Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Terrafamen Kolmisopen esiintymän hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskeva YVA-menettely on alkanut (Kainuu, Pohjois-Savo)

Kainuun ELY-keskus on tänään 7.4.2020 kuuluttanut Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on kuultavana 7.4.-11.5.2020 lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten.

Terrafamen kaivoksella on kaksi tunnettua malmiesiintymää, Kuusilampi ja Kolmisoppi. Terrafame louhii malmia Kuusilammen avolouhoksesta ja suunnittelee louhinnan aloittamista myös Kolmisopessa. Nykyinen kaivospiiri ja arvioitavana oleva kaivospiirin laajennus sijoittuvat Sotkamon ja Kajaanin kuntien alueelle.

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen sekä kaivostoimintojen laajentaminen edellyttävät ympäristölupaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) mukainen ympäristövaikutusten arviointi on edellytys ympäristöluvan saamiselle ja kaivospiirin laajentamiselle.

Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen YVA-menettelyssä arvioidaan Kolmisopen malmion hyödyntämisen, Kolmisopen malmion hyödyntämisen edellyttämien vesistöjärjestelyn ja kaivostoiminnan jatkuessa rakennettavien uusien tuotanto- ja jätealueiden sekä kaivospiirin laajentamisen ympäristövaikutukset.

Hankekuvaus

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan VE0 -vaihtoehdon lisäksi kahta eri hankevaihtoehtoa VE1 ja VE2. Hankevaihtoehdoilla VE1 ja VE2 on kaksi eri alavaihtoehtoa, alavaihtoehdot a ja b.

Vaihtoehto VE0: Tuotanto jatkuu nykyisten ympäristölupien mukaisesti. Malmin louhintaa tehdään ainoastaan Kuusilammen alueella, jolloin tuotanto voi jatkua arviolta vuoteen 2035 asti. Kolmisoppea ei tällöin hyödynnetä eikä kaivospiiriä laajenneta.

Vaihtoehto VE1: Kuusilammen esiintymän lisäksi Kolmisopen esiintymä hyödynnetään vain osittain ja kaikki toiminnat sijoittuvat nykyisen kaivospiirin alueelle. Kolmisopen louhinnan kesto on arviolta 8 vuotta ja tuolloin kaivoksen tuotanto voisi jatkua 2040-luvun alkuun saakka (nykyisillä malmivaroilla) ilman, että sivukiveä läjitetään hyödyntämiskelpoisten mineraalien päälle.

Muut keskeiset uudet toiminnot:

 • Kuusilammen avolouhokseen sijoitetaan sivukiveä
 • Kolmisopen hyödyntämiseen liittyvät uudet läjitysalueet
 • Kolmisopen malmin esikäsittely ja kuljetus nykyiselle malmin välivarastoalueelle

Kolmisoppijärven patoamisella kaksi vaihtoehtoa:

 • VE1a: Kolmisoppijärveen rakennetaan pato louhosta varten Hovinlahden kohdalle
 • VE1b: Kolmisoppijärveen rakennetaan pato Niskalanlahden ja Aittolahden kohdalle

Vaihtoehto VE2: Kuusilammen esiintymän lisäksi Kolmisopen esiintymä hyödynnetään suunnitellusti ja kaivospiiri laajennetaan suunnitellusti. Kolmisopen louhinnan kesto vähintään 13 vuotta, jolloin koko kaivoksen tuotanto voisi jatkua 2050-luvulle asti (nykyisillä malmivaroilla) ja 2080-luvulle mahdollisilla mineraalivarannoilla.

Muut keskeiset uudet toiminnot:

 • Kuusilammen avolouhokseen sijoitetaan sivukiveä
 • Kolmisopen hyödyntämiseen liittyvät uudet läjitysalueet
 • Kolmisopen malmin esikäsittely ja kuljetus nykyiselle malmin välivarastolle
 • Uudet läjitys- ja liuotusalueet kaivospiirin laajennusalueella

Kolmisoppijärven patoamisella kaksi vaihtoehtoa:

 • VE2a: Kolmisoppijärveen rakennetaan pato louhosta varten Hovinlahden kohdalle
 • VE2b: Kolmisoppijärveen rakennetaan pato Niskalanlahden ja Aittolahden kohdalle

Arviointiohjelma on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten internetissä osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/kolmisoppiYVA. Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 11.5.2020 mennessä.

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 15.4.2020 klo 18-20. Yleisötilaisuuteen pääsee osallistumaan oheisen linkin kautta: https://terrafame.videosync.fi/2020-yva

Kainuun ELY-keskus on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen yhteysviranomainen. YVA-lain mukaisena hankkeesta vastaavana toimii Terrafame Oy. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-menettely itsessään ei ole vielä lupahakemus eikä siitä anneta päätöksiä vaan menettelyn avulla tuotetaan tietoa suunnittelua ja myöhempää päätöksentekoa varten. Arviointi tulee kohdentaa hankkeen merkittäviin ympäristövaikutuksiin.

Kuulutusajan päätyttyä yhteysviranomainen antaa lausunnon YVA-ohjelmasta, jonka jälkeen menettely etenee YVA-selostusvaiheeseen. Selostusvaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen yhteysviranomaisen lausunnon ja YVA-ohjelman pohjalta. Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella kuulutuksella.

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, riina.paatalo(at)ely-keskus.fi