Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Mitä ajankohtaista ympäristönsuojelussa? (Kaakkois-Suomi)

Avauksessaan ylijohtaja Leena Gunnar kertoi sekä ELY-keskuksen että myös laajemmin Kaakkois-Suomen ajankohtaisista asioista, kuten maakuntauudistuksen tuomista uusista ratkaisuista. Valtakunnalliset erikoistumistehtävät sijoittuvat todennäköisesti uuteen valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan. Tehtävistä Kaakkois-Suomen ELY-keskus hoitaa tällä hetkellä metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuudet ympäristökysymyksiä sekä kemikaalilain valvonnan kehittämistä ympäristönsuojelun tehtäväalueella. Ympäristövalvonnassa ovat resurssit parantuneet, koska valvontamaksuista saatavat tulot on eduskunnan tahdon mukaisesti kohdennettu ympäristölupavalvontaan. Uusissa korvausrekrytoinneissa huomioidaan työn alla olevan maakuntauudistuksen tarpeet sijoittamalla korvausrekrytointeja Lappeenrantaan.

Ympäristöministeriön Laura Siili-Hakkarainen kertoi uusimmista ympäristövalvonnan ja ympäristölupamenettelyn ajankohtaisista asioista, kuten eläinsuojien luvanvaraisuuden keventämisestä Ilmoitusmenettelyyn.  ympäristöministeriö/valmisteilla oleva lainsäädäntö

Jukka Timperin esityksessä käytiin läpi sitä millaisia muutoksia YVA-menettelyyn tulee uudistetun lainsäädännön myötä. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa. Arviointiohjelman kuulemisaika lyhenee kuukaudella. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta muuttuu perustelluksi päätelmäksi. Natura-arviointi tehdään jatkossa pääsääntöisesti YVAn yhteydessä. YVA-menettely on tapauskohtaisesti mahdollista tehdä myös samaan aikaan hankekaavoituksen kanssa, paitsi silloin, jos hankkeesta vastaava on sama kuin kyseisen kaavan laatimisesta vastaava viranomainen. Kaikkiin YVA-hankkeisiin pääsee tutustumaan ymparisto.fi-sivuilla, samoin päätöksiin siitä, tarvitaanko YVA-menettelyä vai ei. YVA-päätökset

Kuntaliiton Nella Tikka kokosi esitykseensä näkökulmia siitä mitä uuden ympäristöministeriönkin esityksessä käsitellyn lakimuutokset tarkoittavat kuntien ympäristötoimien näkökulmasta. Hän myös hiukan sivusi Notto-rekisteriä (maa-ainesten otto) ja sitä millaisin ehdoin kunnat voivat siirtää ympäristönsuojeluasiat maakuntien hoidettavaksi.

Aluehallintoviraston (AVI) ympäristöluvat siirtyvät digiaikaan

Reetta Klemetti esitteli sähköistä asiointia ympäristöluvissa. Tavoitteena on, että palvelu on aidosti digitaalinen ja siellä on hakemuksen täyttöön räätälöityjä ohjeita. Digitaalisuus otetaan käyttöön porrastetusti suomi.fi-palveluun.

Harri Majander kertoi ajankohtaisista ympäristölupien käsittelyyn liittyvistä uudistuksista. Ympäristönsuojelulakiin on lisätty velvoitteita mm. luvanhakijan neuvonnasta. Myös hallintolaissa on neuvontaa  koskevia velvoitteita.

ELY-keskuksista esittelyyn oli nostettu melu-, vesistö- ja luonnonsuojeluasiat

Ensimmäisenä Lauri Liikonen pohti sitä millaisia melumittauksia ja melumittaussuunnitelmia tarvitaan ja vaaditaan.

Visa Niittyniemi kertoi vesienhoidon uusista haasteista ja vesilakiin tulevista muutoksista. Esimerkiksi jokien ja purojen alitukset tulevat jatkossa ilmoitusmenettelyn piiriin, aikaisemmin tarvittiin aina lupa.

Lopuksi Paula Mattila kertoi METSO-luonnonsuojeluohjelmasta. Valtio panostaa nimenomaan eteläisen Suomen metsiin ja siksi myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on mahdollisuus maksaa käypä korvaus suojelluista alueista. Etenkin METSO-metsiensuojeluun halutaan iäkkäitä lahopuustoisia metsiä, lehdot, tulvametsät ym.  Lue lisää: www.metsonpolku.fi.

uutisen toimitti Sirpa Skippari


Alueellista tietoa