Navigointivalikko
Uutiset 2019

Luonnon monimuotoisuutta turvaavan Natura-verkoston tietoja on täydennetty, päivitetty tieto löytyy ymparisto.fi-sivuilta (Pirkanmaa)

Suomen Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisiä tietoja on päivitetty. Pirkanmaalla tietojen ajantasaistaminen koski kaikkia maakunnan Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita.

Kullekin Natura 2000 -alueelle määriteltiin keskeiset suojelutavoitteet sekä suojeluperustetietoja päivitettiin niiltä osin kuin tietoa kohteiden luontoarvoista oli karttunut, mutta alueiden rajauksiin ei tullut muutoksia. Esimerkiksi Tampereella sijaitsevalle Myllypuron Natura 2000 -alueelle lisättiin suojeluperusteiksi inventointitiedon perustella aiempien lehto- sekä lähteet ja lähdesuot -luontotyyppien lisäksi kaksi muuta luontotyyppiä: pikkujoet ja purot sekä luonnonmetsät. Myös alueen suojeluperustelajeihin voitiin lisätä liito-orava tehtyihin havaintoihin perustuen.

Natura-alueiden tietoja päivitettiin valtioneuvoston päätöksen 5.12.2018 mukaisesti. Tietojen tarkistamisessa oli kysymys Natura 2000 -alueiden tietojen ajantasaistamisesta vastaamaan alueilta kertynyttä uutta tietoa ja niillä tapahtunutta kehitystä. Vastaavia tietojen päivittämistä koskevia päätöksiä tullaan tekemään myöhemmin säännöllisin välein.

Pirkanmaan ELY-keskus on vienyt syksyn aikana Pirkanmaan päivitetyt Natura 2000 -alueiden tiedot ymparisto.fi-sivuille. Päivitetyt tiedot löytyvät oheisen linkin kautta (https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet?f=Pirkanmaan_ELYkeskus). Kohteittain tiedot löytyvät myös yleisimmillä hakukoneilla käyttämällä hakusanana Natura 2000 -verkostoon kuuluvan kohteen nimeä, esim. Myllypuro, Kaakkurijärvet, Kirkkojärven alue. Lisätietoa Natura 2000 -verkoston tietojen täydentämisestä löytyy myös Ympäristöministeriön sivuilla https://www.ym.fi/natura2000kuuleminen.

Hämeenkyrössä sijaitseva Sarkkilanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi ja erityisesti tärkeä muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue. Myös siellä levähtävien ja pesivien lintulajien tietoja on päivitetty vastaamaan nykytietämystä. Kuva: Marja-Liisa Pitkänen.


Alueellista tietoa