Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n laatimasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta, joka koskee Huittisten, Loimaan ja Forssan kaupunkien sekä Humppilan ja Jokioisten kuntien alueelle sijoittuvaa 400+110 kilovoltin (kV) voimajohtohanketta.  

Voimajohtoyhteyden pituus on noin 69 km. Päätepisteinä ovat Fingridin sähköasemat Huittisissa ja Forssassa. Uusi 400 kV:n voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Samalla uusitaan 110 kV:n kantaverkon Kolsi-Forssa voimajohtoyhteys välillä Huittisten Loimijoki - Forssan sähköasema. Useita 110 kV:n voimajohdon osuuksia siirretään erillisestä maastokäytävästä uuden 400 kV:n voimajohdon väliorteen. 

Ympäristövaikutuksia on arvioitu riittävästi ja vuorovaikutus on ollut hyvää 

YVA-selostuksen perusteella saa hyvän kokonaiskuvan hankkeesta ja sen merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta. Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan ja kulttuuriperintöön, asutukseen, maa- ja metsätalouteen sekä luonnon monimuotoisuuteen.  

Reittivaihtoehtojen suunnittelu on perustunut valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti ensisijaisesti nykyisten voimajohtoreittien hyödyntämiseen.  

Fingrid on ottanut YVA-menettelyn aikana esitetyt lausunnot, mielipiteet ja muut näkemykset suunnittelussa erinomaisesti huomioon, ja ne ovat vaikuttaneet myös uusien reittivaihtoehtojen löytämiseen. Huittisiin lisättiin itäinen vaihtoehtoreitti ja Jokioisten Minkiöllä luovuttiin itäisestä vaihtoehdosta ja tarkasteltiin sen sijaan lounaista ja läntistä uutta vaihtoehtoreittiä läntisen alkuperäisen vaihtoehdon lisäksi. 

Hankkeesta vastaava on muutoinkin huolehtinut kiitettävällä tavalla vuorovaikutuksesta maanomistajien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Hankkeessa toimi muun muassa laaja seurantaryhmä. Hanketta esiteltiin koronavirusepidemian takia perinteisen läsnätilaisuuden sijaan sähköisessä yleisötilaisuudessa, jossa oli ainakin 60 osallistujaa. Suullisen palautteen lisäksi yhteysviranomaiselle toimitettiin 16 lausuntoa ja 5 mielipidettä.  

Vaikutusalueen asukkaat toivat esiin huolensa erityisesti voimalinjojen aiheuttamasta koronamelusta, säteilyn ja sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista, maisemamuutoksista, kiinteistöjen arvon alenemisesta, verkko- ja viestintäyhteyksien häiriöistä sekä maa- ja metsätalouden harjoittamisen vaikeutumisesta.  

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, mutta johtoreiteille on vaihtoehtoja 

Hanketta ei voida jättää toteuttamatta, koska se rajoittaisi valtakunnallista sähkön siirtoa eikä kantaverkkoyhtiö Fingrid toimisi sähkömarkkinalain mukaisesti.  

ELY-keskus toteaa, että yksikään reittivaihtoehto ei selvitysten ja kuulemispalautteen perusteella aiheuta ympäristölle niin merkittäviä haitallisia vaikutuksia tai ole ristiriidassa maakunta- tai yleiskaavojen kanssa, että voimajohtoa ei voitaisi rakentaa. Vaihtoehtojen vaikutuksilla on kuitenkin eroja. 

Huittisten sähköaseman lähellä läntinen reittivaihtoehto on maisema- ja asutusvaikutusten kannalta parempi, mutta maa- ja metsätalouden sekä Longonsuon luontovaikutusten osalta hieman huonompi kuin itäinen reittivaihtoehto.  

Jokioisten Minkiöllä on tarkasteltu kolmea reittivaihtoehtoa. Lounainen vaihtoehto ja läntinen uusi vaihtoehto ovat maisema- ja asutusvaikutusten kannalta parempia mutta maa- ja metsätalouden kannalta hieman huonompia kuin läntinen alkuperäinen vaihtoehto. Luontovaikutusten osalta vaihtoehdoilla ei ole eroa. Annetuissa lausunnoissa alkuperäistä läntistä vaihtoehtoa pidettiin huonoimpana, koska sillä olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia sekä Minkiön asemanseudun asutukselle että museorautatien maiseman ja kulttuuriympäristön arvojen säilymiselle. ELY-keskus toteaakin siksi lausunnossaan, että tästä vaihtoehdosta kannattaa luopua. 

Seuraavaksi tehdään yleissuunnitelmaa ja haetaan lupia 

Lopullinen johtoreitti ja pylväiden sijoittelu suunnitellaan YVA-menettelyn jälkeen voimajohdon yleissuunnitteluvaiheessa. Voimajohdon toteuttamiseen tarvitaan muun muassa Energiavirastolta sähkömarkkinalain hankelupa ja valtioneuvostolta lunastuslupa johtoalueelle. YVA-selostus ja perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskeviin lupahakemuksiin ja ne on otettava huomioon lupapäätöksissä. Asianosaisille koituvien haittojen lieventämis- ja korvaamismahdollisuudet ratkaistaan hankkeen jatkosuunnittelussa.  

ELY-keskus toteaa, että suunnittelussa on jatkossakin keskeistä hyvä vuorovaikutus ja yhteistyö viranomaisten, asukkaiden, maanomistajien ja muiden tahojen kanssa. Näin voidaan löytää soveltuvat vaikutusten lieventämiskeinot ja välttää yksittäisestä maanomistajasta tai asukkaasta kohtuuttomalta tuntuvia haittoja. YVA-selostuksessa on esitetty konkreettisia haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja koskien esimerkiksi voimajohtojen ja pylväiden sijoittelua ja rakennetta sekä ns. huomiopallojen asentamista kohteisiin, joissa lintujen törmäysriski voi olla suurempi. Myös liito-oravien elinympäristöt, metson soidinalueet, petolintureviirit ja muut luontokohteet, maastotöiden oikea ajoittaminen sekä materiaalitehokkuus tulee ottaa huomioon kaikissa hankkeen vaiheissa.  

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja arviointiselostus löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA  


Lisätietoja: 

Anu Lillunen, puh. 0295 023 005