Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Euroopan sosiaalirahasto kehittää ihmisiä, yrityksiä ja organisaatiota (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu)

38,6 miljoonaa euroa rahoitusta osaamiseen, työllisyyteen ja osallisuuteen v. 2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2019 aikana yhteensä 38,6 milj. € Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta kehittämishankkeille. Rahoituksesta 14,9 milj.€ kohdentuu Pohjois-Pohjanmaalle, 11,8 milj.€ Lappiin ja 3,2 milj.€ Kainuuseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisia ESR-hankkeita on rahoitettu yhteensä 8,7 milj. eurolla. Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamissa hankkeissa kehitetään monipuolisesti osaamista, parannetaan työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Myös yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Vuoden 2019 aikana Pohjois-Suomessa on käynnistynyt yhteensä 112 uutta ESR -rahoitteista kehittämishanketta. Lisäksi rahoitusta on saanut 17 uutta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallista ESR-hanketta. Näihin hankkeisiin arvioidaan osallistuvan niiden toteutusaikana  yhteensä n. 2600 yritystä ja 19 000 henkilöä. Hanketoteuttajia on mukana laajasti: ammattikorkeakoulut, yliopistot ja kunnat, oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja yritykset ovat keskeisiä toimijoita. Ne toteuttavat monipuolista kehittämistoimintaa alueillaan.

Tukea Pohjois-Suomen kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutukseen

Useilla alueilla Pohjois-Suomessa haasteena voi olla myös osaavan työvoiman saatavuus.  Vuoden 2019 aikana onkin panostettu merkittävästi kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutukseen ja yritysten osaamiseen. Hankkeilla parannetaan koulutuksen tarjontaa ja laatua, jotta se vastaa entistä paremmin työelämän ja yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin. Myös oppilaitosten ja työelämän välinen yhteistyö on keskeistä. Samalla parannetaan hankkeisiin osallistuvien työttömien ja työssä käyvien henkilöiden osaamista. Tavoitteena on osaltaan vähentää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia, jotka ovat merkittäviä Pohjois-Suomessa.

Vuoden 2019 aikana Pohjois-Pohjanmaalla on tuettu mm. myyntiin ja puualaan liittyvää osaamista. Pohjois-Pohjanmaan yritykset ovat tuoneet esille mm. myyntiin liittyvää osaajapulaa. Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, BusinessOulun ja Oulun seudun ammattiopiston yhteisesti toteuttamassa Myyntiosaaminen kasvun keskiöön –hankkeessa on tavoitteena kehittää työelämäläheinen ja yrittäjämäinen toimintamalli myyntiosaamisen tason nostamiseen. Hankkeessa mm. koulutetaan opetus- ja yrityshenkilöstöä myyntiosaamisen uusimpiin sisältöihin. Koillis-Suomen Aikuiskoulutuksen toteuttamassa Puuedu Koillismaa –hankkeessa on taas tavoitteena parantaa puualalla toimivien yritysten ja alan muun henkilöstön osaamista puutoimialalla. Hankkeessa luodaan yhdessä yritysten kanssa työelämälähtöisiä ammatillisen koulutuksen malleja, joilla vastataan tulevaisuudessa paremmin yritysten koulutus- ja rekrytointitarpeisiin.

Kainuussa rahoitusta on kohdennettu maakuntaohjelman mukaisiin kärkialoihin ja koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Ketterästi opittu -hankkeessa on tavoitteena kehittää toimivia malleja työelämässä oppimiseen, ohjattuun harjoitteluun ja työelämälähtöiseen projektimaiseen työskentelyyn sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaation ja teknologian tuomia mahdollisuuksia opiskelijaohjauksessa sekä määritellä työelämän opiskelijavastaavien roolit ja tehtävät sekä valmentaa opettajat ja työelämän edustajat hankkeessa luotuihin malleihin. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy sekä Kainuun sosiaali-  ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Lapissa ESR-rahoituksella on kehitetty mm. sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja digitalisaatiota eri koulutusaloilla. Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille - hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan monialainen ja –tieteinen koulutuskokonaisuus. Kohderyhmänä ovat eri organisaatioissa ja sektoreilla työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä perusopiskelijat yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Hankkeen avulla sote -alan osaamistarpeisiin pyritään reagoimaan nopeasti hyödyntämällä peruskoulutuksen tutkinnon osia jatkuvan oppisen takaamiseksi sosiaali- ja terveysalalla pitkään työelämässä olleille. Perinteisen ammattijakoisen työnjaon sijaan koulutuskokonaisuus lisää moniasiantuntijuuden kehittymistä.

Digitaitoja kehitetään ja niiden hyödyntämistä tehostetaan myös mm. Lapin eAmis - Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen –hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitaalisia palveluja ja toimintatapoja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään myös Mining Game for Education and Learning eli MiGaEL-hankkeessa, jossa tavoitteena on kaivosalan koulutuksen pelillisen oppimisympäristön kehittäminen. Ympäristön sisältötarjonnassa vastataan vallitseviin olosuhteisiin, erityisesti kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen sekä kestävään kaivostoimintaan.

Työllisyysasteen nostaminen on tärkeää  

Työllisyyden edistäminen ja työllistymispolkujen löytäminen on edelleen Pohjois-Suomessa tärkeää ja vuoden 2019 rahoituksesta merkittävä osa kohdentuu tähän toimintaan.  Alueilla voi olla samanaikaisesti pulaa osaavasta työvoimasta ja toisaalta työttömyyttä. On tärkeää saada työmarkkinoille mukaan kaikki potentiaaliset työntekijät. ESR-hankkeilla tuetaan mm. nuorten, ikääntyvien, osatyökykyisten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksia esim. koulutuksen ja palkkatuen avulla. Vuoden 2019 aikana rahoitettuihin hankkeisiin on arvioitu osallistuvan niiden toteutusaikana yhteensä noin 6600 työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä.

Kainuussa rahoitusta on suunnattu mm. metsäalan työvoimatarpeisiin vastaamiseen ja rekrytointiongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi hankkeiden kautta on Kainuussa vahvistettu mm. kuntien osaamista ja roolia työllisyydenhoidossa.

Pohjois-Pohjanmaalla rahoitusta on kohdennettu työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen sekä työttömien että työnantajien, erityisesti yritysten näkökulmasta. Lisäksi hankkeissa etsitään uusia ratkaisuja nuorisotyöttömyyden hoitoon mm. digipajan sekä luovan alan työpajojen avulla.

Lapissa erityisenä teemana on ollut työperäisen maahanmuuton edistäminen sekä kuntien kotouttamis- ja asettautumispalvelut sekä työllisyyden hoidon palvelut. Maahanmuuttaja Ohjaamo –hankkeessa on koottu yhteen Kemin kaupungin maahanmuuttajaväestön neuvonta- ja ohjauspalveluja.

Matkailualan hankkeissa on tuettu työnantajia mm. kehittämään rekrytointiosaamistaan ja parantamaan työnantajakuvaansa osaavan työvoiman saamiseksi. NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla –hankkeessa on kehitetty erilaisia työnantajakuvaa kirkastavia palveluja matkailu- ja muiden palveluyritysten tarpeisiin.

Lisätietoja:     

Rahoituspäällikkö Riitta Ilola p. +358 295 038 224
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo p. +358 295 037 150