Tiedotteet 2017

Lappeenrannan seudun asukkaat pitävät vanhempien ja muiden aikuisten esimerkillistä toimintaa liikenteessä tärkeimpänä liikenneturvallisuustyön keinona (Kaakkois-Suomi)

Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä toteutetussa asukaskyselyssä vanhempien ja muiden aikuisten esimerkki liikenteessä nousi tärkeimmäksi liikenneturvallisuustyön keinoksi. Yleisesti liikenneturvallisuustilannetta seudulla pidettiin pääosin hyvänä, mutta piittaamattomuus liikenteessä huolestutti asukkaita. Kysely toteutettiin toukokuussa ja tulokset ovat nyt valmistuneet.

Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta on käynnissä

Lappeenrannan, Luumäen, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmia tehdään parhaillaan kuntien ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Yhteistyössä ovat mukana myös Liikenneturva ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos. Työ alkoi toukokuussa nykytilan kartoituksella, jonka yhteydessä kysyttiin asukkaiden ja koululaisten käsityksiä liikenneturvallisuudesta sekä ongelmakohteista. Lisäksi tarkasteltiin viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. Työ jatkuu syksyn aikana toimenpiteiden suunnittelulla ja suunnitelmat valmistuvat huhtikuussa 2018.

Yli puolet asukkaista kokee liikenneturvallisuustilanteen olevan hyvä

Asukaskyselyyn saatiin noin 950 ja koululaiskyselyyn noin 800 vastausta. Yli puolet seudun asukkaista piti liikenneturvallisuustilannetta omassa kunnassaan hyvänä tai melko hyvänä. Tuloksissa oli pienehköjä kuntakohtaisia eroja; tyytyväisten osuus oli suurin Savitaipaleella, kun puolestaan liikenneturvallisuustilannetta melko huonona tai erittäin huonona pitävien osuus oli suurin Lemillä. Koululaisista yli 90 % piti omaa koulumatkaansa turvallisena.

Liikenneympäristöstä löytyi parannettavaa

Kehittämistarpeita asukkaat näkivät sekä teiden ja katujen että jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa sekä risteysjärjestelyissä. Joukkoliikenteen olosuhteissa eniten parannettavaa vastaajien mielestä oli pysäköintimahdollisuuksissa pysäkeillä ja asemilla sekä näiden laatutasossa yleisesti (mm. varustelu). Moporeittien järjestelyt nousivat myös esiin osassa kuntia. Kyselyyn vastanneet saivat merkitä kartalle vaarallisimmaksi kokemansa kohteet tie- ja katuverkolla. 

Vanhempien ja aikuisten esimerkki on tärkeä osa liikennekasvatusta

Liikenneympäristön parantamisen ohella erilaisten liikennekasvatuksen keinojen koetaan vaikuttavan liikenneturvallisuuden edistämiseen. Sekä yleiseen kyselyyn vastanneet että koululaiset pitivät aikuisten/vanhempien esimerkkiä tärkeimpänä liikenneturvallisuustyön keinona mitä tulee erityisesti lasten ja nuorten liikennekasvatukseen.

 

Kuva. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuuskyselyyn vastanneiden käsitys liikenneturvallisuustyön keinojen tärkeydestä.

Piittaamattomuus liikenteessä huolestutti yleisesti; erityisesti esille nousivat ylinopeudet, suojatien väistämissääntöjen laiminlyöminen ja heijastimen puuttuminen. Keskeisimmäksi syyksi koettiin välinpitämättömyys ja ajattelemattomuus. Koululaisilta kysyttiin lisäksi, millaista liikennekasvatuksen tulisi olla. Vastauksissa toivottiin mm. todellisia kokemuksia ja esimerkkejä onnettomuuksiin osallistuneilta henkilöiltä. 

Kyselyjen tuloksia hyödynnetään sekä liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden että kuntien liikennekasvatustyön suunnittelussa.

Kyselytulokset ja vaaranpaikat kunnittain: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus  

Lisätietoja:

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, p. 0295 029 385
  • Lappeenrannan kaupunki, Timo Kalevirta, p. 040 637 4400
  • Lemin kunta, Markku Immonen, p. 0400 150 651
  • Luumäen kunta, Erik Forstén, p. 040 844 5593
  • Savitaipaleen kunta, Vesa Roiko-Jokela, p. 0400 558 063
  • Taipalsaaren kunta, Samuli Kakko, p. 040 774 9252
  • Sito Oy, Noora Airaksinen, p. 0400 922 372

 


Päivitetty