Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Valtio vauhdittaa vesien kunnostusta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Vesistöyksikkö on tänä vuonna rahoittanut vesienhoidon toteutukseen liittyviä kunnostushankkeita 10 kpl Ympäristöministeriön vesienhoitoon osoittamista määrärahoista. Hankkeita on koko maakunnan alueella Kalajokilaaksosta Koillismaan itäosiin. Laaja-alaisia ja monipuolisia vesienhoitotoimia toteuttavia hankkeita ovat esimerkiksi Pyhäjoen Liminkajärven, Liminkajoen ja Polusjärven kunnostus sekä Ylivieskan Yhteisessä Veneessä ja Kekajärven kunnostus -hankkeet. Useissa hankkeissa tehdään kunnostusten ohella uusien kohteiden suunnittelua ja kuormitusselvityksiä.

Vesistöjen virkistyskäyttöön ja säännöstelyn haittojen vähentämiseen liittyviä kunnostushankkeita on rahoitettu Maa- ja metsätalousministeriön osoittamista määrärahoista tänä vuonna samoin 10. Näistä merkittävimmät ovat Reisjärven vetämä Vuohtojärven kunnostus sekä ELY-keskuksen, Haapajärven kaupungin ja Vattenfall Oy:n toteuttama Kuonanjoen alkuperäisen uoman ympäristövirtaama. Vuohtojärven kunnostus on valtion budjettivaroista erillisenä avustettava hanke, muut ovat kuntien, valtion ja voimayhtiöiden yhteiseen puiterahoitukseen liittyviä avustushankkeita.

ELY-keskus toimii suunnitteluttajana useilla tulevilla kunnostuskohteilla ja alueilla. Vesienhoidon toteutukseen liittyviä kuormitus- ja tilaselvityksiä tai kunnostussuunnitelmia ohjataan tänä vuonna mm. Taivalkosken Tyräjärven valuma-alueella, Kuivajoella, Utajärven ja Muhoksen Poikajoella sekä Oulun Kuivasjärvellä. Virtavesien kunnostuksia toteutuu muun muassa Siipon- ja Vääräjoella Kalajoella sekä Iin Olhavanjoella.

Vuosina 2016 ja 2017 ELY-keskuksen rahoittamia tai valmistelemia vesistökunnostushankkeita on edelleen meneillään eri puolilla. Lisäksi ministeriöiden kärkihankerahoitusta ovat saaneet mm. Kempeleen Zatelliitin kosteikkoalue ja Oulun Hupisaarten purokunnostukset, minkä vuoksi kunnostukset ovat näinä aikoina olleet voimakkaasti näkyvillä eri puolella maakuntaa. Kunnostusten toteuttajista suurin osa on yhdistyksiä tai osakaskuntia, mutta merkittävimmistä ja kustannuksiltaan suurimmista vastaavat kunnat.

Avustusten haku vuonna 2019 alkaville kunnostushankkeille on käynnissä

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon odotetaan tänäkin vuonna runsaasti hakemuksia. Rahoitus on tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka parhaiten edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Myös toimien suunnittelu ja neuvonta ovat tärkeä osa vesienhoitoa. Lisäksi tuetaan rehevien järvien ja merenlahtien tilaa parantavia hankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden vesien kunnostushankkeita. Erillinen, maa- ja metsätalousministeriön kunnostusrahoitus, on tarkoitettu vesistöjen monipuolisen käytön edistämistä ja tulvariskien hallintaa palveleviin hankkeisiin, joista neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa ennen hakua.

Hakemukset on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen viimeistään 30.11.2018. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa. Kalataloudellisten kunnostusten avustushakemukset toimitetaan puolestaan Lapin ELY-keskukseen.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff, p. 0295 038 367
Ylitarkastaja Jermi Tertsunen, p. 0295 038 423
[email protected]

Puroinventointia Pyhäjoen yläosan ja Pyhäjärven lahtien kunnostushankkeessa. Kuva: Jermi Tertsunen.


Alueellista tietoa