Navigointivalikko
Uutiset 2019

Työryhmä ehdottaa muutoksia tuottajavastuuseen

Jätelain uudistusta pohtinut työryhmä ehdottaa pakkausjätteen erilliskeräyksen laajentamista sekä liikevaihtorajan poistamista pakkausten tuottajilta. EU edellyttää jätehuollon lainsäädäntöön muutoksia viimeistään heinäkuussa 2020.

Työryhmä ehdottaa lainsäädäntömuutoksia jätteen luokitteluun, tuottajavastuuseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, uudelleenkäyttöön sekä jätehuollon seurantaan ja raportointiin. Jätelain uudistusta pohtinut työryhmä antoi mietintönsä 16. syyskuuta.

Työryhmä ehdottaa esimerkiksi muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipakkausjätteen erilliskeräyksen laajentamista kaikkiin vähintään viiden huoneiston kiinteistöihin taajamissa. Lisäksi se ehdottaa tuottajavastuun liikevaihtorajan poistamista pakkausten osalta. Nykyään tuottajavastuuvelvoitteet eivät koske pakkausten tuottajia, joiden liikevaihto on alle miljoona euroa.

Jätelain uudistuksen taustalla on EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvo-, paristo- sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivien muutokset. Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet nousevat tulevina vuosina tuntuvasti, ja niiden saavuttaminen edellyttää muutoksia jätehuollon käytäntöihin. Jatkossa on lisättävä lajitteluaktiivisuutta, laajennettava erilliskeräystä ja investoitava kierrätyslaitoksiin.

Vastuuviranomainen ei kannata tuottajavastuun laajentamista

Työryhmän ehdotukseen on jätetty kuusi eriävää mielipidettä ja kuusi täydentävää lausumaa. Keskeisimmät erimielisyydet liittyvät kuljetusjärjestelmän muutokseen, pakkausjätteen erilliskeräysvastuisiin sekä eri toimenpiteiden vaikuttavuuteen suhteessa työmäärään ja kustannuksiin.

Valtakunnallisesti tuottajavastuuta valvova Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esitti omassa täydentävässä lausumassaan, että pakkausten tuottajavastuuvelvoitteita ei tulisi ulottaa pienimpiin toimijoihin. ELY-keskuksen mukaan ehdotus ei edistä direktiivin keräys- ja kierrätystavoitteiden saavuttamista ja sen aiheuttama lisätyömäärä olisi sekä tuottajayhteisöille ja viranomaisille että pienille tuottajille erittäin suuri mahdolliseen hyötyyn nähden.

"Se olisi pois jätehuollon toimivuuden kehittämisestä sekä EU:n tavoitteiden ja Suomen velvoitteiden saavuttamisen valvonnasta, jotka ovat tuottajavastuun toiminnan kannalta keskeisiä", toteaa uudistusta pohtineen työryhmän jäsen ja tuottajavastuutiimiä Pirkanmaan ELY-keskuksessa vetävä Teemu Virtanen.

Uusi lainsäädäntö annettava ensi vuonna

Mietinnössä esitettiin myös, että tuottajien tulisi maksaa kunnille korvauksia pakkausjätteen erilliskeräyksestä. Sen mukaan Pirkanmaan ELY-keskuksen olisi määrättävä korvauksesta, mikäli kuntien ja tuottajien välillä ei syntyisi sopimusta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan valvontaviranomaisen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista puuttua liiketaloudellisen sopimuksen sisältöön määräämällä esimerkiksi korvausten suuruudesta.

"Viranomaisen valvontavastuu ja -oikeudet pitäisi rajoittaa siihen, että osapuolten on tehtävä asiasta keskinäinen sopimus, kuten mietintö esittää", Virtanen summaa Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen.

Ympäristöministeriö valmistelee työryhmän ehdotuksen pohjalta luonnoksen tarvittavista lakimuutoksista sekä ehdotukset asetustason muutoksista. EU:n jätesäädöspaketin edellyttämät lainsäädäntömuutokset on annettava 5.7.2020 mennessä.


Alueellista tietoa