Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Uudellamaalla käynnistymässä kolme merkittävää hanketta Suomenlahden ravinnekuormituksen vähentämiseksi (Uusimaa)

Maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen eri valuma-alueilla on yksi keskeisistä keinoista parantaa sisävesien ja Suomenlahden tilaa. Nyt käynnistymässä olevat hankkeet edistävät osaltaan tämän tavoitteen saavuttamista, mutta lisää toimia tarvitaan. Kuka tahansa voi antaa mielipiteensä keinoista vesien tilan parantamiseksi 9.7. mennessä.

Yksi uusista hankkeista pyrkii parantamaan voimakkaasti rehevöityneen ja osin jopa huonossa kunnossa olevan Raaseporin ja Inkoon saariston tilaa. Raaseporinjoen valuma-alueen maatiloille suunniteltavia toimia ovat mm. suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustaminen, kipsin levitys pellolle sekä viljelykäytäntöjen kehittäminen. Toimet suunnataan niihin kohteisiin, jotka ovat maatalouden ympäristötukijärjestelmän ulkopuolella tai joissa järjestelmää ei ole koettu toimivaksi. Hanketta vetää Raaseporin kaupunki.

Vantaanjoen valuma-alueella on puolestaan tarkoitus käsitellä 2500-3000 hehtaarin kokoinen peltopinta-ala kipsillä. Kipsin peltolevitys on testattu keino leikata pelloilta tulevaa fosforin ja kiintoaineksen valumaa. Kipsiä tullaan levittämään ensimmäisen kerran tulevana syksynä, mikäli sääolosuhteet ovat sopivat. Hanketta koordinoivat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Myös WWF on aloittamassa laajan hankkeen, jossa valittujen vesistöjen osalta lisätään veden viipymää valuma-alueella, vähennetään eroosiota sekä ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumista sisävesiin ja edelleen Itämereen. Hanke tulee keskittymään Länsi-Uudellemaalle ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valuma-alueen maanomistajien, maatalousneuvonnan, paikallisten vesiensuojelu- ja ympäristöyhdistyksen, kuntien ja paikallistoimijoiden kanssa.

Hankkeet toteuttavat osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Ne toteuttavat myös hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. Uudenmaan ELY-keskus koordinoi vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa alueellaan ja tarjoaa hankkeille asiantuntijatukea.

Vesienhoitohankkeiden edistämiseksi on saatavilla useita julkisia rahoituskeinoja. Edellä mainituille hankkeille on myönnetty ympäristöministeriön kärkihankerahoitusta yhteensä 875 000 euroa. ELY-keskus jakaa myös harkinnanvaraisia valtionavustuksia vesistö- ja kalataloushankkeisiin.

Vesien- ja merenhoidon keskeisten kysymysten ja työohjelman päivitys on parhaillaan käynnissä. Uusimaa kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, jolle on laadittu oma suunnitelmansa. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voivat 9.7. asti kertoa mielipiteensä siitä, mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätietoja:

  • Uudenmaan ELY-keskus, johtava asiantuntija Antti Mäntykoski, p. 0295 021 434
  • Vantaanjoen valuma-alueen peltojen kipsikäsittely: projektipäällikkö Anna Saarentaus p. 040 719 0208
  • Raaseporinjoki-hanke - Projekt Raseborgs å: ympäristötarkastaja Aapo Ahola p. 019 289 2369
  • Vesiensuojelu 4K (kuormitus kuriin konkreettisin keinoin): suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola p. 040 500 6968


Alueellista tietoa