Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pirkanmaan hiilinieluja vahvistetaan maakunnan yhteistyössä (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla tehdään monipuolista työtä hiilinielujen vahvistamiseksi. Hiilinielujen turvaaminen on merkittävä osa maakunnallista hiilineutraalisuustavoitetta. Pirkanmaan ELY-keskuksessa on selvitetty maakunnan hiilinielujen tilaa yhteistyössä Metsäkeskuksen ja Pirkanmaan liiton kanssa. Lisäksi Metsäkeskuksessa on meneillään ELY-keskuksen rahoittama Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke, joka tarjoaa koulutuksellista tukea erityisesti yksityisille metsänomistajille maakunnassa. Hanketta vetää projektipäällikkö Mari Lilja.

Mitä Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke tarjoaa ja kenelle se on suunnattu?

"Metsien hiilinielu kasvuun Pirkanmaalla -hanke kouluttaa pirkanmaalaisia yksityismetsänomistajia nuorten metsien metsänhoidollisten keinojen hyödyntämisestä hiilinielun ja hiilivaraston kasvattamisessa.

Hankkeessa välitetään uusinta tutkimustietoa sekä parannetaan metsänomistajien osaamista ja kannustetaan heitä kokeilemaan uusia ratkaisuja ja toimintamalleja metsätaloudessaan. Hoidetut, monimuotoiset ja hyväkasvuiset metsät ovat vastustuskykyisiä metsätuhoille ja siten hoitotoimilla edistetään niin jatkuvaa hiilinieluvaikutusta kuin hiilivarastojen säilymistäkin."

Miltä hiilinielulaskennan tulokset vaikuttavat suhteessa maakunnan hiilineutraaliustavoitteeseen?

"Tulokset antavat viitteitä siitä, että Pirkanmaan on mahdollista toteuttaa Hinku-tavoitteita. Hiilinielujen tarkastelussa on tärkeää käytön ohella huomioida toimenpiteet, jolla puuston kasvua saadaan lisättyä. Onkin välttämätöntä huolehtia metsien kasvukunnon ja elinvoimaisuuden ylläpitämisestä koko maakunnan alueella. Lisäksi hiilineutraalisuudessa täytyy hiilinielujen vahvistamisen ohessa yhtäaikaisesti huolehtia päästöjen vähentämisestä."

Keskustelussa vilisee paljon käsitteitä, jotka ovat ehkä monelle epäselviä. Mitä hiilinieluilla tarkoitetaan? Entä hiilivarastolla?  

"Puut sitovat kasvaessaan hiiltä itseensä, lisäksi hiiltä sitoutuu muuhun kasvillisuuteen ja maaperään. Kaikki tämä sitoutunut hiili muodostaa metsän hiilivaraston. Kun metsän hiilivarasto kasvaa, metsä toimii hiilinieluna. Puuston hiilivarasto kasvaa, kun puuston vuotuinen kasvu on suurempaa kuin vuotuinen poistuma. Myös pitkäikäiset puutuotteet kuten puurakennukset ovat osaltaan hiilivarastoja."

Hiilinieluja voidaan vahvistaa monipuolisin keinoin - avainasemassa hyvä metsänhoito

Miten hiilinielut saadaan Pirkanmaalla kasvuun?

"Hiilinielun suuruuteen vaikuttaa metsien kasvu sekä käyttö. Metsien käyttö on riippuvainen suhdanteista. Viime vuonna puuta käytettiin vähemmän kuin sitä edellisenä vuonna, joten viime vuonna nielu oli suurempi. Hiilinielua voidaan kasvattaa metsänhoidollisin keinoin ja tähän maakunnan metsissä on paljon mahdollisuuksia. Pirkanmaalla metsät ovat keskimäärin nuoria metsiä, joissa hiilensidonta on suurimmillaan, joten kasvua lisäävät toimenpiteet ovat juuri nyt tehokkaita keinoja lisätä hiilinieluja maakunnassa.

Ensiarvoisen tärkeää on huolehtia metsän kasvukunnosta puun taimivaiheesta aina järeämmän puun vaiheeseen saakka. Kasvukunto turvataan toimenpiteillä, jotka tulee tehdä oikea-aikaisesti ja suunnitellusti, jotta vältytään metsien kasvutappioilta. Toimenpiteitä ovat mm. nuorten metsien taimikonhoito sekä kasvatushakkuut, joissa puuston kasvua ohjataan järeään ainespuuhun. Hyvä metsänhoito kattaa myös monimuotoisuudesta huolehtimisen ja monimuotoinen metsä on kasvukykyinen myös muuttuvassa ilmastossa.

Lisäksi hiilinieluja voidaan kasvattaa lisäämällä maakunnan metsien määrää. Metsittämällä muusta tuotannosta vapautuvia maita, voidaan lisätä metsäpinta-alaa ja siten hiilen sidontaa."

Onko esimerkiksi metsien lannoitus mahdollisuus hiilinielujen kasvattamiseksi?

"Lannoituksella saadaan kasvua lisättyä myös tehokkaasti. Lannoitusta kannattaa harkita varttuneissa metsissä, joissa kasvatushakkuu on tehty ja puuston kasvua rajoittaa puute ravinteista. Puuston kyky hyödyntää lannoitteen ravinteita vähenee, jos puiden latvus ja kasvu eivät ole kunnossa. Lannoitusvaikutus eli kasvua lisäävä vaikutus voi olla useita vuosikymmeniä, riippuen lannoitteesta sekä maapohjasta. Erityisesti tulisi panostaa tuhkalannoitukseen ja kehittää tuhkan soveltumista myös kangasmaille."

Miltä Pirkanmaan metsätilanne ylipäänsä näyttää hiilinielujen näkökulmasta?

"Maakunnan metsissä puu kasvaa hyvin ja puumäärät ovat lisääntyneet edellisiin inventointeihin verrattuna. Maakunnan metsissä puu kasvaa hyvin ja puumäärät ovat lisääntyneet edellisiin inventointeihin verrattuna. Puuston kasvu on Pirkanmaalla 6,6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä tarkoittaa 7,2 kuutiometriä hehtaaria kohden vuodessa. Pirkanmaalainen metsä on keskimääräistä eteläsuomalaista metsää puustoisempi, keskitilavuus Pirkanmaalla on 157 kuutiometriä hehtaarilla, Etelä-Suomessa keskitilavuus on 144 kuutiometriä hehtaarilla.

Metsänhoidollisia töitä on kuitenkin metsissä rästissä ja siten puuston kasvu ei ole täysin optimaalista. Näiden rästien ehkäisy sekä rästien purku on tärkeää. Taimikoiden perustamisesta huolehditaan hyvin, mutta taimikoiden ja nuorten metsien varttuessa kasvun turvaavia hoitotöitä jää tekemättä ja metsiköiden laatu ja kasvukunto heikkenevät. Ja kuten aiemmin mainittuna, metsien kasvukunnosta ja elinvoimaisuudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää hiilinielujen kehittymisen sekä hiilivarastojen säilymisen kannalta."

Hiilinielut ovat tärkeä osa maakunnan ilmastotyötä

Pirkanmaa on ns. maakunta-Hinku-tavoitteessa sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että 80 prosenttia päästöistä vähennetään ja 20 prosenttia sidotaan hiilinieluihin. Nyt tehdyn selvityksen tietoja voidaan hyödyntää kuntatasolla ilmastotyössä, mutta se osoittaa myös tarpeen maakunnalliselle tarkastelulle, sillä metsät ovat kuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia, joihin sisältyy hiilinielun lisäksi myös muita ympäristö- ja luontoarvoja. Myös metsämaan raivaus muuhun kuin metsäkäyttöön vähentää nieluja ja koko maakunnan tasolla on tarve tällaisten suunnitelmien arvioinnille.  

"Monin paikoin luonnon monimuotoisuus ja erityisesti erilaiset viherväylät toimivat niin monimuotoisuuden kuin hiilinielujen kannalta lisäarvoa tuottaen. Toisaalta merkittävin hiilinielu löytyy talousmetsistä, ja tässä on tärkeää nimenomaan metsänomistajille suunnattu tuki, kuten Metsäkeskuksen hyvä hanke," kertoo johtava asiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Luonnonvarakeskus laatii myös kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion hiilinielutiedot. Nyt teetetty selvitys on yhdenmukainen viimeisimpien päivitettyjen kansallisten laskelmien kanssa ja noudattaa Luken uusinta menetelmää.

Lisätiedot

Metsäkeskus, Projektipäällikkö Mari Lilja, puh. 029 432 4532, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, johtava asiantuntija Soili Ingelin, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Metsässä puu, jonka kylkeen kiinnitetyssä paperilapussa on numero 59.
 

Mittaustolppa metsässä.

Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella tehdään monitieteistä tutkimustyötä. Puiden hiilensidonnan lisäksi laitoksella selvitetään esim. yhteyttämistä, kasvihengitystä, maahengitystä ja  haihduntaa. Mittaustarkkuuden saavuttamiseksi käytetään erityyppisiä laitteistoja ja aineistoja.
Kuvat: Annu Piesanen / Pirkanmaan liitto.