Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Tietoa yritystukien myöntämiseen liittyen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Yritystukien myöntö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta päättyy ohjelman loppumisen myötä vuoden 2013 lopussa. Ohjelman tilanne ja menettelytavat Varsinais-Suomessa loppukauden aikana.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 on kääntynyt kohti loppuaan, millä on vaikutusta myös maaseutualueilla toimivien mikroyrityksien yritystukiin. Varsinais-Suomen tilannetta loppukaudella leimaa rahoituskiintiön riittämättömyys kaikkiin säädökset täyttäviin yrityshankkeisiin, joten viimeisenä vuonna sisälle tulevia hankkeita joudutaan entistä tarkemmin priorisoimaan. Yritystukien myönnössä ELY-keskuksien toimintaa ohjaa paitsi vallitseva lainsäädäntö, niin myös ohjelma-asiakirjat tavoitteineen. Valtioneuvoston asetuksen maaseudun yritystoiminnan tukemisesta (632/2007) 10 §:n 2. momentissa tode-taan yksiselitteisesti: Jollei vuotuisen myöntövaltuuden rajoissa ole mahdollista myöntää tukea kaikille tukikelpoisille hakijoille, tukea on ensisijaisesti myönnettävä sellaiselle yrityk-sille, jonka toiminnan voidaan katsoa tehokkaimmin edistävän alueellista suunnitelmaa sa-moin kuin siinä ohjelmassa asetettujen tavoitteiden ja elinkeinotoiminnan painopisteitä, jonka toteuttamiseen osoitetusta myöntövaltuudesta tuki on tarkoitus myöntää. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkiikin kohdentamaan jäljellä olevan myöntökiintiön ohjelman tavoit-teita parhaiten vastaavasti.

Tilanne vuoden 2013 alussa Varsinais-Suomessa

Vuoden 2012 aikana Varsinais-Suomen ELY-keskukseen vastaanotettiin n. 195 yritystukihakemus-ta, määrän ollessa tavanomaista suuruusluokkaa. Tukipäätöksiä ratkaistiin samaan aikaan n. 140 kpl. Viime vuoden rahoituskiintiö loppui käytännössä alkusyksyllä, joten tukipäätöksien määrä jäi aiempaa vähäisemmäksi. Tälle vuodelle siirtyikin edellisvuosien tukihakemuksia 127 kpl, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä. Vuoden 2013 rahoituskiintiö tulee olemaan suuruudeltaan noin 4 milj. euroa ja se saadaan todennäköisesti käyttöön helmikuun aikana. Edellä mainitusta neljästä miljoonasta n. 15 % kohdistuu 1-toimintalinjaan (elintarvikkeiden ensiasteen jalostus ja puunjalostus) ja loput 3-toimintalinjaan. Varsinkin ykköstoimintalinjan rahoituskiintiö tulee olemaan täysin riittämätön ja se käytännössä kuluu jo sisällä oleviin hakemuksiin. Lisäksi Juhannuksen jälkeen tulevat ELY-keskuksien käyttöön viimeiset palautuvat varat, jotka ovat aiemmin myönnetyistä tuki-päätöksistä jääneet käyttämättä. Näiden palautuvien varojen suuruutta on mahdotonta tarkkaan arvioida, mutta oletetaan niiden Varsinais-Suomen osalta olevan joitakin satoja tuhansia euroja. Voidaan myös olettaa, että sisälle tulevien hakemuksien määrä ei oleellisesti vähene viimeisestä hakuvuodesta huolimatta.

Loppukauden tärkeitä päivämääriä

Yritystukihakemuksia otetaan tällä tiedon vastaan 2013 loppuun asti. Viimeiset tukipäätökset on tehtävä 31.12.2013 mennessä. Toteutusaikaa yrityshankkeille voidaan myöntää enintään 31.12.2014 asti, jonka jälkeen on maksatusta haettava 30.4.2015 mennessä, mutta kuitenkin vii-meistään ko. yrityshankkeen toteutusajan päättymisestä. Käytännössä aikataulu tarkoittaa sitä, että tukihakemuksen jättämistä ei kannata siirtää kesän yli. Myöntökiintiökin todennäköisesti loppuu kesken, mutta tukihakemuksen käsittelyyn menee oma aikansa riippuen siitä, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka puutteellisena hakemusasiakirjat toimitetaan ELY-keskukseen. Tuen maksatus tulee myös ruuhkaantumaan vuodenvaihteessa, joten hankkeet tulee toteuttaa ilman turhia viivästyksiä ja maksamishakemus kannattaa jättää mahdollisimman ajoissa.

Miten loppuaika toimitaan?

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on tilanteen takia käyty sisäistä keskustelua mahdollisista linjauksista ja rajauksista, joiden avulla loput avustusvarat saataisiin tehokkaimmin kohdennettua ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on jo 2010 alussa linjattu, ettei kiinteistön hankintaan myönnetä tukea valtiontukikartan mukaiselle 3-tukialueelle. Tätä rajoi-tusta laajennetaan 2013 alusta lukien siten, että tukea ei jatkossa myönnetä Varsinais-Suomessa lainkaan kiinteistön hankintaan. Toinen merkittävä linjaus on, että aluelämpölaitokset ohjataan lop-pukauden ajan pääosin Työ- ja elinkeinoministeriön alaiseen energiatuki-järjestelmään. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa voidaan muutoinkin joissain tapauksissa siirtää yritystukihakemuksia Työ- ja elinkeinoministeriön alaiseen yritystukilain mukaiseen yritystukijärjestelmään. Näin voidaan toimia varsinkin äkillisen rakennemuutosstatuksen saaneiden Kemiönsaaren ja Salon seudun tuki-hakemuksien osalta. Edellytyksenä kumminkin on, että siirrettävät yrityshankkeet täyttävät yritystu-kilain normaalit vaatimustasot ja kriteerit.

Edellä mainitun lisäksi ohjelman tavoitteita tullaan painottamaan. Rahoitusta tullaan kohdistamaan entistä selvemmin harvaanasutulle ja ydinmaaseudulle. Tuen vaikuttavuudesta myös arvioidaan aiempaa tarkemmin, mikä on tuella saatava työllisyysvaikutus ja merkitys liikevaihdon kehittymisen kannalta. Lisäksi paikallinen markkinatilanne tulee selvemmin vaikuttamaan tuen myöntämisen edellytyksiin. Toisin sanoen voidaan todeta, että tukea ei tulla loppukauden aikana myöntämään yrityshankkeille, jotka edellyttävät kalliita investointeja ilman merkittävää työllisyyden lisäystä tai liikevaihdon kasvua. Näin ollen kriittisesti katsottavia toimialoja/investointeja tulevat olemaan mm. veneiden talvisäilytyshallit, charter-veneet, yms. investoinnit, jotka edellyttävät hyötyynsä nähden kalliita investointeja.

Haasteista huolimatta haku on edelleen auki, joten tukihakemuksia otetaan vastaan entiseen malliin. Yrityshankkeen toteutusta suunniteltaessa tulee hakijan entistä selvemmin tiedostaa riski siitä, ettei tukea välttämättä voida myöntää. Jää tuen hakijan arvioitavaksi, toteuttaako hankkeen sillä riskillä, että sen voi joutua viime kädessä rahoittamaan kokonaan itse. Toinen vaihtoehto on siirtää hankettaan hakeakseen tukea ensi rahoituskauden (2014–2020) tukijärjestelmästä, jonka sisällöstä ei vielä tiedetä juuri mitään varmaa. Ei edes sitä, mistä lukien tukihakemuksia uuteen järjestelmään voidaan ottaa vireille ja milloin niistä alkaa päätöksenteko.

 


Alueellista tietoa