Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Päätös nikkelipäästön aiheuttamasta poikkeustilanteesta tehty, laitos määrätty tarkkailemaan päästön vaikutuksia (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Päätös häiriöpäästöä koskevasta ilmoituksesta annettu

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 23.9.2014 ympäristönsuojelulain (86/2000) 64 § mukaisen päätöksen, joka koskee poikkeuksellista tilannetta Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalla heinäkuussa 2014. Lämmönvaihtimen vuoto aiheutti noin 66 tonnin nikkelipäästön Kokemäenjokeen.

Päätöksellä määrätään häiriöpäästön jälkeen tarpeellisista toimenpiteistä. Päätöksessä ei anneta päästön rajoittamista koskevia määräyksiä.

Päästöön liittyvät ympäristövaikutusten tarkkailut aloitettiin välittömästi tapahtuman jälkeen ja niitä jatketaan edelleen. Annetulla päätöksellä laitos määrätään noudattamaan päästön ympäristövaikutusten seuraamiseksi ja arvioimiseksi laadittua tarkkailuohjelmaa. Tarkkailusta saatavan tiedon perusteella ELY-keskus arvio myös tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

Päästön vaikutuksia tarkkaillaan laajasti

Kokemäenjoesta ja sen edustan merialueelta on otettu päästön jälkeen vesinäytteitä aluksi päivittäin ja sen jälkeen kerran viikossa. Jatkossa vedenlaatua tarkkaillaan vesistökuormittajien normaalin velvoitetarkkailuohjelman aikataulun mukaan, ellei lisätarkkailuun ole syytä tulosten perusteella.

Sedimentti- ja pohjaeläinnäytteitä on otettu ja yhdet näytteet otetaan vielä kerran tänä syksynä. Surviaissääskentoukkien mahdollisia epämuodostumia tutkitaan kertaluonteisesti ensi vuoden pohjaeläintarkkailun yhteydessä.

Simpukoiden esiintymistä ja kuolleisuutta Kokemäenjoessa on kartoitettu sukeltamalla tutkimuslinjoilla ja simpukoiden metallipitoisuuksia on analysoitu. Samalla on selvitetty päästön jälkeen havaitun simpukkakuoleman syitä.

Vesikasvinäytteiden (ulpukka) metallipitoisuudet ovat analysoitavana. Tulosten vertailussa käytetään aiempia velvoitetarkkailun tuloksia.

Kalastovaikutuksia on seurattu koeverkkokalastuksilla, poikasnuottauksilla ja sähkökoekalastuksilla ja myös rapujen esiintymistä on selvitetty koeravustusten avulla. Nahkiaistoukkien kartoitus on käynnissä. Kalastovaikutuksia tarkkaillaan jatkossa Kokemäenjoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.

Kaloista, täpläravuista ja nahkiaisista on tehty ohjelman mukaan metallimäärityksiä ja ravuista myös kudostutkimuksia. Havaittujen suutarikuolemien syitä on myös tutkittu.

Tarkkailujen tuloksista laaditaan aluksi lyhyet yhteenvedot ja niistä raportoidaan laajemmin vuosiyhteenvedossa tammikuun 2015 loppuun mennessä. Tuloksia käsitellään myös velvoitetarkkailujen vuosiraporteissa.

Nikkelipäästön aiheuttaman kalataloudellisen vahingon suuruuden arviointi tehdään erillisenä selvityksenä.

Lisätietoja:

Laitoksen ympäristöluvan valvontaan liittyvät asiat:
ylitarkastaja Anna Laiho 0295 022889,
ylitarkastaja Eljas Hietamäki 0295 022 866

Tarkkailuohjelma:
ylitarkastaja Heli Perttula 0295 022 925

Kaloihin ja rapuihin liittyvät tarkkailut:
kalastusbiologi Leena Rannikko 0295 022 649

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kaikki aiheen tiedotteet ja tiedotusmateriaali osoitteessa
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kokemaenjoen-nikkelipaasto.


Alueellista tietoa