Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan on parantunut selvästi

​Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten joka toinen vuosi toteuttava yhteinen sidosryhmätutkimus valmistuu nyt neljännen kerran. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1900 henkilöä ja vastausprosentiksi muodostui 31 %. Tutkimuksessa oli uutena osiona erillinen maakuntauudistusta käsittelevä tulevaisuuteen suuntautuva osio.

Sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan ja sen eri osa-alueisiin on pääpiirteissään parantunut kaikkien vastaajaryhmien osalta. Sidosryhmien ELY-keskuksesta muodostamat mielikuvat olivat myös aiempaa hivenen positiivisempia. Vastausprosenttia voidaan edelleen pitää varsin hyvänä. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä pitää yhteistyötä arvioimansa ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Ohjaavien tahojen tyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan on parantunut selvästi aikaisempaan nähden

Ohjaavien tahojen tyytyväisyys ELY-keskusten toiminnan eri osa-alueisiin on pääosin selvästi parantunut ja  ELY-keskuksen rooli maakuntauudistuksen valmistelussa nähtiin muita sidosryhmiä positiivisempana. Ohjaavien tahojen osalta vastaajamäärä oli varsin alhainen.

Maakuntauudistuksessa nähdään onnistuessaan mahdollisuuksia

Maakuntauudistus ja siihen liittyvä epävarmuus näkyy sidosryhmien vastauksissa, mutta uudistuksen nähtiin onnistuessaan luovan positiivisia kehitysmahdollisuuksia. Tulevalla maakuntahallinnolla koettiin olevan hyvät edellytykset muodostua voimakkaaksi aluekehitystoimijaksi. Se edellyttää kuitenkin nykyistä parempia valmiuksia johtajuuden ottamiseen sekä osaamisen vahvistamista ja resurssien riittävyyden varmistamista.  Sidosryhmät odottavat ELY-keskuksilta nykyistä aktiivisempaa ja näkyvämpää roolia maakuntauudistuksen valmistelussa ja ELY-keskusten kokemusta ja asiantuntemusta tulisi hyödyntää.   

Uudistuksen myötä palvelujen tuottajien määrän arvioitiin kasvavan merkittävästi ja samalla palveluntuottajakentän monimutkaistuvan. Tämä tekee kokonaisuuden ohjauksesta aiempaa haastavampaa. Keskeistä on maakuntahallinnon kyky ohjata ja johtaa kokonaisuutta haluttuun suuntaan. Tämä edellyttää kokonaisuuden seurantaan panostamista sekä kykyä tunnistaa ja reagoida ajoissa mahdolliseen epäedulliseen kokonaisuuden kehityssuuntaan.   

Valtakunnallisen näkökulman varmistaminen koettiin tärkeäksi etenkin asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun ja tasapuolisen palvelun varmistamiseksi. Lisäksi digitaalisuus ja yhdenmukaiset asiointiprosessit edellyttävät valtakunnallista koordinointia. Näkökulma koettiin korostuvan osa-alueilla, jotka edellyttävät joko valtakunnallista tarkastelua tai joilla yksittäisen maakunnan resurssit olisivat liian pienet

Sidosryhmät ovat olleet tyytyväisiä ELY-keskusten toimintaan ja yhteistyöhön. Toiveena on rakennetun toimivan yhteistyön ja laadukkaan toiminnan jatkuminen myös uudessa rakenteessa. 

Lisätietoja:

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus),
kehittämisasiantuntija Teija Junttila p. 0295 020 277.

Sidosryhmätutkimuksen raportti julkaistaan kesäkuussa ELY-keskusten sähköisessä Doria-julkaisusarjassa.


Alueellista tietoa