Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Kevään kelirikkokausi lähestyy

Kelirikosta on odotettavissa helppo Perämeren rannikolla, vaikea Pohjois-Lapissa, ja muualla Lapissa normaali. Teiden kelirikkokausi alkaa Lapin alueella yleensä huhtikuun puolivälissä ja kestää sääoloista riippuen aina kesäkuun alkupäiviin saakka.

Kuitenkin kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kelirikon aiheuttaman painorajoitusennusteen toteutumiseen. Muualla Suomessa ennustetaan normaalia helpompaa tai normaalia kelirikkoa. Lapissa kelirikolle alttiita teitä on kuitenkin muuta maata vähemmän. 

Yleistä  

Lapin ELY-keskuksen kelirikkoennuste on laadittu syksyn ja alkutalven sääolosuhteiden perusteella. Tiestön kelirikkoalttiuden ja tulevan kevään kelirikon vaikeusennusteen perusteella Lapin ELY-keskuksen tiestöä tullaan todennäköisesti rajoittamaan noin 143 km, joista päällystettyjen teiden osuus on 94 km ja sorateiden 49 km (liitteet 1 ja 2). Kevään painorajoitusennuste perustuu oletukseen, että roudan sulamisaikana kevään sää, kuivumisolosuhteet ja raskaan liikenteen määrä ovat tavanomaiset. Viime vuosina toteutuneet painorajoitukset ovat vaihdelleet välillä 0-250 km. Viime keväänä painorajoituksia asetettiin 176 km matkalle. 

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla. Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

  1. hälytys- ja tienpitoajoneuvot
  2. linja-autot reittiliikenteessä ja työmatkaliikenne
  3. maidon, energiahuollon (säännölliset ja välttämättömät), teuraseläinten, eläinrehun, siemenviljan, polttoaineiden ja talousjätteiden kuljetukset
  4. kevätkylvöihin liittyvät raskaiden maatalouskoneiden siirrot tilakohtaiset lietelannan ajot
  5. kauppojen päivittäistavarakuljetukset sekä myymäläautoliikenne.

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin.

Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja rakennustarvikekuljetuksia ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten Lapin ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien senhetkinen kunto. Lupia myöntävät aluevastaavat virka-aikana ja luvan hinta on 100. 

Miten painorajoituksista päätetään? 

Lapin ELY-keskus tekee päätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja kunnossapidon alueurakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kevään painorajoitusennusteessa mainituille teille voidaan tarvittaessa asentaa painorajoitus, esim. maa-aines- ja puutavarakuljetusten tai poikkeuksellisen vaikean kevään sään vuoksi. Rajoituksista voidaan myös luopua kokonaan, jos kevään sää on suotuisa ts. vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen. 

Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden. 

Mistä saa tietoa kelirikkotilanteesta ja painorajoitetuista teistä? 

Lapin ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy internet -osoitteesta http://www.liikennevirasto.fi/painorajoitukset. Samasta osoitteesta löytyy myös valtakunnallinen painorajoitustilanne. Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalta 0200 - 2100. 

Malttia tienkäyttäjiltä

Kelirikko ilmenee tien pintaosan pehmenemisenä ja tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikkomerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä välttää. Jos jokin kuljetus on todella välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. Kuljetusajankohdasta tulisi neuvotella paikallisen aluevastaavan kanssa. 

On toivottavaa, että tienkäyttäjät merkitsisivät teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaisivat niistä Tienkäyttäjän linjalle 0200 - 2100. 

Tulevien vuosien kelirikko-ongelmaa vähennetään vuosittain

Tulevien vuosien kelirikko-ongelmien vähentämiseksi Lapin ELY-keskus käyttää tänä vuonna noin 0,2 M€ yksittäisten sorateiden kelirikkokohtien korjauksiin.
 

LISÄTIETOJA
Kunnossapitoasiantuntija Eero Kenttälä puh. 0295 037 231 ja aluevastaava Pentti Keskikallio puh. 0295 037 232. 

LIITTEET 
Lapin ELY-keskuksen kevään 2013 painorajoitusennuste, tiestöluettelo
Lapin ELY-keskuksen kevään 2013 painorajoitusennuste, kartta


Alueellista tietoa