Navigeringsmeny
Biomassoihin sisältyvien ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020

Bakgrunden till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ställdes som mål att öka tillvaratagningen av näringsämnen i synnerhet i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag så att minst 50 % av gödseln och det kommunala avloppsslammet omfattas av avancerad behandling före år 2025.

Som en del av regeringsprogrammets spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts genomförs också försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. Det treåriga försöksprogrammets totala finansiering är 12,4 miljoner euro. Jord- och skogsbruksministeriet har gett NTM-centralen i uppdrag att sköta administrationen och verkställandet av försöksprogrammet.

Finansieringen i försöksprogrammet grundar sig på statsrådets förordning 382/2016 (Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016-2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa) som har godkänts i maj 2016.

Försöksprogrammets mål

Med försöksprogrammet finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa. Målet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa.

Med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, bland annat material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, samt biogaser och den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.


Aktuellt

Offentligt samråd: Europeiskt partnerskap för en cirkulär och biobaserad ekonomi (Horiston Europa)

Komissionen ordnar ett offentligt samråd om europeiskt partnerskap i anslutning till cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi som en del av programmet Horistont Europa. Du kan delta i samrådet fram till den 6 november 2019.

Med det här samrådet vill vi få in intressenternas och allmänhetens synpunkter på tolv förslag till institutionaliserade europeiska partnerskap inom det framtida forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa (2021–2027). Det gäller särskilt det övergripande behovet av sådana partnerskap och deras planerade inriktning. Vi vänder oss därför till flera typer av intressenter: nationella myndigheter, forskare, företag, EU:s institutioner och organ, stiftelser m.fl.

Publikation om praxis för återvunnen gödsel

Naturresursinstitutet har gett ut en guide för dem som använder preparat av återvunnen gödsel. Guiden riktas i första hand till jordbrukare, lantbruksrådgivare och tillverkare av preparat av återvunnen gödsel, men även andra som är intresserade hittar nyttig information i guiden. Förutom att preparaten av återvunnen gödsel gör gårdens gödselurval mångsidigare, förbättrar de också jorden och erbjuder möjligheter till ny affärsverksamhet. Läs mer i Naturresursinstitutets pressemddelande (på finska):

Försöksprogrammet påskyndade företagsverksamheten inom kretsloppsekonomin

Det riksomfattande Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen skapade under åren 2016-2018 nya möjligheter för små och medelstora företag inom miljösektorn. Med programmets hjälp har nästan 40 pilotprojekt startats inom bearbetningen av biomassor, produktionen av återvinningsgödselpreparat eller vattenreningen på olika håll i Finland. Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen har påskyndat utvecklingen så att det material som tidigare betraktades som avfall omvandlas till nyttiga råvaror. I programmet riktades totalt 8,2 miljoner euro till 39 forsknings- och utvecklingsprojekt på olika håll i Finland. Med hjälp av finansieringen har företagen kunnat testa sina produkter och tjänster innan de har tagits i bruk i större omfattning. Slutseminariet om spetsprojektet anordnas 26.3. i Helsingfors.

Inga fler projektbeslut fattas

Verkställandet av försöksprogrammet är nu i det skedet att varken nya projektansökningar tas emot eller nya projektbeslut fattas. Pågående projekt fortsätter och kan genomföras högst fram till slutet av augusti 2020.

I frågor som gäller ändringsansökningar och andra frågor i anslutning till projektgenomföringen, kontakta Hanna Mäkimantila och i utbetalningsfrågor Raija Siltanen.

Ansökningarna om ändring av projekt och utbetalningar skickas till NTM-centralen i Södra Österbottens via e-tjänsten. I e-tjänsten används den allmänna e-blanketten (företag, förening eller verksamhetsutövare).

Uppdaterad: 05.07.2022