Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Villamon patoalueen kunnostus on valmistunut ja kalat pääsevät jälleen joen yläosille (Pohjalaismaakunnat)

Kalat pääsevät jälleen vuosikymmenten tauon jälkeen nousemaan mereltä lisääntymisalueilleen Lapväärtin-Isojoen latvoille. Villamon patoalueen kunnostus on valmistunut, kalojen vaelluseste poistettu ja jokivesi virtaa jälleen vanhassa uomassaan.

Varsinaiset patoalueen kunnostustyöt aloitettiin elokuussa 2017. Toimenpiteisiin kuului purettavan padon lisäksi alueen yläpuolelle rakennettavat pohjapadot, tilustien silta sekä entisen padon alapuolella olleen betonoidun jokiuoman ja sen reunalla olevan tulvatasanteen kunnostaminen. Lisäksi kunnostettiin elinympäristöjä entisen patoalueen ja voimalaitoksen purkupaikan välillä lisäämällä puuainesta ja kutupaikkoja noin 600 metrin alueelle. Jokiuoman välittömässä läheisyydessä olevat rakennukset ja vedenkorkeuden nopeat vaihtelut aiheuttivat hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle omat haasteensa.

Villamon alueen kunnostuksen suurin merkitys on alueen kalojen, erityisesti merivaelteisen taimenen ja muun vesieliöstön vapaa liikkuvuus Lapväärtin-Isojoen ylä- ja alaosan välillä ja veden palaaminen yli 60 vuoden hiljaiselon jälkeen yhteen jokilaakson komeimmista koskijaksoista.  Lisäksi vaellusesteen poistolla ja elinalueiden kunnostuksilla toivotaan olevan positiivien vaikutus alueen jokihelmisimpukkakannalle, koska taimen toimii raakun väli-isäntänä Lapväärtin-Isojoessa.  

Kunnostustyö on tehty laajana yhteistyönä ja on osa Freshabit Life-hanketta (2016–2022). Kustannukset ovat yhteensä noin 960 000 euroa, josta teknisen kunnostustyön osuus on noin 540 000 euroa. Rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, EU:n Life-rahasto, alueen kunnat, kalastusalue, kalastuskunnat sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri.

Joen keskivaiheilla sijaitsevalla Villamon alueella on ollut suuri merkitys Isojoen alueen teollistumisessa. Jo 1800-luvun lopussa sinne on perustettu vesivoimalaitos ja sen jälkeen monenlaista erilaista teollista toimintaa kuten saha, kyllästämöt ja kalankasvatuslaitos. Syksyllä 2012 ja keväällä 2013 tulvat aiheuttivat merkittäviä vahinkoja Lapväärtin-Isojoella ja myös Villamon kalanviljelylaitos ja voimalaitos vaurioituivat. Tulvien jälkiselvittelyjen yhteydessä nousi esille alueen teollisen toiminnan lopettaminen ja kalankulun mahdollistaminen. Vuoden 2014 lopussa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset tekivät Villamon alueen omistajan kanssa sopimuksen, joka mahdollisti padon poistamisen ja veden palauttamisen vanhaan jokiuomaan kalanviljelyn ja vesilaitostoiminnan lopettamisen jälkeen.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861
  • Vesitalousasiantuntija Erika Raitalampi, puh. 0295 028 027


Alueellista tietoa