Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Yhteysviranomainen antanut lausunnon Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA arviointiohjelmasta (Kainuu)

KaiCell Fibers Oy:llä on tarkoitus toteuttaa Paltamoon suunnitellun biojalostamon viereen maamassojen läjitysalue. Maamassoja on tarpeen poistaa biojalostamon rakentamisen vuoksi.

Biojalostamo on suunniteltu Paltamoon Kylänpuron teollisuusalueelle keskustaajaman itäpuolelle. Biojalostamossa on tarkoitus tuottaa selluloosa. Biojalostamon osalta on tehty oma ympäristövaikutusten arviointi, joka päättyi 1.10.2018 ELY-keskuksen antamaan perusteltuun päätelmään. Biojalostamolle on myönnetty ympäristö- ja vesitalouslupa 15.7.2020. Lupa ei ole lainvoimainen.

Biojalostamon luoteispuolelle on suunniteltu maamassojen läjitysalue. Sen osalta on käynnissä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA. Hankevastaavan Kaicell Fibers Oy:n laatima YVA arviointiohjelma on ollut lausuntokierroksella ja yleisön nähtävillä 23.6.2020 - 16.8.2020.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty kaksi hankevaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0 (VE 0): Maamassojen läjitysaluetta ei toteuteta Kylänpuron alueelle. Ylijäämämaat kuljetetaan läjitettäviksi muualle.

Vaihtoehto 1 (VE 1): Maamassojen läjitysalue toteutetaan Paltamon biojalostamon tehdastontin luoteispuolelle 49 hehtaarin suuruiselle alueelle. Läjitettävä maa-aineksen määrä on enintään 5 Mm3.

Kainuun ELY-keskus on kuulemisen jälkeen yhteysviranomaisena antanut arviointiohjelmasta lausunnon 10.9.2020. Lausunnossa on edellytetty ympäristöarviointia tarkennettavan mm. läjitettävien maa-ainesten ja louhitun kiviaineksen määrän, ominaisuuksien ja ympäristöön koituvien vaikutusten osalta. Liikenteen vaikutuksia on edellytetty arvioitavan etenkin tilanteessa, jossa läjitysaluetta ei toteuteta, vaan läjitettävät maa-ainekset toimitetaan muualle hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi. Maa-ainesten läjittämiselle vaihtoehtoista hyödyntämistä on lisäksi edellytetty selvitettävän arviointiohjelmassa esitettyä laajemmin. ELY-keskuksen antama yhteisviranomaisen lausunto on luettavissa hankkeen YVA-sivuilla:

Lisätietoja

Kainuun ELY-keskus:
Ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, puh. 0295 023 892, [email protected]