Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Loviisan meritulvaohje ja Loviisanjoen tulvakartta valmistuneet (Uusimaa)

Loviisan rannikkoalue nimettiin vuonna 2012 maa- ja metsätalousministeriön toimesta merkittäväksi tulvariskialueeksi. Nimeämisen perusteena oli Loviisanlahden alueella olevat tulvalle alttiit rakennukset, kunnan infra, julkiset rakennukset, Valkon satama-alue ja Loviisan ydinvoimalaitos. Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan merkittäviksi tulvariskialueiksi nimetyille alueille on laadittava tulvariskien hallintasuunnitelma. Loviisan rannikkoalueen hallintasuunnitelmassa vuosille 2016-2021 yhdeksi toimenpiteeksi määritetty tulvaohje on valmistunut.

Tulvaohje opastaa omatoimisessa varautumisessa

Meritulva vaikuttaa yhtä aikaa koko Suomenlahden rannikkoalueella. Tällöin viranomaisten resurssit saattavat olla täysin sidoksissa julkisten kohteiden ja kriittisten infrarakenteiden kuten vesihuollon ja liikenneverkon suojaamisessa. Asukkaan ja kiinteistönomistajan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan. Valmistuneessa tulvaohjeessa annetaan yksityiskohtaisempaa tietoa omatoimisen varautumisen toteuttamiseksi ja toimimiseksi tulvan uhatessa ja tulvan aikana. Meritulvakarttojen perusteella voidaan arvioida tarkemmin paikkakohtaista riskiä, vaikkakaan karttojen tarkkuus ei ole riittävä kiinteistökohtaisen riskiarvion laatimiseksi. Tulvaohje on luettavissa ja ladattavissa sähköisenä versiona Loviisan kaupungin nettisivuilta. Valtakunnallisilla sivuilla on lisää tietoa tulviin varautumisesta ja mahdollisuus tarkastella vesistö- ja meritulvakarttoja

Loviisan kaupunki postittaa tulvaohjeet myös suoraan merkittävällä tulvariskialueella olevien kiinteistöjen omistajille. Meritulvariski koskettaa huomattavaa joukkoa kiinteistöjä myös Loviisanlahden ulkopuolisella rannikkoalueella. Tämä ohje soveltuu kaikkien kiinteistöjen tulvariskien arvioimiseksi ja omatoimisen varautumisen toteuttamiseksi.

Loviisan rannikkoalue on nimetty vuonna 2018 uudelleen merkittäväksi tulvariskialueeksi ja nykyinen riskienhallintasuunnitelma tullaan päivittämään siten, että se kattaa vuodet 2022-2027. Rannikkoalueen tulvakartat on jo päivitetty. Päivitettävän tulvariskienhallintasuunnitelman luonnos tulee yleisesti nähtäville loppuvuodesta 2020. Työtä toteuttaa tulvaryhmä, jossa ovat edustettuina Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Loviisan kaupunki, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Fortum Oyj sekä säteilyturvakeskus STUK.

Loviisanjoelle on laadittu tulvakartta

Loviisanjoen tulvat ovat viime vuosina pahentuneet. Ne ovat aiheuttaneet osalle rakennuksista vahinkoa ja osalle kastumisvaaran. Pahimmat riskialueet ovat Hommansbyssä sekä Haddomintien ja Lapinjärventien alueella. Tästä syystä Uudenmaan ELY-keskus teetti vuoden 2019 puolella selvityksen tulvavaarassa olevien kiinteistöjen määrän arvioimiseksi. Arviointityö perustui 2018 talvitulvan havaintoihin, maastoaineistoon ja paikan päällä tehtyihin mittauksiin. Alustavan tarkastelun perusteella päädyttiin selvittämään 25 kiinteistön tilannetta tarkemmin mittaamalla rakennusten sokkelien korko sekä maanpinnan ja lattian tasot. Saadun kokemusperäisen tiedon mukaan suurimmat toteutuneet ongelmat ovat olleet kellarien tulviminen, kiinteistökohtaisten jätevedenkäsittelyjärjestelmien toiminnan häiriintyminen ja pihapiirien tulviminen. Harvinaisella tulvalla vahingot voivat olla huomattavasti pahempia.

Loviisanjoen varren pellot kärsivät tulvahaittaa vuosittain. Jokivarren viljelijät toteuttavat laajan perkaushankkeen, jonka jälkeen tulvahaitat helpottavat oleellisesti. Uudenmaan ELY-keskus on teettänyt rakennusten riskikartoituksen lisäksi Loviisanjoen tulvakartan, jolla voidaan esittää tulvan peittämät alueet erisuuruisilla tulvan toistuvuuksilla. Tulvakartta kuvaa perkauksen jälkeistä tilannetta. Tulvakarttojen perusteella voidaan arvioida tarkemmin riskitarkastelussa mukana olleille rakennuksille aiheutuvaa tulvahaittaa eri suuruisilla tulvilla. Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa arviointityön vuoden 2020 aikana.

Loviisanjoen tulvakartoitettu alue

Kartta.

Lisätietoja:

  • Infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos, Loviisa kaupunki, 050 382 7550, [email protected] 
  • Johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko, Uudenmaan ELY-keskus,  0295 021 453 ([email protected]
  • Suunnitteluinsinööri Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 398  [email protected]