Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Immolan kasarmialueen entisen sairaalarakennus ja sen piha-alue ovat saaneet sinetin suojelulle (Kaakkois-Suomi)

Ympäristöministeriö on 22.6.2020 vahvistanut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 19.6.2018 tekemän päätöksen Immolan kasarmialueen entisen sairaalan ja sen välittömän piha-alueen lakisuojelusta. Rakennus on Imatralla Niskapietiläntien varrella ja toimii nykyään hostellityyppisenä majoitustilana.

Päätös perustuu voimassa olevaan lakiin rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Lain 11 §:n mukaan alueellisen ELY-keskuksen on otettava harkittavakseen sellaisen kohteen suojelu lailla, joka on siirtynyt valtiolta yksityisomistukseen ja on suojeltu asetuksella ennen omistajavaihdosta.

Suojeluasia pantiin vireille vuonna 2015 jolloin Kaakkois-Suomen ELY-keskus kuuli asiassa Museovirastoa asiantuntijaviranomaisena ja lisäksi omistajaa ja hänen edustajaansa sekä mm. Imatran kaupunkia, Rajavartiolaitosta, Etelä-Karjalan museota sekä paikallista kaupunginosayhdistystä. Paikalla pidettiin myös katselmus.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus käynnisti rakennussuojeluasian uudelleen vuonna 2017 ja osallisia kuultiin uudelleen. Henkilövaihdosten sekä asian pitkittymisen vuoksi tehtiin ELY-keskuksen, Museoviraston ja Etelä-Karjalan liiton toimesta tutustumiskäynti kohteeseen. Paikalla oli myös rakennuksen omistaja. Käynnin yhteydessä keskusteltiin omistajaa askarruttavista asioista, lähinnä muutosmahdollisuuksista suojellussa rakennuksessa. Tällaisia oli mm. eri rakennusosien korjaustavat sekä omistajan tarve saada tulevaisuudessa rakennettua lisää majoitustilaa ullakkokerrokseen.

Alueen voimassa olevat kaavat ja suojelutilanne

lmmolan kasarmialue on kokonaisuutena merkitty Etelä-Karjalan 21.12.2011 vahvistetussa maakuntakaavassa kulttuuriympäristökohteeksi, valtakunnallisen merkityksensä mukaisesti. Imatran kaupunginvaltuuston 19.4.2004 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa kasarmialue on osoitettu rajavartiolaitoksen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (EP-1/s). Alueella ei ole asemakaavaa.

Immolan kasarmialueen entinen varuskuntasairaala suojeltiin valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla valtioneuvoston päätöksellä 18.10.1990 (n:o 2528/569/90, sairaalan suojeluluokka S 1). Kasarmialue on luokiteltu myös valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja sitä koskee valtioneuvoston tarkistettu päätös (RKY2009).

Sairaala on inventoitu Senaatti-kiinteistöjen tilaamassa selvityksessä: Markus Manninen, Immola. Rakennushistoria ja nykytilanne. Manark 2016, s. 78-79. Selvitys on luettavissa verkossa Senaatti-kiinteistöjen julkaisemissa raporteissa ja tästä linkistä.

Rakennuksessa ja sen lähiympäristössä on paljon vaalimisen arvoista

Suojelu kohdistuu Immolan entisen varuskuntasairaalan ulkoasuun, sisätiloihin kiinteine sisustuksineen sekä välittömään piha-alueeseen.

Rakennuksen ulkoasu muodostuu julkisivun ja vesikaton tyylipiirteistä, rakenneratkaisusta, rakennusosista ja materiaaleista.

Rakennuksen ulkoasu käsittää kattomuodon, julkisivujen aukotuksen sekä päätysisäänkäyntien terassit lippakatoksineen, portaineen ja kaiteineen Julkisivuaukkoihin liittyvät rakennusosat eli ikkunat ja ovet ovat ulkoasuun liittyvä kokonaisuus myös sisäpuolisine osineen.

Sisätiloissa suojelu kohdistuu pääkerroksen keskikäytävään perustuvaan huonetilajakoon, eteisiin, tuulikaappeihin ja välikköihin. Kiinteään sisustukseen kuuluvat puuikkunat listoituksineen, kytkettyine puitteineen ja välikarmien puolipyöreine puulistoituksineen sekä keskikäytävään avautuvat ovet listoituksineen ja heloituksineen.

Välitön piha-alue muodostuu rakennukseen liittyvistä hoidetuista alueen osista suojelupäätöksen rajaamalla alueella. Piha-alueelle ominaista on näkymäyhteys rakennuksen ja Niskapietiläntien välillä.

Suojelumääräyksissä on otettu huomioon omistajan tarve lisämajoitustilojen rakentamiseen. Museoviraston kanssa on tehty arvio siitä, että rakennuksen Immalanjärven puoleiselle ullakon julkisivulle ja kattolappeelle on mahdollista tehdä majoitushuoneiden tarvitsemia ikkunamuutoksia. Kaikissa korjaus ja muutostöissä on kuitenkin vielä suunnitteluvaiheessa kuultava asiantuntijana Museovirastoa.

Perustelut suojelupäätökselle

Entinen lmmolan varuskunta-alueen sairaalarakennus ilmentää nykyasussaan varsin havainnollisesti 1930-luvulla ilmavoimiin ja laitoslajiinsa eli sotilassairaalarakentamiseen liittyneen arkkitehtuurin luonteenomaisia keinoja ja tavoitteita. lmmolan varuskunta- alue kuuluu puolustushallinnon itsenäisyyden ajan alkukymmenien rakennusperinnön avainkohteisiin ja sairaalarakennus on tuon rakennetun kokonaisuuden tärkeä osatekijä.

Valtion rakennuksena vuonna 1990 suojelema ja 1990-luvulla Museoviraston valvonnassa restauroiden korjattu rakennus koostuu kerroksittain historiallisista ja muun muassa restauroinnin yhteydessä toteutetuista rakenteista ja piirteistä sekä ilmentää luovutukseen katkennutta valtion suojeltaville rakennuksille ominaista hoidon (vaalimisen) ja käytön jatkuvuutta.

Immolan kasarmialueen entisellä varuskuntasairaalan rakennuksella on valtakunnallista historiallista merkitystä. Suojeltavana on myös sisätiloja eikä alueelle ole tarkoitus laatia asemakaavaa, joten suojelussa sovelletaan lakia rakennusperinnön suojelemisesta. Edellä esitetyin perustein Immolan kasarmialueen entinen varuskuntasairaalan rakennus ja välitön piha-alue keskeisine ominaispiirteineen oli perusteltua suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Lisäksi Immolan varuskunta sisältyy kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernismin merkkiteosvalikoimaan yhtenä tärkeimmistä Suomen puolustusvoimien 1930-luvun rakennuskohteista.

Lisätietoja:

Arkkitehti Tuija Mustonen
puh. 0295 029 201
[email protected]