Työlupalinjaus

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (HE 114/2022). Alueelliset linjaukset liittyvät työntekijän oleskeluluvan myöntämiseen ja työvoiman saatavuuden arviointiin ja niissä määritellään, millä ammattialoilla ammattiluokkatasolla työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Työvoiman saatavuus eri ammatti- ja toimialoilla vaihtelee alueellisten ja paikallisten työmarkkinoiden rakenteen ja tilanteen mukaan. Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta ELY-keskusalueilla huomioiden kunkin alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa annetaan tiivis kuvaus työmarkkinatilanteesta ja arvioidaan työvoiman saatavuutta. Työlupalinjaus päivitetään alueellisen ELY-keskuksen toimesta puolivuosittain.

In English: Work permit policy

Rekrytoinnit kolmansista maista ilman työvoiman saatavuusselvitystä

Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Mikäli haetaan työntekijän oleskelulupaa, työnantajan on julkaistava ensin ilmoitus avoimesta työpaikasta tyomarkkinatori.fi-sivuille vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta TE-toimisto voi selvittää, onko tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta.

Mikäli ammattiala sisältyy ELY-keskuksen voimassa olevaan työlupalinjaukseen, ei paikkaa lähtökohtaisesti tarvitse laittaa kahdeksi (2) viikoksi avoimeksi työmarkkinatori.fi-sivustolle, vaan ELY-keskus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ovat jo tehneet arvion siitä, että listatuilla ammattialoilla työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut. Alueellisen työlupalinjaukseen on siten koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.

Alueelliset työlupalinjaukset ja saatavuusharkinta koskevat työntekijän oleskelulupaa, eivätkä koske esimerkiksi erityisasiantuntijan tai kausityöntekijänä haettavaa oleskelulupaa.

Rekrytoitaessa työntekijää, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee henkilö pääasiassa työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan.

Työntekijän oleskelulupahakemuksia keskitetysti käsittelevä TE-toimiston työlupapalvelut tarvitsevat työvoiman saatavuuden arvioinnin tueksi ajantasaiset alueelliset linjaukset ELY-keskuksilta niiltä alueilta, joilla työnteko tapahtuu.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimiston työlupapalvelut tekevät työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Työvoiman saatavuutta arvioidessaan TE-toimisto ottaa harkinnassaan huomioon koko EU-/ETA-alueen työnhakijat.

Osaavaa työvoimaa ulkomailta - miten prosessi etenee?

Esittelemme rekrytointi- ja työlupaprosessin alle kahdessa minuutissa seuraavan videon kautta:

Osaavaa työvoimaa ulkomailta (youtube.com)

Tutustu myös


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Työlupalinjaus - Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä

Alueellisen linjauksen tarkoitus

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (HE 114/2022). Alueelliset linjaukset liittyvät työntekijän oleskeluluvan myöntämiseen ja työvoiman saatavuuden arviointiin ja niissä määritellään, millä ammattialoilla ammattiluokkatasolla työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Työntekijän oleskelulupahakemuksia keskitetysti käsittelevät TE-toimistot tarvitsevat työvoiman saatavuuden arvioinnin tueksi ajantasaiset alueelliset linjaukset niiltä alueilta, joilla työnteko tapahtuu. 

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin.   

Työvoiman saatavuus eri ammatti- ja toimialoilla vaihtelee alueellisten ja paikallisten työmarkkinoiden rakenteen ja tilanteen mukaan. Tämän alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella, huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa annetaan tiivis kuvaus työmarkkinatilanteesta ja arvioidaan työvoiman saatavuutta.  

Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus

Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli vuoden 2024 maaliskuussa 27 747 henkilöä. Lomautettujen määrä oli 1 762 henkilöä, kasvua oli vuositasolla 103 prosenttia. Pirkanmaan työttömyysaste oli 10,7 maaliskuussa 2024. Pirkanmaan työllisyyteen näyttää talouden muuttunut tilanne vaikuttavan melko selvästi. Signaalit työvoiman saannin ongelmista ovat hieman vähentyneet. Avoimien työpaikkojen keskimääräinen kertymä oli vuoden 2023 tammikuun-joulukuun aikana noin 8 600 kpl. Se oli kolmanneksi suurin mittaushistorian 15 vuoteen.

Alkuvuoden 2024 osalta on tiedossa enemmän haasteita, jotka osittain johtuvat investointituotteiden kysynnän vähenemisestä, korkeasta korkotasosta sekä matalalla olevasta investointi- ja tuotekehitystasosta sekä eläköitymisen ja henkilöstöresurssien muutoksista. Vuoden 2024 toinen vuosipuolisko saattaa olla teollisuudelle selvästi liikevaihtoa kasvattavaa aikaa. Alat, joilla on selviä rekrytointiongelmia ovat: sosiaali- ja terveysala, kone- ja metalliala, sähköala, liikealan palvelut koulutustasosta riippumatta, majoitus- ja ravitsemisala, koulutussektori sekä ICT-alan eräät osa-alueet. Asiaan vaikuttavat mm. palkkauspolitiikka sekä epätyypilliset työsuhteet.

Yritysten viestit vuoden 2024 kahdelle ensimmäiselle neljännekselle: Työvoiman osalta tarve helpottuu, mutta eläköityminen ja uudet toimenkuvat vaativat jatkuvia toimenpiteitä henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä uusien henkilöiden rekrytointiin. Tilanteeseen vaikuttaa osaltaan toimiala sekä työnantajan kokoluokka. Tällä hetkellä pienempien yritysten mahdollisuudet rekrytoida ovat aikaisempaa paremmat, koska tarjontaa osaajista on tällä hetkellä enemmän. Uusia avoimia työpaikkoja on tarjolla edelleen poikkeuksellisen paljon, tosin monet tarjotut työpaikat eivät välttämättä ole heti täytettäväksi tarkoitettuja. Koulutustasosta ja toimialasta riippumatta osaajien tarve säilyy tulevaisuudessakin.

Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta tyomarkkinatori.fi-sivuille vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta voidaan selvittää, onko tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta. TE-toimisto ottaa harkinnassaan huomioon koko EU- /ETA-alueen hakijat. Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.  

Alueellinen linjaus

Seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut.

Ammattiala Ammattiluokka Ammattinimike ja poikkeukset
Hoivapalveluala ja terveydenhoito

22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat

23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 

32 Terveydenhuollon asiantuntijat

53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon
työntekijät

2211 Yleislääkärit (lääketieteen amanuenssit)

2342 Lastentarhanopettajat

3211 Röntgenhoitaja

3221 Sairaanhoitajat ym.

3251 Suuhygienistit 

3255 Fysioterapeutit ym.

3256 Avustavat hoitotyöntekijät (ml. hoiva-avustaja)

3259 Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat

5321 Lähihoitajat 

5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta, ml. henkilökohtaiset avustajat)

Asiantuntijat 33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat

3313 Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat

Ravintola-ala

34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 

51 Palvelutyöntekijät

94 Toimialojen avustavat tehtävät

3434 Keittiöpäälliköt

5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

5131 Tarjoilijat

9411 Pikaruokatyöntekijät

9412 Avustavat keittiötyöntekijät

Maatalousala 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.

61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. (kaikki ammattialat)

Rakennusala

71 Rakennustyöntekijät

74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät

7121 Kattoasentajat ja -korjaajat

7122 Lattianpäällystystyöntekijät

7127 Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat

7412 Sähköasentajat 

Metalli- ja konepaja-ala sekä prosessityöntekijät

72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat

81 Prosessityöntekijät

82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat

7211 Muotin- ja keernantekijät

7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

7213 Ohutlevysepät

7223 Koneenasentajat ja koneistajat

7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat

7233 Maatalous- ja
teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat

8142 Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät

8211 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat

8212 Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden kokoonpanijat

Logistiikka-ala 83 Kuljetustyöntekijät

8322 Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat

8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvon kuljettajat

8342 Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat

Siivousala ja kiinteistöpalveluala

51 Palvelutyöntekijät

91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät

5153 Kiinteistöhuollon työntekijät

9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

 

Lisätietoja työntekijän oleskeluluvasta ja hakemusprosessista

Alueellisen linjauksen voimassaolo

Alueellinen linjaus on voimassa 30.11.2024 asti.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus

Yksikön päällikkö Marja Huttunen
puh. 0295 036 086

Maahanmuuttoasiantuntija Iiris Kostecký
puh. 0295 028 017

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Päivitetty: 05.06.2024