisätiedot tästä alahankehausta ja haku EURA 2021 -järjestelmässä.

 • Haettavissa hankkeissa

  • kehitetään työnantajaosaamisen kehittäminen osana veto- ja pitovoiman kehittämistä
  • vahvistetaan rekrytointiosaamista (työnantajien imago/brändityö)
  • kehitetään työnantajien ja yritysten osaamistarpeiden ennakointi- ja sanoittamisosaamista
  • kehitetään toimenpiteitä, jotka auttavat yksilöitä ja työnantajia tunnistamaan ja löytämään omiin tarpeisiinsa sopivia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia
  • kehitetään osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen toimenpiteitä työnantajan muutos- tai sopeuttamistilanteissa yhdistettynä rekrytoinnin palveluihin
  • kehitetään työssä olevien oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista lisääviä toimenpiteitä
  • pyritään nopeuttamaan työnhakijoiden työllistymistä kohdennettujen ammatillisten lisä- ja täydennyskoulutusten avulla
  • kehitetään ala- ja aluekohtaisia ja työelämän tarpeisiin nopeasti vastaavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopeat siirtymät työelämään joko alanvaihdon kautta tai suoraan työllistymällä
  • kehitetään ammatillisen koulutuksen nopeita ja tilanteeseen kohdennettuja ratkaisuja työnantajien muutos- ja sopeuttamistilanteisiin
  • kehitetään ammatillisen koulutuksen räätälöityjä ratkaisuja positiivisiin ja negatiivisiin rakennemuutostilanteisiin
  • painotetaan ketteryyttä ja nopeaa reagointia työllistävien alojen tarpeisiin.

   

  Tämän alahankehaun rahoituskehys on 3 miljoonaa euroa. Hankehaku päättyy 27.9.2024. 

  Lisätietoa tästä alahankehausta ja haku EURA 2021 -järjestelmässä.

 • Haettavissa hankkeissa: 

  • kehitetään ylialueellisia ennakointityön ratkaisuja, joiden avulla tuetaan alueellista ja valtakunnallista työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointia ja ennakointitiedon hyödyntämistä uudessa toimintaympäristössä
  • kehitetään ennakointi- ja osaamisverkostoja niin, että ne mahdollistavat toimijoiden yhteistyön ja tiedonvaihdon TE24-uudistuksen jälkeisen, uuden toimintaympäristön rakenteissa
  • kehitetään ja hyödynnetään ennakointityön digitaalisia ratkaisuja tai alustoja toimintamallien, yhteistyön ja ohjauksen kehittämisessä
  • ratkaisujen ja alustojen avulla edistetään alueellista ja valtakunnallista työvoiman ammatillista liikkuvuutta sekä työllistymistä
  • kehitetään / selvitetään tekoälyn mahdollisuuksia kehitettäväksi tai käytettäväksi työkaluksi esimerkiksi ennakointitiedon koostamisen tueksi ja sen hyödyntämiseksi osaamisen tunnistamisessa
  • kehitetään alueellista ennakointia ja varaudutaan positiivisiin ja negatiivisiin rakennemuutostilanteisiin.

   

  Kehitettävät työkalut/alustat tulee olla vapaasti hyödynnettävissä valtakunnallisesti esimerkiksi työllisyysalueiden sekä muiden ennakointityötä tekevien organisaatioiden ja henkilöiden käytössä.

  Tämän alahankehaun rahoituskehys on 1 miljoonaa euroa. Hankehaku päättyy 27.9.2024. 

  Lisätiedot tästä alahankehausta ja haku EURA 2021 -järjestelmässä.

Muualla verkossa

Menneet alahankehaut

 • Tällä hakukierroksella haetaan muutostilanteissa oleviin toimialoihin kohdentuvia kehittämishankkeita ESR+:n valtakunnalliselle Työmarkkinoiden kohtaanto teemalle.  

  Kehittämistoiminnan tavoitteena on tukea muutostilanteissa olevien toimialojen työllisyyttä ja vahvistaa eri toimijoiden (työnantajat, työntekijät ja –hakijat sekä palveluntuottajat) osaamista. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet tukevat toimijoita muutostilanteiden palvelujen/toimenpiteiden
  muodostamisessa erityisesti useaa aluetta koskevissa muutostilanteissa tai tilanteissa, joissa varaudutaan ennakoivasti muutokseen.  

  Muutostilanteissa olevien toimialojen kehittämishankkeissa haetaan keinoja ja ratkaisuja, miten suhdanneherkillä toimialoilla minimoidaan työvoiman vähenemistarvetta tai vastaavasti, miten muutostilanteessa olevilla toimialoilla tuetaan osavan työvoiman saantia. Osaavan työvoiman saatavuuden ja osaamisen kehittäminen nousee esille esimerkiksi kasvavilla tai muuttuvilla toimialoilla ja toimialoilla, joissa tulee tarve päivittää osaamista sekä rekrytoida uutta työvoimaa uusien toimintatapojen, kuten teknologioiden, käyttövoimien sekä digitaalisten ratkaisujen myötä. Kehittämistoiminnassa voi näkyä myös toimialat, joissa on epätyypillisiä sekä osa-aikaisia työsuhteita ja työvoimatarpeita.

  Kehittämistoiminnassa tulee kehittää yksityisen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä sekä laajan kumppanuuden malleja. Hankkeissa tulee näkyä kehitettyjen mallien jalkauttamisen toimenpiteet uuteen toimintaympäristöön TE-palvelut 2024 –uudistuksen myötä (uudet työllisyysalueet).  

  Hankkeissa hyödynnetään valtakunnallisen teeman koordinaatiohankkeen (Tulevaisuuden työmarkkinat koordinaatiohanke) tuottamaa ennakointitietoa.

  Kaikki tiedot alahankehausta löytyy muutostilanteissa olevien toimialojen hankehakuilmoituksesta. Alahankehaku on avoinna 29.12.2023 saakka.

 • Tässä hankehaussa kehittämistoimenpiteet tulee kohdentaa kohtaannon edistämiseen, työnantajien palvelutarpeiden sekä yrityksissä olevien tunnistettujen sekä vielä tunnistamattomien työpaikkojen kartoittamiseen.

  Toimenpiteiden odotetaan tukevan hallitusohjelman mukaisesti yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja laajaa kumppanuutta.

  Kehittämistoimenpiteissä tulee huomioida aluekohtaisuus, alueiden erityispiirteet sekä käynnistyvät työllisyysalueet.  Hankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit tulee olla sovellettavissa tulevien työllisyysalueiden käyttöön. Kehittämistoiminnassa tulee näkyä työllisyysalueiden toimintaa tukevia yhteistyörakenteita huomioiden työnantaja-asiakkaiden sekä henkilöasiakkaiden tarpeet.

  Haussa tavoitellaan useampaa kuin yhtä hanketoteuttajaa, joiden toimintakenttä yhdessä kattaa useampia työllisyysalueita. Hakemuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota ylialueelliseen yhteistyöhön.

  Haku on valtakunnallinen, ja se on avoinna 16.2.2024 saakka. Kohtaannon edistäminen ja piilotyöpaikkojen kartoitus -alahankehaun hakuinfo järjestetään 12. joulukuuta 2023. Lisätietoa saat tapahtumasivultamme.

  Tutustu ja hae: Hakuilmoitus (eura2021.fi)

Päivitetty: 12.07.2024