Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Jatkuvan oppimisen haasteita taklataan asiantuntijaverkostossa (Pirkanmaa)

Miten löytää osaajia työvoimapulasta kärsiville aloille? Miten parantaa tarjolla olevien koulutusmahdollisuuksien löydettävyyttä? Pirkanmaalla etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin eri tahojen tiiviillä yhteistyöllä. Tavoitteena on löytää uudenlaisia keinoja organisaatioiden osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämisen tueksi palvelumuotoilun keinoin.

Koristeellinen kuva.​​​​​​​

Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima eri tahojen edustajista koostuva osaamisverkosto Pover kehittää yrityksille uudenlaisia koulutusratkaisuja ja muita osaamisen kehittämisen kokeiluja. Tavoitteena on tukea yritysten kilpailukykyä kehittämällä jatkuvaa oppimista.

Osaamisen kehittämiseen ja työvoiman saatavuuteen haetaan uusia keinoja

Pirkanmaan ELY-keskus kokosi eri tahojen asiantuntijat lokakuussa 2020 järjestettyyn työpajaan, jossa käsiteltiin jatkuvaa oppimista yritysten arjessa. Työpajassa nousseiden aiheiden käsittelyä on jatkettu pienryhmissä. Ne ovat keskittyneet työstämään oppivan organisaation starttipakettia pk-yrityksille sekä suunnittelemaan eri keinoja siihen, miten eri tahot voivat hankkia osaamisen kehittämisen palveluita modulaarisesti, pienissä paloissa. Esiin on noussut kolme haastetta, joiden taklaamiseen on jo pohdittu konkreettisia keinoja. Keinojen toimivuutta ja orastavia ideoita on testattu ja validoitu asiakkaita haastattelemalla.

Rekrytointiongelmat

Yksi suurimmista työllisyydenhoidon kysymyksistä ovat työvoimapula-alojen rekrytointiongelmat, jotka johtuvat mm. osaavan työvoiman puutteesta ja alojen vetovoimaisuuden haasteista. Pienryhmissä on lähdetty kehittämään näihin haasteisiin yrityksen kasvupolku-mallia, jossa keskiössä on organisaation sisäisten kehittymispolkujen systematisointi ja näkyväksi tekeminen alan tuleville ja nykyisille osaajille.

Koulutustarjonnan löydettävyys

Toinen suuri haaste organisaatioiden osaamisen kehittämisessä on koulutustarjonnan pirstaleisuus ja löydettävyys. Ryhmissä on ideoitu eri palveluntarjoajien valikoimista rakentuvaa, mahdollisesti allianssityyppisesti toteutettavaa koulutusmallia. Tulevaisuuden ratkaisu voisi olla osaamisen kehittämisen verkkokauppa, ns. täyden palvelun osaamisen kehittämisen tavaratalo.

Osaamisen tunnistaminen ja sen kehittämisen vaikuttavuus

Kolmas osaamisen kehittämisen ongelma organisaatioissa liittyy usein siihen, mitä pitäisi oppia. Tähän kytkeytyy se, miten hyvin organisaatiossa tunnistetaan jo olemassa oleva osaaminen, ja miten sitä hyödynnetään. Myös osaamisen kehittämisen vaikuttavuus on yleinen keskustelun aihe - osaamisen kehittämistä pitäisi voida mitata ja todentaa, ja sen tulisi olla sidottu organisaation liiketoiminnan tavoitteisiin.

Tähän haasteeseen ryhmissä on ideoitu mallia, jossa lähdetään liikkeelle oppivan organisaation ymmärryksen luomisesta webinaarin muodossa. Tämän jälkeen organisaation osaamisen kehittämistä viedään mallissa eteenpäin vaiheittain siten, että ensin pureudutaan organisaation kilpailukykystrategiaan ja sen pohjalta tunnistetaan keskeiset osaamisen kehittämisen tarpeet ja kehityskohteet. Tämäkin malli voisi toteutua verkostojen yhteistoteutuksena.

Miten tästä eteenpäin?

Työpajatyöskentelyt jatkuvat kevään 2021 ajan, ja seuraavissa tapaamisissa muotoillaan palveluiden prototyypit sekä kartoitetaan vaihtoehdot, mitä ratkaisuja lähdetään viemään konkreettisesti eteenpäin ja miten. Tarkoitus on, että kaikki jatkuvan oppimisen toimijat voivat hyödyntää yhdessä kehitettyjä ja syvennettyjä ratkaisuja eteenpäin myös omassa työssään.

Tutustu myös jatkuvan oppimisen uusiin verkkosivuihin

ELY-keskusten koordinoimasta alueellisesta jatkuvan oppimisen työstä voi lukea lisää uusilta nettisivuilta. Sivuilla on myös lisätietoa Pirkanmaan tavoitteista ja suunnitelmista.

Katso myös:
​​​​​​​Yritysten kilpailukykyä tuetaan kehittämällä jatkuvaa oppimista (Pirkanmaa)