Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Peltojen maksuttoman kipsikäsittelyn haku jälleen auki myös Pirkanmaalla

Viljelijät voivat jälleen hakea maksutonta kipsinkäsittelyä pelloilleen. Valtakunnallinen KIPSI-hanke on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (Next Generation EU). Tänä vuonna hankealue on ensimmäistä kertaa laajentunut koko Suomen rannikkoalueen kattavaksi. Varsinais-Suomen hallinnoimassa hankkeessa mukana on myös alueita lounaiselta Pirkanmaalta Sastamalasta, Punkalaitumelta ja Urjalasta. Kipsi ja sen levitys ovat verovapaita, eivätkä ne vaikuta maataloustukiin.


Kipsinlevitystä Korvenojan tilalla Forssassa. Tila sijaitsee Loimijoen valuma-alueella, jolta valumavedet päätyvät Loimijokea pitkin Kokemäenjokeen ja sitä myöten aikanaan Selkämereen.

Meneillään oleva haku on alkanut joulukuun alussa, ja se on auki toistaiseksi. Tässä haussa viljelijä voi hakea kipsinlevitystä keväälle ja syksylle 2023. Hankkeen kilpailuttama maatalousurakoitsija hoitaa kipsin levityksen viljelijän puolesta, ja viljelijän tehtäväksi jaa ainoastaan levityksen jälkeen pellon kevytmuokkaus.

Tavoitteena vähentää valuma-alueilta tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää kipsiä yhteensä 100 000 peltohehtaarille Saaristomeren valuma-alueella sekä muualla Suomen merenrannikolla. Kipsinlevityksellä pyritään vähentämään valuma-alueilta Saaristomereen, Pohjanlahteen ja Suomenlahteen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta. Kipsikäsittelyllä on tutkimuksissa saatu noin 50 prosentin vähennys fosfori- ja kiintoaineskuormaan. Kuormitusta vähentävän vaikutuksen lisäksi ravinteet siis pysyvät paremmin pellossa, viljavan pintamaan eroosio pienenee ja savimaan mururakenne paranee.

Kipsikäsittely soveltuu erityisesti eroosioherkille savimaille

Mille tahansa pelloille kipsiä ei voi levittää. Levityksen piiristä on rajattu pois peltolohkot tai lohkojen osat, jotka sijaitsevat pohjavesialueella, Natura-alueella tai sellaisten järvien valuma-alueella, joilla veden läpivirtaus on hidasta. Kipsiä ei myöskään levitetä luomupelloille ennen kuin luomusäädösten mukaista kipsiä on saatavilla eikä pelloille, joiden ruuaksi kelpaavaa satoa käytetään bioenergian tuotantoon. Peltolohkon lopullinen soveltuvuus varmistetaan aina vielä viljavuustietojen ja muiden tilakohtaisten tietojen perusteella. Kipsikäsittelyä suositellaan ensisijaisesti eroosioherkille savimaille, joiden fosforiluku on korkea. Kriteereistä voi lukea lisää hankkeen verkkosivuilta.

Tarjolla myös maksutonta neuvontaa

KIPSI-hanke tulee tarjoamaan lähiaikoina varsinaisen kipsinlevityksen lisäksi maksutonta tilakohtaista kipsineuvontaa, jota haetaan samoin kuin varsinaista kipsikäsittelyäkin. Neuvonnan hakeminen ei edellytä kipsikäsittelyn ottamista. Neuvontaa on haettavissa kaksi tuntia tilaa kohden vuodessa ja sitä voi hakea, jos tilalla on vähintään 4 hehtaaria käsittelyyn soveltuvaa peltoalaa. Kun neuvontapäätös on myönnetty, ottaa hakija yhteyttä oman alueensa ProAgriaan, joka on vastaa KIPSI-hankkeen neuvonnasta ja viestinnästä.

Toimi nopeasti!

Kipsihaku kävi viime kesänä vilkkaana. Nousseet kustannukset ja yllättävän suuret hakumäärät johtivat siihen, että käynnissä olevassa hakukierroksella kipsikäsittelyä kohdennetaan aiempaa tarkemmin. Kohdennusta tehdään niille alueille, joilla kipsinlevityksen hyödyt vesiensuojelulle ovat suurimmat. Levityksestä kiinnostuneiden kannattaa siis toimia nopeasti.

Viljelijä: katso hankkeen karttapalvelusta, soveltuvatko peltosi kipsinlevitykseen. Suojellaan Itämerta yhdessä!

Lisätiedot

Lisätietoa KIPSI-hankkeesta

Kipsinlevitykseen soveltuvat alueet

Kipsineuvojien yhteystiedot

Kipsikäsittelyn ja -neuvonnan hakupalvelu

Video kipsinlevityksestä Forssassa (Youtube): https://youtu.be/Ca4a3l9Yldk