Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Marttilaan suunniteltujen kahden broilerikasvattamon laajennushankkeiden ympäristövaikutukset arvioitu - hankkeet ovat toteuttamiskelpoisia (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellut päätelmät Korimäen tilan ja Laaksosen tilan broilerikasvattamoiden laajentamista koskevista ympäristövaikutusten arviointiselostuksista. Molemmat hankkeet sijoittuvat Marttilan kuntaan.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin erikokoisia toteuttamisvaihtoehtoja

Korimäen tilan hankkeessa nykyistä broilerikasvattamoa, jossa on 120 000 eläinpaikkaa, laajennettaisiin niin, että broileripaikkoja on joko 280 000 (VE1) tai 440 000 (VE2). Laaksosen tilan hankkeessa nykyistä broilerikasvattamoa, jossa on 155 000 eläinpaikkaa, laajennettaisiin niin, että broileripaikkoja on joko 260 000 (VE1) tai 360 000 (VE2).

Kasvattamoista muodostuva lanta toimitetaan peltoviljelyyn sekä käsiteltäväksi Biolan Oy:n kompostointilaitokseen. Lantamäärät ja lannan hyödyntämiseksi tarvittava peltoala tai jatkojalostuskapasiteetti ovat melko suuria: Korimäen tilan broilerikasvattamoiden laajennuksessa lantaa muodostuisi vaihtoehdosta riippuen vuodessa 4 200–6 600 m3 ja lannanlevitysalaa tarvitaan 1 000–1 571 hehtaaria. Laaksosen tilan laajennuksessa lantaa syntyisi vuodessa 3 900–5 400 m3 ja levitysalaa tarvitaan 929–1 286 hehtaaria.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti lannanlevityksestä ja ilmapäästöistä

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että hankkeiden merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pintavesiin sekä ilmaan ja ilmastoon, hajuvaikutukset mukaan lukien. Sen sijaan esimerkiksi liikenne-, terveys-, pöly- ja meluvaikutukset tai vaikutukset maaperään, maahan, luontoon tai maisemaan ja kulttuuriympäristöön eivät todennäköisesti muodostu merkittäviksi.

Vastaavankokoisille broileritiloille tehtyjen hajumallinnusten perusteella juuri aistittavan hajumäärän arvioidaan leviävän 3 % vuoden tunneista eli noin 263 tunnin ajan keskimäärin 800-1200 metrin säteelle broilerikasvattamoista. Tälle alueelle jää useita asuinkiinteistöjä ja joitakin vapaa-ajan kiinteistöjä sekä muita eläintiloja. Nykyisestä broilerikasvattamotoiminnasta ei ole tullut hajuvalituksia ELY-keskukseen.

Hankkeet ovat olemassa olevan maatalouden lisärakentamista ja voidaan toteuttaa rakennusluvilla ilman suunnittelutarve- tai kaavaratkaisua. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon maisemavaikutusten lieventäminen, jotta kulttuurimaisemien arvot eivät häiriinny.

Lisäksi hankkeiden toteuttaminen edellyttää ympäristölupaa. Luvissa otetaan huomioon muun muassa YVA-menettelyn tulokset sekä siipikarjan kasvatusta koskevat parhaan käyttökelpoisen tekniikan BAT-päätelmät. Hankkeiden yhteisvaikutusten takia ympäristölupakäsittelyissä on syytä arvioida erityisesti vesistövaikutusten ja ammoniakkipäästöjen lieventämiskeinoja. Vesistövaikutuksiin vaikuttavat ennen kaikkea lannan käsittely- ja hyödyntämistavat. Paimionjoen-Aurajoen vesistöalueella ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi ovat Saaristomeren valuma-alueen suurimpia: kokonaisfosforin osalta on yli 50 % ja kokonaistypen osalta 30–50 %. Paimionjoen vesistöalueella kokonaisfosforikuormituksesta noin 86 % ja kokonaistyppikuormituksesta noin 66 % on arvioitu tulevan maataloudesta.

Yhteysviranomaisen perustellut päätelmät sekä arviointiselostukset löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/korimaentilanYVA ja www.ymparisto.fi/laaksosentilanYVA.

Lisätietoja:

Anu Lillunen (1.7.2020 alkaen Lassi Liippo),

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puhelinvaihde 0295 022 500